• ראשי
 • פרק ו' - זכויות אקדמיות

  פרק זה כולל מידע כללי הנוגע לזכויות הסגל האקדמי בנושאים הללו: קרן סגן הנשיא למו״פ לקליטה של סגל חדש, הקצבה לקשרי מדע בינלאומיים, שבתון ופטור מהוראה.

   

  א. קרן סגן הנשיא למו״פ לקליטה של הסגל האקדמי הבכיר

   

  חבר הסגל האקדמי הבכיר הנקלט באוניברסיטה, זכאי למענק מקרן סגן הנשיא למו״פ, המיועד להקמת מעבדה ולרכישת ציוד תשתיתי עבורו.

   

  סכום המענק הוא בהתאם לצרכי החוקר, והוא נקבע בתיאום עם דקאן הפקולטה הקולטת. חוקרים הנקלטים בפקולטות למדעי הרוח והחברה - סכום הקליטה יעמוד על כ-20,000 ₪ והוא מיועד לרכישת מחשב וציוד היקפי.

   

  תקציב הקליטה מתנהל על שם החוקר, והוא מנוהל ברשות המחקר. סכום המענק נקבע בש״ח ביום פתיחת התקציב, והוא מתנהל בש״ח לא צמוד. הסכום מיועד גם להיות מציינג למענק לציוד, הניתן לחברי סגל חדשים על ידי הקרן הלאומית למדע.

   

  התנאים והמגבלות לניצול של כספי המענק:

  הכסף מיועד לציוד המופיע בבקשה לסגן הנשיא למו״פ. אם נרכש ריהוט למעבדה - יאושר רק ריהוט פונקציונלי למחקר.

   

  ניתן להאריך את התקציב עד שלוש (3) שנים מיום פתיחתו. יש לבקש אישור להעברת היתרה בתקציב כל שנה. בקרן סגן הנשיא למו״פ אין תשלום על תוספת מחקר.

   

   

  ב. הקצבה לקשרי מדע בינלאומיים (״הקצבה״)

   

  חבר הסגל האקדמי הבכיר שהוא בעל מינוי מזכה, יהיה זכאי לסכום שנתי קצוב במטבע חוץ (דולר של ארה״ב). שיעור ההקצבה השנתית מתעדכן על ידי ור״ה פעם בשנה.

   

  הכללים בנוגע לזכאות ולשיעורי הצבירה מפורטים בנוהל, וההקצבה לקשרי מדע בינלאומיים היא יחסית לאחוז המשרה, עד למשרה שלמה אחת.

   

  חבר סגל הזכאי להקצבה גם ממוסד אחר, לא יהיה זכאי אלא להשלמה של עד משרה מלאה בשני המוסדות. זאת בתנאי ששיעור הצבירה על ידי האוניברסיטה, לא יעלה על השיעור המגיע לחבר הסגל לפי חלקיות משרתו בה. חבר סגל רשאי להשתמש בכספים שהצטברו לזכותו למימון פעילויות אקדמיות בארץ ובחו״ל, כגון: מימון פרסומים בכתבי עת מדעיים, דמי חבר באגודות מקצועיות, דמי מנוי של כתבי עת מדעיים ותרגומים. חבר סגל המצוי בחל״ת אינו זכאי לצבור זכויות במשך תקופת החל״ת. אולם הוא יהיה זכאי לצבור זכויות להקצבה במשך תקופת השבתון.

   

  כספי ההקצבה הם צבירים, ומנוהלים על ידי מדור נסיעות וזכויות אקדמיות באגף משאבי אנוש. חבר סגל, אשר סיים את עבודתו באוניברסיטה (וכן שארים של חבר סגל שנפטר), יקבל את יתרת ההקצבה העומדת לזכותו בשקלים ובניכוי מסים כחוק.

   

  כספי ההקצבה של חבר סגל, המסיים את עבודתו או העובר למעמד שאינו מזכה אותו בהקצבה, ניתנים גם להקפאה בנסיבות מסוימות.

   

  חבר הסגל האקדמי, היוצא במסגרת ההקצבה לחו״ל, יוכל לבטח את עצמו ואת בני משפחתו הנלווים אליו בביטוח רפואי בחו״ל באמצעות האוניברסיטה או בצורה עצמאית. האוניברסיטה משתתפת במחצית מהוצאות הביטוח, עד לסכום מירבי שנקבע מעת לעת. השתתפות האוניברסיטה בהוצאות הביטוח של בני המשפחה חייבת במס. הבקשה לניצול ההקצבה לצורך נסיעה תופנה למדור נסיעות, לאחר אישור ראש החוג והדקאן. על הבקשה לכלול תיאור של נושאים אלו: הפעילות האקדמית המתוכננת, מקום הפעילות, מועדי יציאה וחזרה מתוכננים. כמו כן יש לצרף לבקשה מסמכים הקשורים לנסיעה: הזמנה לכנס, פירוט הנושאים הנחקרים בספריות, הזמנות המארחים וכל מסמך רלוונטי לפעילות האקדמית.

   

  כדי להשלים במועד את כל הסידורים הדרושים לנסיעה, מתבקש חבר הסגל להגיש את בקשתו למדור נסיעות חודש ימים לפני מועד היציאה המתוכנן. לאחר הנסיעה על חבר הסגל להגיש למדור נסיעות, תוך 30 יום ממועד שובו, דו״ח על הוצאותיו. כמו כן עליו לצרף מסמכים מקוריים:

  • כרטיס טיסה
  • כרטיסי עלייה למטוס מקוריים. אם כרטיס הטיסה ממומן על ידי גוף אחר - נדרש צילום של כרטיסי העלייה למטוס או אישור כניסה ויציאה
  • קבלות מקוריות בלבד (original receipt), הרלוונטיות לפעילות האקדמית. חבר הסגל המשלם ישירות לסוכני הנסיעות בארץ (טיסה, מלון, רכב, ויזה וכדומה), ימציא בנוסף לקבלה המקורית גם חשבונית (invoice).

   

  נוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים (תשמ׳׳ח). הוראה 011-40

   

  נספח 1: טופס בקשת נסיעה לחו׳׳ל סגל אקדמי לכנסים

   

  נספח 2: אלפון מדור נסיעות

   

   

  ג. שבתון

   

  חברי סגל אלו זכאים לשבתון: חבר הסגל האקדמי הבכיר במסלול הרגיל, במסלול המקביל, במסלול הנלווה ובמסלול הקליני; חוקרים בעל מינוי בהיקף של לפחות מחצית המשרה. השבתון נועד לאפשר הקדשת זמן לעבודת מחקר ולהשתלמות מדעית בארץ או בחו״ל.

   

  ככלל, אישורים לשבתון ניתנים בכפולות של 6 חודשים, ובקיץ - חודשיים או שלושה חודשים, בהתאם לתאריכים מדויקים המתפרסמים מדי שנה. כללים אלו אינם חלים על מורים המועסקים על פי ההסכם הקליני. בקשה לאישור שבתון יש להגיש למדור הסגל האקדמי המטפל באישור האקדמי של שלטונות האוניברסיטה, לא יאוחר מ-8 חודשים לפני מועד היציאה המבוקש.

   

  חבר סגל שאושר לו שבתון, יפנה למדור נסיעות וזכויות אקדמיות, המטפל בנושאים אלו: צבירת השבתון, קרן קשרי מדע בינלאומיים, כרטיסי הטיסה וביטוח בריאות בחו״ל.

   

  נסיעות על חשבון השבתון ונסיעות בתפקיד על חשבון האוניברסיטה (תקציב פקולטה, תקציב פרויקט) -יבוצעו באמצעות 5 משרדי נסיעות שזכו במכרז, ושאיתם אוניברסיטת תל־אביב חתמה על הסכם. משרדים אלו מספקים כרטיסי טיסה ושירותי קרקע בהנחה לעובדי האוניברסיטה ולמשפחותיהם.

   

  צבירת השבתון, הזכאות וניצולו הם לפי מסלול המינויים ולפי היקף המשרה: מסלול רגיל ומסלול נלווה:

   

  צבירה של חודשיים על כל שנת הוראה באוניברסיטה במשרה מלאה. ניתן לצאת לשבתון ראשון לאחר 4 שנות עבודה באוניברסיטה.

   

  חזרה משבתון של סמסטר (6 חודשים) מחייבת עבודה באוניברסיטה של 3 שנים, לפני שאפשר לנצל את זכויות השבתון.

   

  חזרה משבתון של שנה ומעלה מחייבת עבודה של 4 שנים באוניברסיטה, לפני שניתן לנצל את זכויות השבתון.

   

  מסלול מקביל, מסלול קליני ומסלול חוקרים:

   

  צבירה של חודש ימים על כל שנת הוראה באוניברסיטה במשרה מלאה. ניתן לצאת לשבתון ראשון רק לאחר 5 שנות עבודה באוניברסיטה.

   

  חזרה משבתון של סמסטר (6 חודשים) מחייבת עבודה באוניברסיטה של 4 שנים, לפני שאפשר לנצל את זכויות השבתון.

   

  חזרה משבתון של שנה ומעלה מחייבת עבודה באוניברסיטה של 5 שנים, לפני שאפשר לנצל את זכויות השבתון. חזרה מחופשה ללא תשלום (חל״ת) ויציאה לשבתון:

   

  חזרה מחל״ת של סמסטר ומעלה מחייבת עבודה באוניברסיטה של שנתיים רצופות, לפני שאפשר לנצל את זכויות השבתון.

   

  חזרה מחל״ת של 4 סמסטרים ומעלה במשך 4 שנים מחייבת 3 שנות עבודה רצופות באוניברסיטה, לפני שאפשר לנצל את זכויות השבתון.

   

  חבר סגל הפורש לגמלאות רשאי לנצל את זכויות השבתון שנותרו לזכותו במהלך 12 חודשים מיום פרישתו. זכויות שבתון אינן ניתנות לפדיון.

   

  חזרה משבתון:

  עם שובו של חבר הסגל מהשבתון יהיה עליו להגיש שני דו״חות: למדור הסגל האקדמי - דו״ח חתום על ידי הדקאן על פעילותו האקדמית בתקופת השבתון. למדור נסיעות וזכויות אקדמיות - דו״ח התחשבנות בגין השבתון.

   

  נוהל שבתון (תשמ׳׳ח). הוראה מסי 901-40

   

  נספח 3: טופס בקשה ליציאה לשבתון/פטור מהוראה

   

  נספח 4: נסיעות לחו׳׳ל - רשימת 5 סוכני הנסיעות

   

   

  ד. פטור מהוראה לחבר הסגל האקדמי הזכאי לזכויות שבתון

   

  הנהלת האוניברסיטה החליטה לאפשר לאנשי הסגל האקדמי הזכאים לזכויות שבתון, להתרכז בעבודתם המחקרית ולהיות פטורים מהוראה לתקופות מסוימות שתאושרנה על ידה. תמורת כל חודש של פטור מהוראה, תופחת בחודש היתרה של חודשי השבתון העומדים לזכותו של איש הסגל. תחילתו של הסדר זה היא ב-1.10.1998.

   

  ניתן למצוא את כללי הזכאות לפטור מהוראה ואת הכללים העוסקים בתשלומים ובמענקים נוספים בתקופת הפטור מהוראה, באתר של מדור הסגל האקדמי.

   

  פטור מהוראה - הנחיות >

   

  נספח 5: טופס בקשה ליציאה לשבתון /פטור מהוראה

   

   

  ה. טיפול בענייני שבתון, פטור מהוראה והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

   

  מדור הסגל האקדמי שבמזכירות האקדמית מטפל באישורים אקדמיים ליציאה לשבתון בחו״ל ובארץ ובאישור לפטור מהוראה.

   

  מדור נסיעות וזכויות אקדמיות שבאגף משאבי אנוש מטפל בצבירת שבתון, בקרן לקשרי מדע בינלאומיים, בכרטיסי הטיסה ובביטוח בריאות בחו״ל

   

  לאתר מדור נסיעות וזכויות >

   

  מערכת מידע לסגל אקדמי כוללת מידע לגבי הזכויות אקדמיות (קקמ״ב, שבתון, נסיעות ועוד) הכניסה דרך MY TAU, התקשרות ^ERP.

   

  נספח 6: הנחיות לכניסה למערכת תדפיסי זכויות

   

   

  ו. מעבר ממוסד להשכלה גבוהה אחד למשנהו

   

  חבר הסגל האקדמי העובר ממוסד להשכלה גבוהה אחד למשנהו, במעמד המזכה אותו בזכויות של שבתון ובזכיות של קרן קשרי מדע, רשאי לבקש להעביר את הזכויות שהצטברו במוסד שממנו עבר. העברת הזכויות מחייבת אישור של המוסד המעביר ושל המוסד המקבל. במקרה של אישור, המוסד המקבל נוטל על עצמו את ההתחייבות כלפי חבר הסגל בכל הקשור ליתרת הזכויות הללו: קרן קשרי מדע, שבתון וכרטיסי הטיסה שצבר חבר הסגל. בקשה לשמירת זכויות יש להגיש למוסד שאליו מתקבל חבר הסגל.

   

   

  ז. טבלת זכאות לזכויות אקדמיות

   

  סוג מסלול
  המינויים
  מספר
  חודשי
  שכר
  זכויות
  פנסיה
  שבתון
  וכרטיסי
  טיסה
  הקצבה
  לקשרי מדע
  בינלאומיים
  קרן
  השתלמות
  קריטריונים הקדשת
  זמן מלא
  למוסד
  מסלול רגיל 12 + + + +    
  מסלול חברי
  הוראה
  12* + (1)** (3) (3)    
  מסלול קליני 12 + ** + +    
  הסכם קליני*** 12 - + + -    
  מסלול אורחים 12* + (1)** (4)      
  מסלול נלווה 12 + ** + +    
  מסלול מקביל 12 + ** + +    
  מסלול חוקרים 12 + (2)** + +    

   

  הערות:

  *   מותנה במשך המינוי.

  ** בתנאי של העסקה בהיקף של 50% משרה ומעלה.

  *** חברי סגל בפקולטה לרפואה, במסלול הרגיל ובמסלול הקליני, שעיקר עבודתם בבתי חולים.

  ****     בתנאי של העסקה במשרה מלאה.

   

  (1) חברי סגל במסלולים אלה זכאים לצבור זכויות אקדמיות רטרואקטיבית מתחילת המינוי, רק אם הם מתמנים במסלול המקנה זכויות (חברי הוראה במסלול הרגיל בלבד) תוך שלוש שנים מהמינוי הנוכחי שלהם.

   

  (2) חברי סגל במסלול חוקרים זכאים לנצל זכויות אלו רק באישור הרקטור.

   

  (3) חברי סגל במסלול חברי הוראה רשאים לצבור רטרואקטיבית מתחילת המינוי בתנאים אלו: רק אם בתוך שלוש שנים מיום המינוי כחבר הוראה הם מקבלים מינוי במסלול הרגיל או המקביל; או אם הם מועסקים באוניברסיטה למעלה משנתיים כחברי הוראה, וזה מקום עבודתם היחיד והם הגישו על כך הצהרה לאגף משאבי אנוש.

   

  (4) חברי סגל במסלול אורחים זכאים לצבור רטרואקטיבית מתחילת המינוי כאורחים, אם הם מועסקים ב-50% משרה ומעלה, ואם תוך שלוש שנים מהמינוי הם קיבלו מינוי למסלול ודרגה, המזכים צבירת זכויות. חברי סגל במסלול אורחים המועסקים במשרה מלאה ומשך המינוי עולה על 12 חודש, זכאים לצבור מהחודש ה-13.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive