פרק ה' - זכויות סוציאליות, פנסיה ותגמולים

פרק זה כולל את מערך הזכויות הסוציאליות של חברי הסגל בתחומים אלו: פנסיה, פיצויי פיטורים, קצובת הבראה, ביטוח חיים, שירות מילואים, חופשת לידה, חופשת מנוחה שנתית וחופשת מחלה.

 

 

א.   פנסיה צוברת

 

חברי סגל שהצטרפו לאוניברסיטה החל מ-1.10.2003 מבוטחים בפנסיה צוברת. נכון לשנת 2012 מתנהל הליך משפטי בין ארגון הסגל האקדמי הבכיר ואוניברסיטת תל־אביב לבין משרד האוצר בנוגע לפרטים שונים בהסכם הפנסיה של חברי הסגל שהצטרפו לאוניברסיטה לאחר מועד זה.

 

 

ב.   ייעוץ פנסיוני

 

ארגון הסגל האקדמי הבכיר מספק במימונו ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי לחברי הסגל החדשים. ניתן לתאם פגישת ייעוץ על ידי פנייה למשרדי הארגון בטלפון 6407453, דוא״ל: vaad@post.tau.ac.il

 

 

ג.   קצובת הבראה

 

קצובת הבראה משולמת עבור 11 ימי הבראה בשנה, ובכל חודש משולם 1/12 מהקצובה. תעריף הקצובה נקבע מדי שנה על ידי ות״ת. לקצובה זכאים כל חברי הסגל האקדמי (פרט לחברי סגל המועסקים על פי ההסכם הקליני) בהתאם להיקף משרתם. חברי סגל שצברו ותק העולה על 8 שנות עבודה במוסד, זכאים לתשלום עבור 13 ימי הבראה.

 

 

ד.   ביטוח חיים ריסק

 

חבר הסגל האקדמי בכל המסלולים (פרט לחברי סגל המועסקים על פי ההסכם הקליני ומורים מן החוץ) מבוטח בביטוח חיים ״מגדל״ ריסק. סכומי הביטוח והפרמיות מתעדכנים כל חודש בהתאם למדד, והם מתפרסמים בחוזר המופץ על תלוש המשכורת. האוניברסיטה משתתפת ב-50% מעלות הפרמיה של ביטוח החיים. תוקף הביטוח עד גיל 75. ההצטרפות היא עד גיל 65.

 

 

ה.   ביטוחים נוספים

 

חברי הארגון מבוטחים במספר ביטוחים קולקטיביים: ביטוח בריאות, ביטוח מחלות קשות וביטוח שיניים. האוניברסיטה (המעסיק) משתתפת בעלות של תשלומי הפרמיה של שני הביטוחים הראשונים. לאור השינויים בחקיקה בענף הביטוח, חברות וחברי הסגל החדשים חייבים להצטרף באופן פעיל לביטוחים על ידי חתימה על הטפסים המתאימים. ועליהם לוודא שבתלוש המשכורת מופיע ניכוי מתאים משכרם. פרטים ניתן לקבל בארגון הסגל האקדמי הבכיר בטלפון 6407453, דוא״ל: vaad@post.tau.ac.il

 

ו.    חופשה שנתית

 

חבר הסגל האקדמי זכאי לחופשת מנוחה שנתית של 42 ימים קלנדריים בשנה. ימי החופשה כוללים את ימי הפגרה בין הסמסטרים ובקיץ בתום שנת הלימודים. לא מנהלים מאזן חופשה לחבר הסגל, ועליו לנצל את כל ימי החופשה המגיעים לו בתוך תקופת העסקתו באוניברסיטה. החופשה אינה ניתנת לצבירה או לפדיון בתום תקופת ההעסקה.

 

 

ז.    חופשת מחלה

 

חבר הסגל האקדמי - במסלול הרגיל, במסלול המקביל, במסלול הנלווה וחוקרים, וגם בדרגת מדריך ואסיסטנט - זכאי לחופשת מחלה של 30 ימים קלנדריים בשנה. ימי המחלה ניתנים לצבירה, אך לא לפדיון. עם זאת, חבר הסגל זכאי לפדיון של חלק מימי המחלה עם יציאתו לפנסיה, לפי מפתח שנקבע בהסכמי העבודה. על חבר הסגל לדווח על ניצול או על אי ניצול של ימי מחלה מדי חודש בטופס המופץ לחברי הסגל על ידי אגף משאבי אנוש. אי דיווח יבטל את זכות הפדיון בעת פרישה.

 

חבר הסגל רשאי להיעדר מעבודתו בשל מחלה שלו או של בני משפחתו (ילד, הורה, בן זוג, בת זוג) על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו כקבוע בחוק, בתקנות ובנהלים. כאמור, על חבר הסגל לדווח מדי חודש על היעדרות זו בטפסים המיועדים לכך.

 

 

ח.   שירות מילואים

 

חבר הסגל האקדמי זכאי לתשלום סדיר של המשכורת עבור תקופת שירותו במילואים. מחובתו של חבר הסגל להודיע מראש לראש היחידה האקדמית על יציאה לשירות המילואים מייד עם קבלת צו הקריאה. בסיום שירות המילואים יש להמציא ליחידה לתשלומי שכר ולמינויים באגף משאבי אנוש את התלוש הצבאי (טופס 3010) המקורי (תצלום אינו קביל). אם לא יוגש התלוש המקורי לאוניברסיטה, תנכה היחידה לתשלומי שכר את הימים של שירות המילואים משכרו של העובד.

 

 

ט.   חופשת לידה

 

חברת הסגל האקדמי חייבת לצאת לחופשת לידה בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי״ד-1954, לתקופה של 14 שבועות, מהם 6 שבועות (או פחות מזה, לפי בחירת העובדת) לפני מועד הלידה המשוער. אם ילדה חברת הסגל במהלך חופשת הקיץ (בתקופה שבין 1.7-30.9), היא תהיה זכאית לפדיון ימים עבור התקופה הנ״ל בהתאם לתאריך הלידה. בתקופה של חופשת הלידה העובדת אינה מקבלת שכר מהאוניברסיטה, אך היא מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. לקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי יש למלא טפסים מיוחדים, המצויים ביחידה לתשלומי שכר באגף משאבי אנוש.

 

על פי חוק הביטוח הלאומי, עובדת בחופשת לידה מקבלת את מלוא שכרה מהמוסד לביטוח לאומי. על פי החוק, גם גבר רשאי לצאת לחופשת לידה בתום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה, ובלבד שאשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה - בכתב - לוותר על אותו חלק של חופשת הלידה שהבעל מבקש לנצל.

 

 

י. פיצויי פיטורים

 

חבר הסגל האקדמי, שמינויו בשירות האוניברסיטה הסתיים בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים על פי דין, זכאי לפיצויי פיטורים. התשלום ייעשה על פי הכללים הקבועים בחוק פיצויי פיטורים תשכ״ג-1963.

 

 

יא. קרנות השתלמות

 

הצטרפות לקרן השתלמות מותנית בהגשת בקשה לטופס הצטרפות לקרן, לפי בחירת חבר הסגל. שיעור ההפרשות - העובד מפריש משכרו כל חודש 2.5% והאוניברסיטה מפרישה 7.5%.

 

מורים אורחים במשרה מלאה צוברים זכויות פנסיה רטרואקטיבית מהשנה הראשונה וקרן השתלמות מהשנה השנייה לעבודתם במוסד.

 

חברי סגל במסלול חברי הוראה רשאים לצבור רטרואקטיבית לקרן ההשתלמות מתחילת המינוי בתנאים אלו: רק אם בתוך שלוש שנים מיום המינוי כחבר הוראה הם מקבלים מינוי במסלול הרגיל או המקביל; או אם הם מועסקים באוניברסיטה למעלה משנתיים כחברי הוראה, וזה מקום עבודתם היחיד והם הגישו על כך הצהרה לאגף משאבי אנוש.


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive