ועדת אתיקה אוניברסיטאית

English

חברי ועדת האתיקה האוניברסיטאית:

פרופ' מאיר להב - יו"ר הוועדה

פרופ' אלי איזנברג, פרופ' עופר אמיר, פרופ' רונית ליכטנטריט, פרופ' אורנה פלג, פרופ' דורית רביד, ד"ר רון רם, פרופ' שושנה שילה ועו"ד דור זילברג (נציג ציבור).

 

גב' עינת ברלוביץ – מרכזת ועדת האתיקה האוניברסיטאית 

                             טל': 03-6409641, כתובת דוא"ל: ethicsbe@tauex.tau.ac.il

 

באוניברסיטת תל אביב, כבשאר המוסדות האקדמיים בישראל, פועלת ועדה העוסקת בהיבטים האתיים של מחקרים בבני-אדם – ועדת אתיקה אוניברסיטאית:

 

IRB- INSTITUTIONAL REVIEW BOARD (להלן: "הוועדה").

תפקידה של הוועדה לוודא שמחקרים המבוצעים בבני אדם על ידי חוקרי האוניברסיטה יעמדו באמות מידה אתיות, ולאשרם. לתשומת הלב - אין מדובר ב"ועדת הלסינקי" המאשרת ניסויים בבני אדם על פי החוק ופועלת אך ורק במוסדות רפואיים. הוועדה האוניברסיטאית אינה רשאית, לפי התקנות הקיימות, לאשר ניסויים קליניים. תחת הוועדה פועלות שתי ועדות יחידתיות בין-פקולטיות– האחת בתחומי מדעי הרוח, החברה, המשפטים, הניהול והאמנויות, והשנייה בתחומי מדעי החיים, המדעים המדויקים, הרפואה וההנדסה. מתפקידן של ועדות אלה להקפיד על קיומם של כללי האתיקה במחקרים בבני-אדם, במחקרים ביו-רפואיים ובמחקרים בתחומי מדעי החברה וההתנהגות.

 

לא יבוצע מחקר בבני-אדם בכל רמה שהיא, בין אם במסגרת הלימודים לתואר ובין אם במסגרת  מחקרים המתבצעים על ידי חברי הסגל, ללא אישור בכתב ומראש של הוועדה ובכפוף לתקנות ולהנחיות של הוועדה או של ועדות המשנה הנוגעות בדבר.

 

החוקר המציע את המחקר או מנחה את מי שמציע אותו, יפנה בכתב ליו"ר הוועדה הנוגעת בדבר לקבלת אישור. הוועדה תבחן את ההצעה לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול סיכון, טיפול נאות בנבדקים כולל שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט והסכמה מדעת.

 

בכל מקרה, גם לאחר קבלת אישור הוועדה לביצוע  המחקר, נושא  החוקר באחריות מלאה לקיום עקרונות האתיקה בעריכת המחקר, במיוחד בכל הנוגע להתייחסות אתית לבני האדם המשתתפים במחקר. בנוסף, על החוקר השותף למחקר קליני המבוצע בבתי חולים או גופים רפואיים אחרים ובשיתוף איתם לדאוג לביטוח.

 

את המסמכים הדרושים לדיוני הוועדה כפי שמצוין להלן יש לשלוח בקובץ אחד (כלומר על כל המסמכים להופיע ברצף בקובץ אחד) בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: ethicsbe@tauex.tau.ac.il

 

המסמכים הדרושים לדיוני הוועדה:

 

1. הצעת המחקר

 

2. טופס הסכמה מדעת

 

3. טופס בקשה לאישור של ועדת האתיקה למחקרים בבני-אדם – על החוקרים למלא את הטופס ולחתום בסופו. החוקר האחראי נדרש להימנות על הסגל הבכיר. ** לא יתקבל טופס שמולא בכתב יד.

 

4. אישור ועדת "הלסינקי" ואישור מנהל המוסד הרפואי/ ועדת אתיקה של בית חולים, קופת חולים, או כל מוסד רשמי אחר (כגון: צה"ל, משרד החינוך וכיו"ב) – במידה והמחקר מתבצע באחד מהמוסדות הנ"ל.  

** על החוקר האחראי המופיע באישור ועדת הלסינקי של ביה"ח לחתום על טופס הבקשה לאישור של ועדת האתיקה למחקרים בבני אדם ועל הצהרת חוקרים בדבר התנהגות ראויה במחקר והעדר ניגוד עניינים.

 

5. הצהרת חוקרים - על החוקרים לקרוא את התקנונים בדבר 'התנהגות ראויה במחקר' ו 'העדר ניגוד עניינים'.

על ההצהרה המצורפת  נדרשים  לחתום החוקר/ת הראשי, התלמיד/ה והמנחה - כאשר מדובר בתלמיד/ת מחקר, החוקר/ת אחראי/ת המופיע באישור בית חולים(במידה ויש אישור   כזה). יש להעביר את ההצהרות הנ"ל חתומות לוועדת האתיקה. בנוסף, באחריות החוקר הראשי לוודא שכל המעורבים במחקר, לרבות אלה שאינם עובדי האוניברסיטה, יתחייבו למלא אחר הנדרש על-פי תקנון התנהגות ראויה במחקר ותקנון העדר ניגוד עניינים במחקר של אוניברסיטת תל אביב. לשם כך יחתים את כל המעורבים במחקר, על ההצהרה בנוגע להתנהגות ראויה במחקר וניגוד עניינים . את ההצהרות החתומות ישמור החוקר הראשי לתיעוד וביקורת במשך לפחות שנתיים לאחר סיום המחקר.

 

6. הסכם סודיות למשתתפים במחקר שאינם עובדי האוניברסיטה ולקבלני המשנה – באחריות החוקר הראשי להחתים את המעורבים במחקר שאינם עובדי אוניברסיטה וקבלני המשנה במחקר, על הסכם הסודיות המצ"ב.

את ההסכמים החתומים ישמור החוקר הראשי לתיעוד וביקורת במשך לפחות שנתיים לאחר סיום המחקר.

 

לתשומת לב החוקרים: תוקפו של האישור הוא לשנה מיום הוצאתו, אלא אם כן יצוין אחרת.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive