פרק ד' - שכר

א.   שכר

 

השכר של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל־אביב נקבע על פי הסכמי העבודה והשכר. הסכמים אלו נחתמים בין הנהלת האוניברסיטה לבין ארגון הסגל האקדמי הבכיר.

 

נספח 1 : תנאים כלליים להעסקה, מכתבו של סמנכ׳׳ל משאבי אנוש, ספטמבר 2014

 

 

ב.   ניכויים

 

מערכת הניכויים מהשכר כוללת את הפריטים האלה: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, קופת תגמולים, ביטוח חיים, ביטוח רפואי, ביטוח מחלות קשות הנעשה באופן וולונטרי, מס חבר בארגון הסגל, כל מיסוי אשר נקבע בחוק וכל ניכוי וולונטרי שהוסכם עליו.

 

 

ג.   העסקה באוניברסיטה מעבר למשרה שלמה

 

חבר הסגל האקדמי יכול במקרים יוצאים מן הכלל, ובאישור ועדת עבודה נוספת (בראשות סגן הרקטור), ללמד באוניברסיטה מעבר למשרה שלמה. היקף ההעסקה מעבר למשרה מלאה לא יחרוג מהיקף ההעסקה המקסימלי, המותר על פי תקנון המינויים ועל פי תנאי העסקה של מורים מן החוץ (4 יחידות הוראה שבועיות). חבר הסגל יכול גם להיות מועסק בהיקף משרה כלשהו על חשבון תקציב פרויקט.

 

עבור עבודה מעבר למשרה שלמה משולם שכר בהתאם לתקנון מורים מן החוץ, ללא זכויות נלוות. השכר משולם יחסית למספרן של יחידות ההוראה שבהן מועסק חבר הסגל, או בשכר כולל על פי היקף המשרה מתקציב המחקר או הפרויקט. הכל לפי העניין.

 

העסקה נוספת אינה נושאת אופי קבוע, ואינה מקנה זכויות סוציאליות או זכויות נלוות. מורה לא יועסק מעבר למשרתו השלמה ביחידה, שבה הוא מכהן במשרה מלאה.

 

העסקה נוספת באוניברסיטה של חברי הסגל האקדמי (תשמ׳׳ז). הוראה מסי 11-008

 

נספח 2 - טופס למילוי ״בקשת העסקה מעבר למשרה שלמה״:

 

 

ד.   מילוי טפסים

 

תשלומי השכר מבוצעים על ידי היחידה לתשלומי שכר בהתאם לכתב המינוי של הרשויות האקדמיות לאחר מימושם של תנאים אלו: קבלת דיווחים מהיחידות האקדמיות על התחלת העבודה, ולאחר שחבר הסגל מילא בתחילת עבודתו שאלון אישי - על כל פרטיו - ביחידה האקדמית.

 

 

ה.   שכר על קידום ותק במסלול הרגיל, במסלול הנלווה, במסלול חוקרים ובמסלול המקביל

 

חבר הסגל האקדמי - במסלול הרגיל, במסלול הנלווה, במסלול חוקרים ובמסלול המקביל - זכאי לשכר על קידום ותק. השכר על קידום הוותק מחושב מיום הזכאות לדרגה עד למקסימום של שיעורי הוותק שנקבעו בכל דרגה, כמפורט בהמשך.

 

השיעור של שכר הקידום הוא 7.5% החל מהשנה השנייה לקבלת הדרגה, 10% בשנה השלישית ו-2.5% נוספים לכל שנה, עד למקסימום של שנות הוותק שנקבע בכל דרגה. שיעור השכר על קידום הוותק חל על השכר המשולב ועל 50% מהתוספת האקדמית.

 

דרגה תשלום ותק עם קבלת הדרגה מקסימום שנות ותק בדרגה מקסימום שיעורי שכר קידום בדרגה
מרצה/חוקר 2 שנים 6 שנים 17.50%
מרצה בכיר/חוקר בכיר 4 שנים 11 שנים 30.00%
פרופסור חבר/עמית מחקר 7 שנים 17 שנים 45.00%
פרופסור מן המניין 10 שנים 35 שנים 88.02%
פרופסור חבר נלווה 7 שנים 17 שנים 45.00%
פרופסור מן המניין נלווה 10 שנים 35 שנים 88.02%
מורה 2 שנים 11 שנים 30.00%
מורה בכיר 4 שנים 22 שנים 57.50%

 

 

ו.    תוספת מעונות

 

חברת הסגל האקדמי בכל המסלולים (פרט למורה המועסקת על פי ההסכם הקליני), שהיא אם לילד או לילדים עד גיל 5 שנים, זכאית לתוספת מעונות עבור 2 ילדים בלבד. האמור לעיל חל גם על חברי סגל שמוגדרים כחד הוריים - אלמן או גרוש שילדיו בחזקתו. את התוספת זכאי לקבל גם חבר הסגל האקדמי הבכיר, שהוא הורה לילד/ים עד גיל 5, המצוי גם בחזקתו (אין צורך בחזקה בלעדית). וזאת בתנאי שאשתו עובדת, לרבות עובדת עצמאית, והיא אינה מקבלת בפועל תוספת שכזו ממקום עבודתה. כאמור, התוספת תשולם עבור לא יותר מ-2 ילדים. עובד העומד בתנאי זה והמבקש לקבל את התוספת, מתבקש לפנות ליחידה לתשלומי שכר כדי לקבל טופס מתאים.

 

 

ז.    קצובת נסיעה למקום העבודה

 

חבר הסגל האקדמי בכל המסלולים (פרט לחברי סגל המועסקים על פי ההסכם הקליני) זכאים לקצובת נסיעה למקום העבודה וחזרה, לפי תעריפי התחבורה הציבורית ובהתאם לכללי התשלום שנקבעו בשירות המדינה. שיעורי הקצובה יהיו לפי הוצאות הנסיעה בפועל, ולא יעלו על הסכום המירבי שנקבע בשירות המדינה. כדי לקבל את קצובת הנסיעה על חבר הסגל להגיש טופס בקשה ליחידת תשלומי שכר (ניתן להשיג את הטופס במזכירויות החוגים וביחידה לתשלומי שכר).

 

 

ח.   מענק ״הקדשת זמן מלא למוסד״

 

1.   מסלול רגיל ומסלול חוקרים

המענק בגין הקדשת זמן מלא למוסד ניתן כדי לתגמל את חבר הסגל האקדמי הבכיר, המועסק באוניברסיטה - במסלול הרגיל, במסלול חוקרים, במסלול מקביל ובמסלול נלווה - במשרה שלמה, והמקדיש את כל זמנו להוראה ולמחקר ואינו עוסק בעבודה נוספת. המענק משולם על סמך הצהרה של חבר הסגל, שעליו להגיש פעמיים בשנה: במהלך חודש מרץ עבור התקופה אוקטובר-פברואר, ובמהלך חודש אוקטובר עבור התקופה מרץ-ספטמבר.

טופסי ההצהרה נשלחים לחברי הסגל על ידי היחידה לתשלומי שכר.

למרות האמור לעיל, חבר סגל שעובד בעבודה נוספת (על פי התקנון האקדמי הנהוג במוסד) יהיה זכאי למענק, אם תקרת הכנסתו הנוספת תהיה בתחום הסכומים הנקבעים על ידי ות׳׳ת, כפי שהם מופיעים בטופס ההצהרה. המענק עבור הקדשת זמן מלא למוסד משולם בארבעה תשלומים שווים, בחודשים פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר של כל שנה. שיעור כל מענק 40.5%.

 

2.   מסלול מקביל ומסלול נלווה

הדירוג המקביל והנלווה מקבלים תוספת מחקר ג׳ במקום הקדשת זמן מלא למוסד.

לחוקרים במסלול המקביל ההצהרה נשלחת פעמיים בשנה, והחלק היחסי של התשלום מבוצע מדי חודש (13.5%).

 

 

ט.   סל קליטה לחברי הסגל האקדמי הבכיר

אוניברסיטת תל־אביב מעמידה לרשות כל חוקר, שהצטרף לסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת תל־אביב, סל קליטה שנועד לשמשו למימון הוצאות/שירותים.

 

נספח 3: סל קליטה לחברי הסגל האקדמי הבכיר, מכתבו של סמנכ׳׳ל משאבי אנוש 14.9.2014.

 

 

י. תוספת שכר בגין מחקר (העסקה על חשבון של מענק מחקר חיצוני)

 

חבר הסגל האקדמי הבכיר - המועסק באוניברסיטה במשרה שלמה, והמשמש חוקר ראשי במחקרים המתבצעים באוניברסיטה והממומנים על ידי גורם חיצוני - זכאי בתקופת המחקר לתוספות מחקר. תוספות המחקר נקבעות בהתאם לסוג של קרנות המחקר:

 

מחקרים מסוג א׳ הם מענקים מקרנות המחקר, שעל פי כללי הקרן ניתן לכלול בתקציבם תשלום של תוספת מחקר לחוקר הראשי, מכספי המחקר עצמו.

 

מחקרים מסוג ב׳ הם מענקים מקרנות המחקר, שעל פי כללי הקרן לא ניתן לכלול בתקציבם תשלום של תוספת מחקר לחוקר הראשי.

 

להלן הכללים העיקריים הקשורים לתוספות המחקר:

 

  1. תוספת מחקר תינתן אך ורק לחבר סגל אקדמי בדרגת מרצה ומעלה - במסלול הרגיל, במסלול המקביל ובמסלול חוקרים - המועסק על ידי האוניברסיטה במשרה מלאה.
  2. חברי סגל השוהים בשבתון/חופשה, אינם זכאים לתוספת מחקר. אם השבתון בארץ, הם יהיו זכאים לתוספת מחקר א׳, בידיעה ובהסכמה של המממן.
  3. התוספת תוענק רק לחברי סגל המשמשים כחוקרים ראשיים במחקר.
  4. תוספת המחקר תיכלל בהגדרת ״המשכורת הקובעת״ לצורך תשלום פנסיה, אך לא תילקח בחשבון בחישוב פיצויים.
  5. מענקים הממומנים על ידי אגודת הידידים או על ידי חברות בת של האוניברסיטה (כדוגמת רמות) או על ידי כל גוף הנמצא בשליטת האוניברסיטה או על ידי גוף שהמוסד קובע את מדיניותו ואת חלוקת המענקים מטעמו - אינם מזכים את חבר הסגל בתוספת    מחקר.
  6. לצורך קביעת הזכאות בחודש נתון יילקחו בחשבון הסכומים הכוללים של כל המחקרים, העומדים לרשות החוקר באותו חודש
  7. סכום החוזה יתחלק לפי מספר החוקרים הראשיים במחקר, ולכל חוקר ייעשה חישוב בנפרד בהתייחס לסכום היחסי העומד לרשותו.
  8. להלן אופן חישוב הזכאות לתוספות המחקר:
     

8.1.   תוספת מחקר א'

 8.1.1   אם הסכום הכולל, העומד לרשות החוקר בחישוב שנתי, נמוך מ-$6,000 - לא תינתן תוספת.

8.1.2    אם הסכום הוא בין $6,001 לבין $48,000 - תוספת שאינה עולה על 30% מהשכר.

 8.1.3   אם הסכום הוא בין $48,001 לבין $75,000 - תוספת שאינה עולה על 40% מהשכר.

 8.1.4   אם הסכום עולה על $75,001 - תוספת שאינה עולה על 50% מהשכר.

 

8.2.   תוספת מחקר ב'

8.2.1   אם הסכום הכולל, העומד לרשות החוקר בחישוב שנתי, נמוך מ-$6,000 - לא תינתן תוספת.

8.2.2   אם הסכום הוא בין $6,001 לבין $12,000 - תוספת של 6% מהשכר.

 8.2.3  אם הסכום הוא בין $12,001 לבין $20,000 - תוספת של 12% מהשכר.

  8.2.4  אם הסכום הוא בין $20,001 לבין $45,000 - תוספת של 20% מהשכר.

8.2.5   אם הסכום עולה על $45,001 - תוספת של 25% מהשכר.

 

9. חבר סגל, שלזכותו שניים או יותר מענקים מסוג א׳ ו/או מסוג ב׳ בעת ובעונה אחת, וכל אחד מהם גבוה מ-$10,000, יהיה זכאי לתוספת של 5% מעבר לזכאות.

 

10. חבר סגל, שלזכותו בעת ובעונה אחת מענקים מסוג א׳ ומסוג ב׳, יהיה זכאי לתוספת מחקר לפי החישוב הבא:

10.1. תחילה יילקחו בחשבון רק המענקים מסוג א׳, ותיקבע התוספת המתאימה.

10.2 לאחר מכן יילקחו בחשבון סה״כ המענקים מסוג א׳, בתוספת מחצית מסכום המענקים מסוג ב׳, ותיבדק הזכאות על פי הכללים של תוספת מחקר א׳. אם החוקר זכאי לתוספת מוגדלת, הוא יקבל אותה כאשר ההפרש יהיה תוספת מסוג ב׳ (אשר לא תעלה על 25%).

 

בכל מקרה, הסה״כ לא יהיה מעל ל-55% מהשכר.

 

11.  תוספת מחקר מסוג א׳ לחברי הסגל האקדמי, שפרשו לגמלאות והממשיכים בפעילות המחקרית, תשולם כתוספת השכר הגלובלית על פי הסכום שתוקצב. תוספת מסוג ב׳ תשולם כאחוזים מהגמלה.

 

קביעת השיעור של תוספות המחקר ושל הזכאות על פי הנהלים המתייחסים למתן תוספות אלה, כפי שנקבעו על ידי ות״ת ועל ידי נוהלי האוניברסיטה, נעשית ברשות המחקר.

 

פרטים באתר רשות המחקר >

 

 

יא. מענק אוניברסיטאי מיוחד (מענק קריטריונים)

חבר הסגל האקדמי הבכיר, המועסק באוניברסיטה במסלול הרגיל, במסלול חוקרים במסלול המקביל ובמסלול הנלווה והעובד במשרה שלמה, זכאי להיכלל במסגרת הזכאות למענק זה.

 

הזכאות למענק על פי קריטריונים תהיה עבור עבודה מעבר למתחייב מהתקנות האקדמיות באוניברסיטה. העיקרון הוא שפעילות רגילה אינה מזכה במענק בגין קריטריונים.

 

בתום השנה הראשונה למינויו ימלא חבר הסגל את טופס הקריטריונים עבור השנה/הסמסטר שבו החל מינויו. אם חבר הסגל יהיה זכאי למענק, הוא יקבל את התשלומים עבור השנה/הסמסטר שבה החל את מינויו. על בסיס אותו טופס יקבל חבר הסגל את התשלומים לשנת הלימודים הבאה, בתנאי שבכל אחת מהשנים הנ״ל הוא עבד ויעבוד או היה פטור מהוראה לפחות 6 חודשים. מדי שנה (ביוני), מדור הסגל במזכירות האקדמית שולח מייל לכל חברי הסגל האקדמי הבכיר בנושא הקריטריונים, כולל הטפסים למילוי. הטפסים של הקריטריונים מצויים במדור הסגל האקדמי.  דיווח של חבר הסגל הבכיר על הפעילויות האקדמיות המזכות במענק זה, יוגש אחת לשנה באמצעות מדור הסגל במזכירות האקדמית.

 

הדיווחים ייעשו בכל שנה עד 30 בספטמבר, עבור שנת הלימודים שהסתיימה. חבר סגל חדש או מי שחזר מחל״ת (תקופה מעל שנה) ידווח בסוף השנה הראשונה, ועל פי דיווח זה תיקבע זכאותו לארבעה מענקים בשנת הלימודים שלאחריה.

 

חבר סגל ששהה בשנת שבתון או חל״ת (ובלבד שתקופת החל״ת והשבתון לא עלתה על 12 חודשים), יוכל לדווח על מילוי התנאים בשנת הלימודים שקדמה ליציאתו לשבתון או לחל״ת. התשלומים בגין מענק על פי קריטריונים משולמים בארבע תשלומים, בחודשים אוקטובר, ינואר, אפריל ויולי של כל שנה.

 

נספח 4: דוגמה לטופס מענק אוניברסיטאי מיוחד (קריטריונים) — תשע׳׳ד.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive