פרק ג' - כללים ונהלים לפעילות אקדמית

א.   סדרי הבחינות

במרבית הקורסים הנלמדים מתקיימת בחינה. בחינה מוגדרת: ״מבחן בכתב, שמתקיים בין שעה לארבע שעות, או מבחן הנערך בעל פה שניתן בו ציון, אשר משקלו בציון הסופי של הקורס לא פחות מ-20%״. מועדי הבחינות נקבעים על ידי היחידות האקדמיות ומתפרסמים על ידיהן.

 

המורה יהיה נוכח בחדרי הבחינה או בקרבתם, במקום הידוע למשגיח, עד לסיום הבחינה. במקרים יוצאים מן הכלל יהיה רשאי ראש היחידה לאשר היעדרות של מורה מהבחינה, ולמנות ממלא מקום בתיאום עם המורה. במקרה זה המורה יהיה אחראי להבהרותיו ולהסבריו של ממלא מקומו.

 

הבחינות בכתב הן אנונימיות. ניתן לערוך בחינה לא אנונימית באישורה של ועדת ההוראה. הודעה על כך חייבת להימסר לתלמידים מראש.

 

מורה רשאי - לאחר מתן התראה - להפסיק את בחינתו של תלמיד המפריע למהלכה התקין של הבחינה ולהוציאו מהכיתה. על המורה למסור את הציונים תוך שלושה שבועות ממועד הבחינה. הפקולטה רשאית לקבוע מועד קצר מזה למסירת הציונים.

 

מורה שנוכח במהלך בדיקת הבחינות, כי יש לכאורה חשד להעתקה או לשיתוף פעולה אסור בין תלמידים, יעכב את פרסום הציונים עד לתום הבירור ויודיע על כך לתלמידים. אם ישתכנע המורה כי החשד מבוסס, יגיש תלונה משמעתית נגד התלמידים באמצעות ראש מנהל הפקולטה.

 

בבחינות בעל פה משתתפים שני בוחנים לפחות. קיום בחינה בעל פה טעון אישור מראש של ועדת ההוראה. יש להקפיד שמתכונת הבחינה בשני המועדים באותו קורס תהיה זהה, ולהגיש למזכירות הבחינות את השאלונים לשני המועדים ביחד, מבלי לציין את מועד הבחינה.

 

סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה. הוראה מסי 12-008

 

 

ב.   סילבוס

בעת ההרכבה של מערכת השעות לשנה הבאה, על המרצים למסור למזכירויות הפקולטות: סילבוס מפורט בעברית של הקורסים שהם מלמדים; סילבוס מקוצר בעברית ובאנגלית; כללים ברורים לקביעת ציון הקורס ומשקל המרכיבים השונים שלו.

 

 

ג.   סדרי העבודות

לפני תחילתה של שנת הלימודים מתפרסמים מועדים כלל אוניברסיטאיים להגשת העבודות הסמינריוניות. העבודות יוגשו למזכירויות היחידות. לוועדת ההוראה הפקולטטית יש סמכות לאשר דחייה מוגבלת של המועד להגשת העבודות. על המורה להחזיר את ציוני העבודות הסמינריוניות בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים ממועד ההגשה.

 

נוהל הגשת עבודות. הוראה מסי 12-013

 

 

ד.   שימוש בשם האוניברסיטה ובסמלה

עובד או תלמיד לא ישתמשו בשם האוניברסיטה, בלוגו שלה ו/או בסמלה, אלא בהתאם לכללים שבתקנון ולכללים שנקבעו או ייקבעו בהוראות האחרות של האוניברסיטה. כל פרסום בכתב של יחידה - לרבות נייר המכתבים שלה - יכיל פרטים אלו: תיאור היחידה, פרטיה המזהים, שם האוניברסיטה, הלוגו שלה וסמלה. ולא יופיעו בו כל סמל אחר.

 

הרקטור ומנכ״ל האוניברסיטה יפרסמו, מזמן לזמן, הוראות מיוחדות המחייבות, המתירות ו/או האוסרות שימוש בשם האוניברסיטה, בלוגו שלה ובסמלה. והם יהיו רשאים לתקנן, לשנותן ו/או לבטלן

 

שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה. הוראה מסי 01-011

 

 

ה.   הנוהל להוצאת טובין

השימוש בציוד ובחומרים השייכים לאוניברסיטה ייעשה לצורכי העבודה באוניברסיטה בלבד, ולייעוד אשר לשמו משמשים הציוד והחומרים. חל איסור על חבר הסגל האקדמי להוציא מתחום האוניברסיטה ציוד או חומרים כלשהם השייכים למוסד, ללא קבלת רשות לכך מראש היחידה.

 

הוצאת טובין משטח האוניברסיטה. הוראה מסי 07-008

 

 

ו.    פטנטים

ועדת הפטנטים של האוניברסיטה היא הגוף הבלעדי, המוסמך להכריע בדבר זכויות הקניין הרוחני בהמצאות של חברי סגל.

 

הקניין הרוחני בהמצאות שירות, שהן המצאות שחברי הסגל הגיעו אליהן בשל עבודתם באוניברסיטה, שייך לאוניברסיטה. האוניברסיטה אמורה לטפל ברישום הפטנטים בגין המצאות שירות ובמסחורם, כאשר ההכנסות מהמצאות אלו מתחלקות בין חבר הסגל לבין האוניברסיטה.

 

תקנון הפטנטים הוראה מסי 01-003 + תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם. הוראה מסי 01-003א'

 

 

ז.    זכויות יוצרים

זכויות היוצרים ביצירות שחוברו או שנוצרו על ידי מחברים שהם חברי סגל, שייכות במלואן למחברים, פרט למקרים חריגים כגון אלה:

 

יצירה שעצם חיבורה הוא התפקיד העיקרי או אחד מהעיקריים המוטלים על המחבר במסגרת עבודתו באוניברסיטה; יצירה שחוברה תוך שימוש בקרנות האוניברסיטה או שימוש בציוד האוניברסיטה ומתקניה או תוך הסתייעות בעבודתם של עובדי אוניברסיטה אחרים.

 

״ועדת זכויות יוצרים״ תקבע, בין היתר, אם זכויות היוצרים ביצירה שחוברה על ידי חבר הסגל שייכות למחבר או לאוניברסיטה. היא תקבע גם אם תקרת הסכום שהעמידו לרשות המחבר, לא תגרע מבעלותו השלמה בזכויות היוצרים ביצירתו ועוד.

 

תקנון זכויות יוצרים (תשמ׳׳ט). הוראה מסי 10-022

 

 

 

ח.   מערכת שיפוט לסטודנטים

מערכת השיפוט לסטודנטים פועלת על פי ״תקנון המשמעת - סטודנטים (תשמ׳׳ג)׳׳, אשר אושר על ידי הסנאט, והיא נועדה לברר ולפסוק בעבירות משמעת של סטודנטים.

 

מערכת השיפוט לסטודנטים פועלת בשתי ערכאות: ערכאה ראשונה - הממונה על המשמעת וסגנו; ערכאת הערעור - מורכבת משני חברי סגל ומנציג סטודנטים.

 

התלונה מוגשת למזכיר האקדמי, והוא שמחליט האם לפתוח בהליכי משמעת (באמצעות הקובל) או לגנוז את התלונה.

 

תקנון המשמעת - סטודנטים (תשס׳׳ח). הוראה מסי 12-002

 

 

ט.   מערכת בירור ושיפוט לסגל האקדמי

מערכת הבירור והשיפוט הפנימית נועדה לעסוק בברור ובפישור בסכסוכים בין חברי הסגל האקדמי לבין עצמם, או בין חבר הסגל האקדמי לבין יחידה אקדמית או העומד בראשה.

 

הליכי הבירור והשיפוט לא יפגעו בעקרון החופש האקדמי, ולא יפגעו בזכותו של חבר הסגל לבקר את מוסדות האוניברסיטה, את עובדיה ואת ממלאי התפקידים בה. במערכת זו לא יידונו סכסוכי עבודה בין ארגונים ייצוגיים של הסגל האקדמי לבין מוסדות האוניברסיטה.

 

המערכת פועלת בשתי ערכאות: ערכאה ראשונה וערכאת ערעור. השופטים במערכת נבחרים על ידי הסנאט. התביעה מנוהלת על ידי חבר הסגל האקדמי, שנבחר לתפקיד זה על ידי הסנאט. תלונה יכולה להיות מוגשת על ידי כל חבר הסגל האקדמי, וכן על ידי כל יחידה או ממלא תפקיד אקדמי. התלונה תוגש לראש היחידה האקדמית, שאליה משתייך איש הסגל נשוא התלונה, ובאמצעותו לרקטור, או ישירות לרקטור. הרקטור רשאי לדחות את התלונה או לקבוע את סוג ההליך, כגון: הליכי בירור ופישור או פנייה לערכאות השיפוט.

 

במושב של ועדת המשמעת לארגון הסגל האקדמי הבכיר יש משקיף.

 

תקנון מערכת בירור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי. הוראה מסי 11-016

 

 

י. נציב קבילות לענייני הטרדה מינית

אוניברסיטת תל־אביב שואפת להיות סביבת מחקר, לימודים ועבודה מכבדת בטוחה ומיטבית. לשם כך האוניברסיטה מקפידה על מיגור תופעות פסולות של הטרדה מינית ושל קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות.

 

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ׳׳ח-1998, הטרדה מינית היא:

•     סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

•     מעשה מגונה.

•     הצעות חוזרות בעלות אופי מיני.

•     התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם.

•     התייחסות מבזה או משפילה למינו ולמיניותו של אדם, לרבות לנטייתו המינית.

 

על מנת לקדם שוויון מגדרי ולמנוע התנהגויות, הפוגעות באופן אישי ומקצועי בצד החלש ביחסי הכפיפות והמרות, טרחה אוניברסיטת תל־אביב על תקנון ספציפי בנושא: ׳איסור על קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות׳.

 

להלן מספר מובאות מתוך תקנון זה, שפורסם בשנת 2009. כל האמור כאן לגבי יחסי מרות, חל על יחסי מרות שמעורבים בהם חברי הסגל האקדמי, חברי הסגל המנהלי וסטודנטים:

 

1.   אסור לקיים יחסים אינטימיים לרבות קיום יחסי מין בהסכמה, בין זמניים ובין נמשכים, בין מורה לתלמיד/ה, בזמן שמתקיימים ביניהם קשרי סמכות, מרות וכפיפות אקדמיים - במקרה שמתקיימים יחסים כאלה, הצד בעל המרות יהיה כפוף להליכי בירור ו/או דין משמעתי.

 

2.   ״קשרי סמכות אקדמיים״ כוללים: הוראה; הענקת מלגות או הטבות אחרות; חברות בוועדות של היחידה, הפקולטה או האוניברסיטה בהן נידונים ענייני התלמיד/ה, ונטילת חלק בכל פעולה שיש בה הכרעה כלשהי לגבי התלמיד/ה. בנוסף, על ראש חוג, ראש יחידה, חבר/ה בוועדה אקדמית, ראש מסלול וכיוצא באלו, חל איסור לקיים כל קשר אינטימי עם סטודנט/ית שעתיד/ה להיות בשלב כזה או אחר במסלול האקדמי תחת מרותו/ה.

 

3.   במידה ונוצרו יחסים אינטימיים חייב/ת המורה לנתק לאלתר כל קשרי סמכות עם התלמיד/ה ו/או לדווח לאלתר לגורם האקדמי הממונה עליו/ה על קיומם של יחסים אינטימיים בינו/ה לבין התלמיד/ה, כדי שהלה יפעל לניתוק קשרי הסמכות ביניהם.

 

      4. הצד בעל המרות הינו הצד הנושא באחריות למניעת קיום של יחסים אינטימיים.

 

5.   חובת דיווח: כל חבר/ה סגל אשר הובאה לידיו תלונה של תלמיד/ה או של חבר/ת סגל אחר על הפרת ההוראות שלעיל, חייב בהתנעת תהליך הדיווח לדרגים שמעליו. על חבר/ת הסגל לדווח על כך לסמכות שמעליו ו/או לדקאן הפקולטה ו/או לנציבה לקבילות על הטרדה מינית.

 

על כל אחד ואחת מאתנו לפעול בנחישות והתמדה על מנת למגר את התופעה המכוערת והמזיקה של הטרדה המינית במרחבי המחקר, הלמידה והעבודה של כולנו באוניברסיטת תל־אביב. נציבת התלונות לענייני הטרדה מינית: פרופ׳ רחל ארהרד: 03-6408540 erhardr@post.tau.ac.il הנוסח המלא של התקנון השלם למניעת הטרדה מינית וכן נוהל האיסור לקיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות, נמצאים באתר האוניברסיטה בכתובת: http://www.tau.ac.il/hatrada

 

נוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל־אביב. הוראה מסי 01-015

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive