פרק ב' - כללי ההעסקה והנוכחות של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה

עודכן: 24.11.2019

פרק זה כולל לקט של נוהלי עבודה וכללים בנושאים שונים הקשורים לעבודתם של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה.

 

א. היקף הפעילות ונוכחות בקמפוס ׁ(היקף ההוראה + היקף המחקר)

עבודה של חברי הסגל האקדמי אינה ניתנת למדידה במסגרת של ימים ושל שעות והיא כוללת: הוראה, הדרכה, מחקר, חברות בוועדות ומשימות מנהליות בתחום האקדמי .עבודת הסגל האקדמי מחייבת הפריה הדדית בין חבריו ומגע בלתי אמצעי עם הסטודנטים לשם. כך הכרחי שחברי הסגל האקדמי יהיו נוכחים בקמפוס במידה הדרושה למילוי חובות אלו ויימנעו מעיסוקים העלולים לפגוע באופן משמעותי בחובותיהם.
 

1. היקף ההוראה

 

מסלול דרגה מספר שעות
מסלול רגיל

פרופ' מן המניין
כל יתר הדרגות

6
8

מסלול מקביל מורה ומורה בכיר
כל יתר הדרגות
12
16
מסלול חוקרים כל הדרגות *40
מסלול נלווה כל הדרגות

12

* 40 שעות עיסוק במחקר – אין הוראה
 

נוכחות חברי הסגל האקדמי בקמפוס (תשמ"ו)

2. היקף המחקר 

ברוב המסלולים לא ניתן למדוד את היקף המחקר במונחים של שעות אך ראוי לציין, כי משרה שלמה של חברי סגל במסלול חוקרים היא בת 40 שעות עבודה בשבוע.

 

ב. העסקת עובדים על חשבון תקציבי מחקר

העסקה של עובד מחקר היא בכפוף לנוהל העסקת עובדים ע"ח מענקי מחקר ולדיני העבודה, כולל: חוק עבודת נשים,  זכויות עובד המשרת במילואים, חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ומנוחה, חובת שימוע ופיצויים..

הנחיות מפורטות יותר ניתן למצוא באינטרנט:


אתר רשות המחקר: https://research-authority.tau.ac.il/


ובאתר של אגף משאבי אנוש: https://hrweb.tau.ac.il/

העסקת עובדים ע"ח מענקי מחקר

 

ג.  נוכחות בשיעורים

נוכחות בשיעורים היא אחת מהחובות הבסיסיות ביותר של חבר בסגל האקדמי. מרצה הנאלץ להיעדר משיעור, מכל סיבה שהיא, חייב להודיע על כך מראש למזכירות החוג ולציין את סיבת ההיעדרות.

נוכחות חברי הסגל האקדמי בקמפוס (תשמ"ו)

 

ד.העסקה בעונה של לימודי הקיץ

 בטיפול אגף משאבי אנוש-מדור כ"א ובקרה

בפקולטות מסוימות, שקיבלו אישור לכך מהוועדה המרכזת, מתקיימת הוראה בעונה של לימודי הקיץ.

ההוראה מתקיימת בתכניות לימודים בנות 7 שבועות, על פי החלטת הוועדה המרכזת,  כפי שתיקבע מעת לעת.

עונת לימודי הקיץ

 

ה. דיווח על היעדרות מהעבודה 

 בטיפול אגף משאבי אנוש-מדור כ"א ובקרה

על חבר הסגל האקדמי, הנעדר מהעבודה בשל שירות מילואים, מחלה או בשל חופשת לידה, חלה החובה לדווח על כך למזכירות ביחידה האקדמית.

בקשה להיעדרות בשל נסיעה, תוגש לאגף משאבי אנוש- מדור נסיעות וזכויות אקדמיות

 

ו. זכויות מחלה 

 בטיפול אגף משאבי אנוש-מדור כ"א ובקרה

זכויות לעניין ניצול של ימי מחלה נשענות על חוק דמי מחלה התשל"ו - 1976  ועל חוקים ותקנות נוספים, שנקבעו   בהמשך על ידי המחוקק. חברי הסגל האקדמי זכאים לצבור 30 ימי מחלה מדי שנה. חברי הסגל האקדמי פטורים מדיווח נוכחות, אך נדרשים להצהיר אם נעדרו או לא נעדרו מהאוניברסיטה בשל מחלה. ההצהרה מתבצעת על טופס דיווח, שנשלח אליהם מדי חודש מאגף משאבי אנוש.

 

ז. העסקה על חשבון של מענק מחקר חיצוני

 בטיפול רשות המחקר 

חבר הסגל האקדמי הבכיר, המועסק באוניברסיטה במשרה שלמה והמשמש חוקר ראשי במחקרים המתבצעים באוניברסיטה והממומנים על ידי גורם חיצוני, זכאי לתוספות מחקר בתקופת המחקר.

 

ח. עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה

בטיפול המזכירות האקדמית-מדור הסגל האקדמי

נוהל עבודת חוץ של חברי הסגל האקדמי. הוראה מס' 11-021

על חבר סגל להימנע מביצוע עבודת חוץ, העלולה לפגוע במחויבותו לאוניברסיטה או העלולה להעמידו במצב של ניגוד אינטרסים עמה. מחויבות זו תחול על חבר הסגל אף בהימצאו בשבתון או בחופשה ללא תשלום.

בהתאם לנוהל של עבודת חוץ של חברי הסגל האקדמי (הוראה מס' 11-021 להלן), חבר הסגל חייב למלא מדי שנה טופס דיווח על עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה (גם חברי הסגל שאינם עובדים מחוץ לאוניברסיטה, נדרשים למלא את הטופס(.

 

ט. חופשה ללא תשלום

  בטיפול המזכירות האקדמית-מדור הסגל האקדמי

תקנון חופשה ללא תשלום.  הוראה מס' 11-023

חופשה ללא תשלום  )חל"ת) אינה זכות מוקנית של חבר הסגל ואישורה נתון לשיקול דעתם של הגופים המאשרים.

 

י. קביעות   

 בטיפול המזכירות האקדמית-מדור הסגל האקדמי

​חבר הסגל האקדמי יקבל קביעות באוניברסיטה, רק אם הוחלט להעניק לו קביעות בהתאם לתקנוני האוניברסיטה. הקביעות תיכנס לתוקף אך ורק אם התקבל כתב מינוי לקביעות בחתימת הרקטור.

 

יא. פרישה לגמלאות

בטיפול המזכירות האקדמית- מדור הסגל האקדמי

אגף משאבי אנוש-יחידת שכר

חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה )תשמ"ז). הוראה מס'  11-007

  1. פנסיה תקציבית לחברי הסגל האקדמי הבכיר, שקיבלו מינוי כסגל אקדמי בכיר לפני  1.10.2003.
  2. פנסיה צוברת לחברי הסגל האקדמי הבכיר, שקיבלו מינוי כסגל אקדמי בכיר החל ב-1.10.2003 ואילך.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801