פרק ב' - כללי ההעסקה והנוכחות של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה

פרק זה כולל לקט של נוהלי עבודה וכללים בנושאים שונים הקשורים לעבודתם של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה.

 

א. היקף הפעילות ונוכחות בקמפוס ׁ(היקף ההוראה + היקף המחקר)

 

1. העבודה של חברי הסגל האקדמי אינה ניתנת למדידה במסגרת של ימים ושל שעות, והיא כוללת: הוראה, הדרכה, מחקר, חברות בוועדות ומשימות מנהליות בתחום האקדמי. עבודת הסגל האקדמי מחייבת הפריה הדדית בין חבריו ומגע בלתי אמצעי עם הסטודנטים. לשם כך הכרחי שחברי הסגל האקדמי יהיו נוכחים בקמפוס במידה הדרושה למילוי חובות אלו, ויימנעו מעיסוקים העלולים לפגוע באופן משמעותי בחובותיהם.

 

קיימות מספר פעילויות אשר זיקתן להוראה תקינה היא ברורה ויסודית ויש לבצען ללא רבב. פעילויות אלה כוללות: קיום ההוראה הפרונטלית בהיקפה המלא; הנחיה של תלמידי מחקר ושל מסטרנטים; בדיקת עבודות ובחינות תוך פרק זמן סביר, כפוף ל"נוהל סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה" ולתקנוני הפקולטה והוראותיה. אי ביצוע סביר של פעולות אלה מהווה הפרה של חובות הסגל.

 

חבר סגל אקדמי לא ייסע לחו"ל בתקופת לימודים אלא במקרים יוצאים מן הכלל, בתנאי שהנסיעה תאושר על ידי ראש היחידה ועל ידי הדקאן, וייעשו סידורים למניעת פגיעה בהוראה. יש לקבל אישור חריג מהרקטור או מסגנו, אם משך הנסיעה עולה על עשרה (10) ימים או במקרה של נסיעה שנייה במהלך אותו סמסטר. יציאה לחו"ל בתקופת הלימודים של ראשי חוגים ושל דקאנים טעונה אישור מהרקטור.

 

נוכחות חברי הסגל האקדמי בקמפוס (תשמ"ו). הוראה מס' 11-015

 

 

2. היקף ההוראה

 

מסלול דרגה מספר שעות
מסלול רגיל פרופ' מן המניין
כל יתר הדרגות
8-6*
8
מסלול מקביל מורה ומורה בכיר
כל יתר הדרגות
12
16
מסלול חוקרים כל הדרגות 40***
מסלול נלווה כל הדרגות 12

 

 

* עפ"י הצרכים של היחידה האקדמית אליה משתייך חבר הסגל.


** 22 שעות פעילות שבועיות מתוכן עד 8 שעות הוראה פרונטלית או 11 שעות תרגיל.


*** 40 שעות עיסוק במחקר – אין הוראה
 

 

3. היקף המחקר

 

ברוב המסלולים לא ניתן למדוד את היקף המחקר במונחים של שעות. אך ראוי לציין, כי משרה שלמה של חברי סגל במסלול חוקרים היא בת 40 שעות עבודה בשבוע.

 

 

ב. העסקת עובדים על חשבון תקציבי מחקר

 

העסקה של עובד מחקר היא בכפוף לנוהל העסקת עובדים ע"ח מענקי מחקר ולדיני העבודה, כולל: חוק עבודת נשים, זכויות עובד המשרת במילואים, חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ומנוחה, חובת שימוע ופיצויים.

 

הנחיות מפורטות יותר ניתן למצוא באינטרנט:


אתר רשות המחקר: http://new.tau.ac.il/research-authority


ובאתר של אגף משאבי אנוש: http://www.tau.ac.il/hr


 

גיוס וקליטה של עובד מחקר חדש:


החוקר נדרש - בסיוע מנהלת הפקולטה - לטפל בגיוס עובד המחקר לפני תחילת עבודתו.

 

הטיפול בהעסקת העובד מתבצע בתיאום עם רשות המחקר לצורך אישור תקציבי ועם אגף משאבי אנוש (מדור בקרה והשמה ויחידת תשלומי שכר) לצורך אישור פרטי ההעסקה. על אלה להתבצע לפני המועד של התחלת העבודה שנקבע למועמד.

 

פרטי ההעסקה הרלוונטיים הם:

 

 • אופן ההעסקה (עבודה לפי שעות/עובד חודשי בשכר כולל)
 • התאריך של תחילת המינוי ושל סיומו
 • התעריף לשעה/לשכר כולל חודשי (הבראה וקצובת נסיעות משולמים בנפרד על פי חוק) על פי הטבלה, שמתעדכנת מעת לעת על ידי אגף משאבי אנוש
 • היקף העסקה (מספר שעות לחודש/היקף משרה)
 • הגדרה של ימי עבודה שבועיים
 • זכויות לפנסיה (חובה/מלאה) ו/או לקרן השתלמות - לעובד חודשי
 • מספר הסעיף התקציבי

 

המסמכים הנדרשים: שאלון אישי + צילום ת"ז וספח + תעודות השכלה

 

יש לטפל בכל המפורט לעיל לפני תחילת העבודה של עובד המחקר, לרבות מתן כתב מינוי

 

דיווח נוכחות:

 

 • עובד מחקר יקבל עם תחילת עבודתו כרטיס נוכחות. החתמה של כרטיס הנוכחות חיונית לתשלום משכורתו
 • החוקר נדרש לאשר בחתימתו את עדכוני הנוכחות הידניים על גבי דו"חות הנוכחות החודשיים של העובד
 • חוקר המעסיק עובד, אשר עבודתו ברובה או במלואה מתקיימת מחוץ לקמפוס, נדרש לטפל בקבלת אישור לדיווח הידני
 • עובד חודשי צובר במהלך עבודתו ימי חופשה בהתאם להיקף משרתו. החוקר נדרש לוודא בתיאום עם העובד, שמלוא ימי החופשה נוצלו במהלך תקופת המינוי (על פי הנוהל, אין פדיון של ימי חופשה).

 

מהלך ההעסקה של עובד מחקר:

 • הארכה של תקופת המינוי
 • עדכון של היקף משרה
 • עדכון שכר
 • סיום ההעסקה (תום מינוי/התפטרות/פיטורין)

 

כל אלה, כמו המינוי, כרוכים באישור תקציבי של רשות המחקר ואישור פרטני של אגף משאבי אנוש.

 

נוהל העסקת עובדים ע״ח מענקי מחקר. הוראה מס׳ 04-001

 

ג. נוכחות בשיעורים

 

נוכחות בשיעורים היא אחת מהחובות הבסיסיות ביותר של חבר בסגל האקדמי. מרצה הנאלץ להיעדר משיעור, מכל סיבה שהיא, חייב להודיע על כך מראש למזכירות החוג, ולציין את סיבת ההיעדרות.

 

 

ד. העסקה בעונה של לימודי קיץ

 

בפקולטות מסוימות, שקיבלו אישור לכך מהוועדה המרכזת, מתקיימת הוראה בעונה של לימודי הקיץ. ההוראה מתקיימת בתכניות לימודים בנות 7 שבועות, על פי החלטת הוועדה המרכזת, כפי שתיקבע מעת לעת.

 

 

ה. דיווח על היעדרות מן העבודה

 

על חבר הסגל האקדמי, הנעדר מהעבודה בשל שירות מילואים או בשל חופשת לידה, חלה החובה לדווח על כך למזכירות היחידה האקדמית.

 

 

ו. זכויות מחלה

 

זכויות לעניין ניצול של ימי מחלה נשענות על חוק דמי מחלה התשל"ו 1976- ועל חוקים ותקנות נוספים, שנקבעו בהמשך על ידי המחוקק. חברי הסגל האקדמי זכאים לצבור 30 ימי מחלה מדי שנה. חברי הסגל האקדמי פטורים מדיווח נוכחות, אך נדרשים להצהיר אם נעדרו או לא נעדרו מהאוניברסיטה בשל מחלה.

 

ההצהרה מתבצעת על טופס דיווח, שנשלח אליהם מדי חודש מאגף משאבי אנוש.

 

 • כחופשת מחלה נחשבים כל הימים המפורטים באישור המחלה או כל הימים שבהם היה חבר הסגל חולה (ולא רק הימים שבהם הוא אמור ללמד)
 • חבר סגל אשר אינו מעביר דיווחים כנדרש, ייחשב הדבר כאילו ניצל במלואם את ימי המחלה בגין אותם חודשים שבהם לא דיווח.
 • לאחר 3 חודשים רצופים שבהם לא התקבל דיווח, ייחסם הניהול של מאזן המחלה עד לפנייה יזומה של חבר הסגל בבקשה לחדש את הצהרות ואת ניהול המאזן.
 • אין אפשרות לדווח בדיעבד על תקופה שעולה על שלושה חודשים, לפני מועד הדיווח בפועל
 • בתום כל שנת לימודים מועבר לחברי הסגל דו"ח מסכם, שמאפשר בקרה ותיקון הטעויות, אם היו כאלה

 

פדיון ימי מחלה בעת פרישה לגמלאות:


בעת פרישה לגמלאות מהאוניברסיטה זכאי חבר הסגל לפדיון חלקי של ימי המחלה הבלתי מנוצלים, העומדים לזכותו באותה עת על פי הנוסחה שלהלן:

 

 • מי שניצל 36% ופחות מסה"כ ימי המחלה, שצבר במהלך כל תקופת עבודתו זכאי לפדיון של 8 ימים, לכל 30 ימים לא מנוצלים בעת פרישתו.
 • מי שניצל למעלה מ 36%- מסה"כ ימי המחלה, שצבר במהלך תקופת עבודתו, אך פחות מ- 65% מהם זכאי לפדיון של 6 ימים, לכל 30 ימים לא מנוצלים בעת פרישתו.
 • מי שניצל 65% ולמעלה מכך מסה"כ ימי המחלה, שצבר במהלך כל תקופת עבודתו אינו זכאי לפדיון של יתרת ימי המחלה הלא מנוצלים בעת פרישתו.

 

 

ז. העסקה על חשבון של מענק מחקר חיצוני

 

חבר הסגל האקדמי הבכיר, המועסק באוניברסיטה במשרה שלמה והמשמש חוקר ראשי במחקרים המתבצעים באוניברסיטה והממומנים על ידי גורם חיצוני, זכאי לתוספות מחקר בתקופת המחקר.

 

תוספות המחקר נקבעות בהתאם לסוג של חוזי המחקר:

 • מחקרים מסוג א' הם מענקים וחוזי מחקר, שתקציבם כולל תשלום של תוספת מחקר לחוקר הראשי מכספי המחקר עצמו.
 • מחקרים מסוג ב' הם מענקים וחוזי מחקר, שתקציבם אינו מאפשר (על פי הנוהלים של הקרן המממנת) תשלום של תוספת מחקר לחוקר הראשי.

השיעור של תוספות המחקר והנהלים המתייחסים למתן תוספות אלה, כפי שנקבעו על ידי ות"ת ועל ידי נוהלי האוניברסיטה, מתנהלים ברשות המחקר. פרטים באתר: http://www.tau.ac.il/Research-Authority

 

 

ח. עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה

על חבר סגל להימנע מביצוע עבודת חוץ, העלולה לפגוע במחויבותו לאוניברסיטה או העלולה להעמידו במצב של ניגוד אינטרסים עמה. מחויבות זו תחול על חבר הסגל אף בהימצאו בשבתון או בחופשה ללא תשלום.

 

ככלל, חבר הסגל מנוע מלעסוק בעבודות חוץ המנויות להלן - בין בתמורה ובין שלא בתמורה - בכל מוסד השכלה אחר:

 

 • ניהול אקדמי או מעין אקדמי
 • כהונה בוועדות אקדמיות קבועות
 • ייעוץ אקדמי
 • פעילות ארגונית

 

חבר סגל המעוניין לעסוק בעבודת חוץ מהמנויות לעיל, או המעוניין לעסוק בעבודת חוץ אחרת העלולה לפגוע במחויבותו לאוניברסיטה או להעמידו במצב של ניגוד אינטרסים עמה — יפנה בבקשה מפורטת ומנומקת לקבלת היתר אל הרקטור באמצעות דקאן הפקולטה.

 

חבר הסגל רשאי לעסוק, ללא קבלת היתר, בעבודות החוץ המנויות להלן:

 

 • יום ייעוץ אחד בשבוע
 • הוראה במוסד אחר להשכלה, בהיקף שאינו עולה על מחצית משעות ההוראה השבועיות של חבר סגל בדרגתו באוניברסיטה

 


חבר סגל במשרה מלאה אינו רשאי לקבל או להחזיק מינוי קבע באוניברסיטה אחרת (לרבות מכון מחקר) בארץ או בחו"ל, אם בשל כך לא יוכל למלא את חובותיו כחבר הסגל האקדמי באוניברסיטת תל־אביב.

 

חריגה מעיקרון זה תיעשה רק במקרים מיוחדים במינם, על פי המלצת הפקולטה ובאישור הוועדה המרכזית של הסנאט.

 

בהתאם לנוהל של עבודת חוץ של חברי הסגל האקדמי (הוראה מס' 11-021 להלן), חבר הסגל חייב למלא מדי שנה טופס דיווח על עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה (גם חברי הסגל שאינם עובדים מחוץ לאוניברסיטה, נדרשים למלא את הטופס).

 

נוהל עבודת חוץ של חברי הסגל האקדמי. הוראה מס' 11-021

 

נספח 1: טפסים למילוי עבור עבודת חוץ של חברי סגל במשך שנת הלימודים תשע"ה

 

 

ט. חופשה ללא תשלום

 

1. חופשה ללא תשלום (חל"ת) אינה זכות מוקנית של חבר הסגל, ואישורה נתון לשיקול דעתם של הגופים המאשרים.


2. חבר הסגל הנמצא בחל"ת כפוף לחובה להימנע מניגוד אינטרסים בין עיסוקו בתקופת החל"ת לבין מחויבותו כעובד האוניברסיטה.


3. בקשה לחל"ת תוגש לאישור הרקטור שמונה ) 8( חודשים לפחות לפני מועד היציאה המבוקשת לחל"ת. האישור לחל"ת יינתן על ידי הרקטור, בכל פעם לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד.


4. אישורים לחל"ת יהיו בכפולות של שישה חודשים, בהתאם לתאריכים מדויקים שמתפרסמים מדי שנה.


5. לא תאושר חל"ת לתקופה העולה על שנתיים רצופות. תקופת חל"ת לשם מילוי תפקיד ציבורי יכולה בכפוף להמלצת הדקאן ולאישור הרקטור לעלות לארבע שנים רצופות.


6. בקשת החל"ת תוגש ותאושר מדי שנה. במהלך חל"ת ניתן לנצל את הכספים של קרן קשרי מדע ואת הפרשי השבתון, בניכוי מיסים כחוק.

 


תקנון חופשה ללא תשלום. הוראה מס' 11-023

 


נספח 2: טפסים למילוי עבור בקשת יציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

 

 

י. קביעות

 

חבר הסגל האקדמי יקבל קביעות באוניברסיטה, רק אם הוחלט להעניק לו קביעות בהתאם לתקנוני האוניברסיטה. הקביעות תיכנס לתוקף אך ורק אם התקבל כתב מינוי לקביעות בחתימת הרקטור.

 

 

יא. פרישה לגמלאות

 

1. פנסיה תקציבית לחברי הסגל האקדמי הבכיר, שקיבלו מינוי כסגל אקדמי בכיר לפני 1.10.2003

 

חברי הסגל האקדמי, שהגיעו לגיל פרישה (תשמ"ז). הוראה מס' 11-007

 

2. פנסיה צוברת לחברי הסגל האקדמי הבכיר, שקיבלו מינוי כסגל אקדמי בכיר החל ב 1.10.2003- ואילך.

 

חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה (תשמ״ז). הוראה מס׳ 11-007

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive