פרק א' - מסלולי המינויים האקדמיים באוניברסיטה

מסלולי המינויים לסגל האקדמי:


א. המסלול הרגיל
ב. מסלול מורים קליניים ברפואה

ג. מסלול נלווה

ד. מסלול מקביל למורים
ה. מסלול חוקרים

ו. מסלול חוקרים בתכנית קמ"ע 
ז. מסלול אורחים


א. המסלול הרגיל - תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג) הוראה מס'  11-001

מסלול זה מיועד לדרגות: פרופסור מן המניין; פרופסור חבר; מרצה בכיר; מרצה.

מינוי לדרגת מרצה או מרצה בכיר הוא לתקופת ניסיון של שלוש (3) שנים שניתן להאריכה מדי שנה עד הגיעה לשש (6) שנים.

מינוי לדרגת פרופסור חבר - להוציא מינוי לדרגת פרופסור חבר עם קביעות - הוא לתקופה של שלוש (3) שנים, שניתן להאריכה מדי שנה עד הגיעה לחמש (5) שנים.

קביעות יכולה להינתן מדרגת מרצה בכיר.

מינוי ראשון לפרופסור מן המניין ניתן עם קביעות.

 

ב. הסכם קליני בפקולטה לרפואה - תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג) הוראה מס'  11-001.

מסלול זה מיועד לרופאים, שעיקר עבודתם במחלקות מסונפות בבתי חולים, המלמדים מקצועות קליניים בפקולטה לרפואה.

המסלול מיועד למי שמוכרים כקלינאים בעלי מעמד מקצועי מעולה ושתרומתם המדעית היא בעיקר בשטח המחקר הקליני.

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין; פרופסור חבר; מרצה בכיר; מרצה; פרופסור מן המניין קליני; פרופסור חבר קליני; מרצה בכיר קליני.

 

ג. מסלול נלווה - תקנון  המינויים  במסלול הנלווה  (תשמ"ה)  הוראה  מס'  11-014

מסלול מינויים זה מיועד לאפשר מינויים אקדמיים ליוצרים ולאנשי מקצוע מעולים, אשר סמכותם המקצועית והישגיהם היצירתיים הקנו להם מוניטין בין עמיתיהם למקצוע בארץ או מחוצה לה.

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין נלווה; פרופסור חבר נלווה.

 

ד.  מסלול מקביל למורים - תקנון המינויים  במסלול המקביל למורים (תשמ"ג)  הוראה  מס'  11-002.

מסלול מינויים זה מיועד למורי שפות; למורים לאמנויות; למורים למקצועות  בהתאם לנספח המצורף לתקנון.

הדרגות במסלול זה הן: מורה בכיר; מורה; מורה משנה; מורה עוזר.

 

ה. מסלול חוקרים - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב) הוראה מס' 11-003

מסלול מינויים זה מיועד לעובדים אקדמיים, המועסקים במחקר במסגרת מכוני המחקר באוניברסיטה.

הדרגות במסלול זה הן: עמית מחקר; חוקר בכיר; חוקר.

קביעות יכולה להינתן מדרגת חוקר בכיר.

 

ו. חוקרים בתכנית קמ"ע (קליטת מדענים עולים( - תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע הוראה מס'  11-022.

מסלול מינויים זה מיועד למדענים עולים, בתנאים מיוחדים, במימון מקורות חיצוניים.

הדרגות במסלול זה הן: עמית מחקר; חוקר בכיר; חוקר.

 

ז. מסלול אורחים - תקנון מינויים של אורחים  (תשמ"ה) הוראה מס'  11-013

מסלול זה מיועד, בדרך כלל, למי שמכהן קבע במוסד אחר להשכלה גבוהה או למחקר ושהוזמן לאוניברסיטת תל-אביב לתקופה אשר לא תעלה על שלוש (3) שנים רצופות.

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין אורח; פרופסור חבר אורח; מרצה בכיר אורח; מרצה אורח; פרופסור מן המניין נלווה אורח; פרופסור חבר נלווה אורח; מורה בכיר אורח; מורה אורח; עמית מחקר אורח ; חוקר בכיר אורח.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive