פרק א' - מסלולי המינויים האקדמיים באוניברסיטה

מסלולי המינויים לסגל האקדמי:


א. המסלול הרגיל
ב. מסלול מורים קליניים ברפואה
ג. מסלול אורחים
ד. מסלול נלווה
ה. מסלול מקביל למורים
ו. מסלול חוקרים
ז. חוקרים בתכנית קמ"ע

 


א. המסלול הרגיל

 

הדרגות במסלול הרגיל הן: פרופסור מן המניין; פרופסור חבר; מרצה בכיר; מרצה.

 

ועדות המינויים היחידתיות והאוניברסיטאיות דנות במינויים, בהעלאות בדרגה, במתן קביעות ובסיום המינוי בדרגות הללו.

 

כתבי המינוי, ההעלאה בדרגה והקביעות חתומים על ידי הרקטור.

 

כתבי הארכת המינוי חתומים על ידי הדקאן.

 

מינוי לדרגת מרצה או מרצה בכיר הוא לתקופת ניסיון של שלוש (3) שנים, שניתן להאריכה מדי שנה עד הגיעה לשש (6) שנים.

 

מינוי לדרגת פרופסור חבר - להוציא מינוי לדרגת פרופסור חבר עם קביעות - הוא לתקופת ניסיון של שלוש (3) שנים, שניתן להאריכה מדי שנה עד הגיעה לחמש (5) שנים.

 

קביעות יכולה להינתן מדרגת מרצה בכיר.

 

מינוי ראשון לפרופסור מן המניין ניתן עם קביעות.

 

תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג) הוראה מס' 11-00

 

 

ב. מסלול מורים קליניים ברפואה

 

מסלול זה מיועד לרופאים, שעיקר עבודתם במחלקות מסונפות בבתי חולים, המלמדים מקצועות קליניים בפקולטה לרפואה; או לרופאי שיניים, המלמדים בבית הספר לרפואת שיניים.

 

המסלול מיועד למי שמוכרים כקלינאים בעלי מעמד מקצועי מעולה, ושתרומתם המדעית היא בעיקר בשטח המחקר הקליני.

 

ועדות המינויים היחידתיות והאוניברסיטאיות דנות במינויים, בהעלאות בדרגה ובסיום המינוי.

 

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין קליני; פרופסור חבר קליני; מרצה בכיר קליני. בבית הספר לרפואת שיניים קיימת גם דרגת מרצה קליני.

 

כתבי המינוי חתומים על ידי הרקטור.

 

תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג) הוראה מס' 11-001

 


ג. מסלול אורחים

 

מסלול זה מיועד, בדרך כלל, למי שמכהן קבע במוסד אחר להשכלה גבוהה או למחקר, ושהוזמן לאוניברסיטת תל־אביב לתקופה אשר לא תעלה על שלוש (3) שנים רצופות.

 

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין אורח; פרופסור חבר אורח; מרצה בכיר אורח; מרצה אורח; פרופסור מן המניין נלווה אורח; פרופסור חבר נלווה אורח; מורה בכיר אורח; מורה אורח; חוקר בכיר אורח; עמית מחקר אורח. דרגת האורח היא, בדרך כלל, דרגתו במוסד שבו הוא מכהן דרך קבע.

 

מסלול מינויים זה מיועד גם לאנשי מקצוע בעלי מעמד בכיר מיוחד.

 

כתבי המינוי חתומים על ידי הדקאן.

 

תקנון מינויים של אורחים (תשמ"ה). הוראה מס' 11-013

 

 


ד. מסלול נלווה

 

מסלול מינויים זה מיועד לאפשר מינויים אקדמיים ליוצרים ולאנשי מקצוע מעולים, אשר סמכותם המקצועית והישגיהם היצירתיים הקנו להם מוניטין בין עמיתיהם למקצוע בארץ או מחוצה לה.

 

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין נלווה; פרופסור חבר נלווה. ועדות המינויים של האוניברסיטה דנות במינויים, בהעלאות בדרגה, במתן קביעות ובסיום המינוי בדרגות הללו.

 

כתבי המינוי, ההעלאה בדרגה והקביעות חתומים על ידי הרקטור. מורים בעלי דרגות אלו מתמנים לתקופה של שלוש (3) שנים, עם אפשרות הארכה לשש (6) שנים.

 

ניתן להמליץ על מתן מעמד של קביעות למורה בדרגת פרופסור חבר נלווה בתום תקופת שירות של חמש (5) שנים לפחות.

 

תקנון מינויים - מסלול נילווה (תשמ"ה). הוראה מס' 11-014

 

 


ה. מסלול מקביל למורים

 

מסלול מינויים זה מיועד בעיקר למורי המכינות; למורי שפות; למורים לאמנויות; למורים למקצועות, בהתאם לנספח המצורף לתקנון.

 


הדרגות במסלול זה הן: מורה בכיר; מורה; מורה משנה; מורה עוזר. מורה עוזר ומורה משנה אינם זכאים לקביעות, והם יוכלו להתמיד בכל אחת מהדרגות האמורות במשך חמש (5) שנים, אם הם מכהנים במשרה שלמה. מורה ומורה בכיר, המועסקים במשרה שלמה, מתמנים לתקופת ניסיון בת שלוש (3) שנים לכל היותר. ניתן להאריך את תקופת הניסיון שלהם עד שבע (7) שנים. מי שבמשך תקופת הניסיון לא קיבל קביעות, עבודתו נפסקת.

 

ניתן להעסיק מורים במסלול זה במשרות חלקיות. פרקי הזמן שבהם יועסק מורה במשרה חלקית, לא יובאו במניין שנות ההעסקה או תקופות הניסיון לצורך מתן קביעות. מינוי במשרה חלקית אינו מוגבל בזמן.

 

כתבי המינוי למורה ולמורה בכיר חתומים על ידי הרקטור.

 

תקנון המינויים במסלול המקביל למורים (תשמ"ג) . הוראה מס' 11-002

 

 

 

ו. מסלול חוקרים

 

מסלול מינויים זה מיועד לעובדים אקדמיים, המועסקים במחקר במסגרת מכוני המחקר באוניברסיטה. הדרגות במסלול זה הן: עמית מחקר; חוקר בכיר; חוקר.

 

חוקר אינו זכאי לקביעות.

 

מינוי לחוקר, לחוקר בכיר ולעמית מחקר הוא לתקופת ניסיון של שלוש (3) שנים, שניתן להאריכה מדי שנה, עד לחמש (5) שנים.

 

ניתן להעסיק חוקרים במשרה חלקית. עובדים במשרה חלקית אינם זכאים לקביעות. העסקה כזאת אינה מוגבלת בזמן.

 

ועדות המינויים של האוניברסיטה דנות במינויים, בהעלאות בדרגה, בהענקת קביעות ובסיום המינוי של חברי סגל בדרגות עמית מחקר, חוקר בכיר וחוקר.

 

כתבי המינוי לעמית מחקר, לחוקר בכיר ולחוקר חתומים על ידי הרקטור.

 

תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב). הוראה מס' 11-003

 

 

ז. חוקרים בתכנית קמ"ע (קליטת מדענים עולים)

 

מסלול מינויים זה מיועד למדענים עולים, בתנאים מיוחדים, במימון מקורות חיצוניים.

 

הדרגות במסלול זה הן: עמית מחקר; חוקר בכיר; חוקר.

 

כתבי מינוי לחוקרים על פי תקנון קמ"ע (קליטת מדענים עולים) חתומים על ידי הרקטור.

 

תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע. הוראה מס' 11-022

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive