כללי סיוע למלגאים

כללי סיוע למלגאים באוניברסיטת תל-אביב תשע"ד

(תאריך עדכון: 11.06.2023)

 

כללי

1. "מלגאי", במסמך זה, הוא תלמיד התואר השני או השלישי באוניברסיטת תל-אביב המקבל מלגת קיום. מערך מלגות הקיום - במימון קרנות חיצוניות ופנימיות - נועד לאפשר למלגאים להתמסר ללימודים, תוך השתחררות מעול פרנסה והבטחת צרכי קיום סבירים.


2. הקריטריונים לבחירת הזכאים למלגות קיום ייקבעו, בכפוף לכללי הוועדה לתואר שני ולתקנון תלמידי מחקר, על-ידי הגופים המוסמכים לכך ביחידות האקדמיות, ויובאו בפרסום גלוי לידיעת כל תלמידי התואר השני והשלישי ביחידה. החלטות פרטניות לגבי מקבלי המלגות והיקפן בכל שנה אקדמית, בכפוף לקריטריונים שנקבעו ועל סמך אפשרויות היחידה האקדמית בה לומד התלמיד, יתועדו ויישמרו.


3. מקבל מלגת קיום מלאה חייב להתמסר ללימודים ולמחקר; כך שעיקר זמנו על פני השנה יוקדש למילוי חובותיו האקדמיים.


4. ייעשה מאמץ לאפשר למלגאים להתמסר אך ורק ללימודיהם ולמחקר שלהם.


5. קבלת המלגה לא תותנה, בשום מקרה, בהסכמת המלגאי לעבוד בשירות האוניברסיטה בין בתקופת לימודיו ובין לאחריה.


6. מלגאי אשר לימודיו הופסקו, בין ביוזמתו ובין ביוזמת האוניברסיטה, ונכון למועד ההפסקה שולמו לו תשלומים על חשבון לימודיו העתידיים, יחזיר לאוניברסיטה את כל הכספים ששולמו לו ביתר. החיוב בשכר לימוד של מלגאי זה ייעשה בהתאם לכללי שכר לימוד הנהוגים באוניברסיטה.


משך המלגה והיקפה

7. האוניברסיטה תדאג ככל יכולתה לכך שתקופת קבלת המלגה תחפוף את תקופת הלימודים שהיא כשנתיים בלימודי התואר השני וכארבע שנים בלימודי התואר השלישי. במקרים חריגים ומנומקים, ניתן להאריך את משך מתן המלגה מעבר לתקופות הנקובות לעיל. הארכת מלגה תישקל על סמך המלצת מנחה/י העבודה והמלצת ועדת תלמידי מחקר היחידתית ותאושר על-ידי המזכירה האקדמית, שהוסמכה לכך על- ידי הרקטור. אישור ההארכה יהיה בכפוף לכללי תקנון תלמידי מחקר בדבר משך הלימודים. המשכיות קבלת המלגה כפופה לעמידת המלגאי בכל הדרישות האקדמיות ובכללי תקנון תלמידי מחקר.

8. מלגה ניתנת לפרק זמן מינימלי של סמסטר (חצי שנה) ויכולה להיות בהיקפים של 50%, 75%, 175% ,150% ,125% ,100%, 200%, 225% מערכה הבסיסי כפי שייקבע מעת לעת, כאמור בסעיפים 11 ו – 12 שלהלן, ובהתאם לתואר ולמעמדו בתואר של כל תלמיד.  ניתן להגיש במקרים מיוחדים למדור קרנות ומלגות  בקשה להענקת מלגה בהיקף העולה על 225%.

9. היקף המלגה יקבע לפי שיקולים אקדמיים, תרומת התלמיד במסגרת היחידה והמשאבים העומדים למימונה.

10. ככלל, הענקת המלגה תופסק במועד הגשת עבודת המחקר. למרות האמור לעיל, לגבי תלמידי התואר השלישי, במקרים בהם לא תחרוג התקופה הכוללת של הענקת המלגה מארבע שנים, ניתן יהיה:


- להאריך את משך המלגה עד לתום הסמסטר בו הוגשה העבודה.


- להמשיך ולהעניק את המלגה לתקופה נוספת, באישור דקאן הפקולטה, ובלבד שההקצאה למלגה זו תבוא ממקורות הפקולטה או מתקציבי המחקר של המנחה, ושהתקופה הכוללת של הענקת המלגה לא תחרוג מארבע שנים.


תלמידי תואר שלישי שהגישו את עבודת המחקר ויבקשו להשלים את מחקרם לתקופה נוספת במעבדה בה בוצע המחקר, ועל תקציב החוקר, יוכלו לשהות למשך שנה לכל היותר במעמד ובתנאים של "משתלמים בתר דוקטוריים", בהתאם לתקנון "משתלמים בתר דוקטוריים" הוראה 12-016 סעיף 3.2.2.


רמת המלגה

11. האוניברסיטה תפעיל חמש רמות של מלגות קיום:

לתואר השני

רמה א' - נועדה למי שהתקבל כתלמיד מן המניין ללימודים לתואר מוסמך.

רמה ב' - נועדה למי שסיים לפחות שנה אחת בלימודים לקראת התואר מוסמך ואשר נושא עבודת הגמר שלו אושר.

תלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון, שהתקבלו למסלול הישיר לתואר השלישי, יוכלו לקבל מלגה ברמה ב' בהמלצת היחידה והדקאן.

לתואר השלישי

רמה ג' - נועדה לתלמיד מחקר שלב א' עד למועד אישור הצעת המחקר.

מי שהתקבל כמועמד לתלמיד מחקר שלב א' ומבקשים להעניק לו מלגת קיום, יקבל מלגה ברמה ב'. עם התקבלותו כתלמיד מחקר שלב א' תעלה רמת המלגה לרמה ג'.

רמה ד' - נועדה לתלמיד מחקר שלב ב', ותחילתה תהיה מהמועד בו אושרה הצעת המחקר ע"י הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

להתשלמות בתר דוקטורנט

רמה ה' - מלגה המיועדת למשתלם בתר דוקטור. היקף המלגה המנימאלי הוא 100% מלגה.  מלגתו של משתלם בתר דוקטורי בינלאומי לא תפחת מ-150%. ניתן להגיש למדור קרנות ומלגות  בקשה להענקת מלגה בהיקף העולה על 200%.


12. שיעורן הבסיסי של המלגות, בכל הרמות, ייקבע ע"י האוניברסיטה פעם בשנה, בתחילתה של שנת תקציב, בהתייחס לשינוי השנתי במדד המחירים לצרכן. במהלך השנה השוטפת לא יתעדכן תעריף המלגה.


בקביעת שיעורן הבסיסי של המלגות תהיה האוניברסיטה רשאית להתחשב בשיעור המלגה כפי שיהיה במוסדות האחרים להשכלה גבוהה, כך שסך כל המקורות שתעמיד האוניברסיטה לרשות תלמיד לתואר שני או שלישי יהיה דומה לזה העומד לרשות תלמיד לתארים אלה במוסדות אחרים.


השתתפות בכנסים, קונגרסים והשתלמויות

13. האוניברסיטה תבטיח מימון נסיעות לכנסים, סמינרים, קונגרסים מדעיים והשתלמויות קיץ בארץ ובחו"ל, באופן שתלמיד לתואר שלישי, המקבל מלגה, יוכל במשך לימודיו להשתתף לפחות פעם אחת באחת מהפעילויות הללו. ההשתתפות המובטחת תהייה בסכום של  -. 1,000 $ (אלף דולר של ארה"ב), שתמומן במחציתה מתקציב הפקולטה בה לומד התלמיד ומחציתה מתקציב האוניברסיטה.

הפקולטה רשאית להקצות לתלמיד למטרה כאמור סכום נוסף כפי שייקבע על ידה. הפקולטה רשאית להקצות מענקים למטרת השתתפות בהשתלמויות גם לתלמידי התואר השני.

14. מלגאי שלא יממש את הזכות הקנויה לו בסעיף 13 , במהלך לימודיו לתואר השלישי, יוכל לנצלה למטרת השתלמות בתר- דוקטורית בתוך 12 חודש ממועד האישור הסופי של עבודת הדוקטור שלו.

 

מלגות שכר לימוד

15. מלגות שכר לימוד


15.1. הנחיות כלליות


א. הפטור משכר לימוד מותנה בהסדרת התשלומים הנלווים וחובה על התלמיד להסדיר תשלומים אלה בהתאם לכללי שכר הלימוד.


ב. הפטור משכר הלימוד ימומן ע"ח מקורות המימון של המלגה בהתאם להיקפם.


ג. הפטור משכר הלימוד מוענק עבור התואר והחוג שבגינו נתנה המלגה. אם התלמיד לומד במקביל לתואר / חוג אחר, הוא חייב בתשלום שכר לימוד עבורו.


15.2. פטור לתלמידי התואר השלישי


 תלמידי התואר השלישי המקבלים מלגת קיום יהיו פטורים משכר הלימוד המוטל עליהם בשלבי הלימוד השונים כפוף לעמידתם בכללים המפורטים בסעיף 15.1 שלעיל-

1. תלמיד שמשך מלגתו הוא חצי שנה ומעלה בשנה"ל בה מוענקת המלגה, יהיה פטור משכר הלימוד המלא.

2. תלמיד שמשך מלגתו הוא פחות מחצי שנה בשנה"ל בה מוענקת המלגה, יהיה פטור משכר הלימוד לסמסטר בו התחילה הענקת המלגה בלבד.


15.3. פטור לתלמידי התואר השני


תלמידי התואר השני המקבלים מלגת קיום יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בכל אחת משנות הלימודים בהן הם מקבלים מלגה, על פי היקף לימודיהם בכל שנה, בהיקף כולל של עד 210% משכר הלימוד הארצי, כפוף לעמידתם בכללים המפורטים בסעיף 15.1 שלעיל.


א. תלמיד שמשך מלגתו חצי שנה ומעלה, בכל שנת לימודים שבה מוענקת לו מלגה יהיה זכאי לפטור מלא משכר לימוד, גם אם בשנה זו שכר הלימוד שלו יהיה גבוה מ- 100% (על פי היקף לימודיו באותה שנה), ובלבד שההיקף הכולל של הפטור בשנים שתלמיד מקבל מלגה לא יעלה על 210%


ב. תלמיד שמשך מלגתו הוא פחות מחצי שנה יהיה זכאי לפטור בגובה 50% משכר הלימוד שלו בסמסטר בו החלה הענקת המלגה, ובלבד שההיקף הכולל של הפטור בשנים שבהן התלמיד יקבל מלגה לא יעלה על 210%


הוצאות הדפסה

16. תלמיד מחקר לתואר שלישי, המקבל מלגת קיום, יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הדפסה של עבודת הדוקטור, עפ"י כללים שיקבעו ע"י המזכירות האקדמית.הטיפול בנושא זה מתבצע במדור תלמידי מחקר.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>