הנחיות פנימיות להגשת תכנית לימודים לתואר ראשון לאישור מוסדות האוניברסיטה

ראשית לכול – יש לוודא כי הוגש לרקטור דף תקציר לתכנית הלימודים/המסלול, ונתקבל אישורו להנעת הליכי האישור של התכנית.

1. מכתב נלווה

מכתב מדקאן הפקולטה, המבקש להביא את התכנית לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר ראשון והמציין את המועד שבו אושרה התכנית במועצת הפקולטה.

 

2. נתונים כלליים

2.1 שם התואר המבוקש וסימולו כפי שיירשם בתעודה (בעברית ובאנגלית). יש לצרף דוגמת תעודה מבוקשת.

2.2 המסגרת הארגונית שבתוכה תפעל התכנית (פקולטה, בי"ס, חוג וכד'. חשוב במיוחד בתכנית בין-תחומית)

2.3 מועד מבוקש משוער לפתיחת התכנית (בהתחשב בנוהל מל"ג), ומשך הלימודים.

2.4 הנימוקים להגשת הבקשה:

 • פנים מוסדיים בהתאם לתכנית הקדימויות של המוסד.
 • חוץ מוסדיים, תוך התייחסות לצורכי המשק, לאפשרויות העסקת הבוגרים, לתכניות דומות במוסדות אחרים (בארץ או בחו"ל) וכו'.

2.5 תשתיות פיזיות:

 • פירוט התשתית הפיזית, לרבות מבנים, כיתות, מעבדות, ציוד ומחשבים הדרושים לקיום תכנית הלימודים ברמה אקדמית נאותה והעומדים כיום לרשות המוסד.
 • תכנית פיתוח פיזית ותכניות רכש עתידיות.

2.6 ספרייה:

 • נתונים על ספריית המוסד: שטח, מקומות ישיבה, עמדות מחשב, תקציב וכו'.
 • רשימת הכותרים, כתבי עת ומאגרי מידע המצויים בספרייה והרלוונטיים לתכנית המוצעת.
 • אם מדובר בתכנית לימודים בתחום הוראה חדש באוניברסיטה - יש להציג את התכנון לפיתוח ספרייה בתחום.
 • בעת הגשה למל"ג - יש לפרט בהתאם לנדרש בנוהל מל"ג (בעמ' 8).

2.7 מנגנוני ניהול התכנית:

 • מי מיועד להיות ראש התכנית.
 • פירוט הגורמים האחראים על תכנון תכנית הלימודים וניהולה (ועדת הוראה, ועדת קבלה וכד').
 • תיאור בעלי תפקידים וסמכויות בתכנית ויחסי הגומלין ביניהם.

2.8 השוואה לתכניות לימודים דומות - יש לצרף תיאור קצר על הנעשה בתחום זה באוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם, בצירוך 2- 3 תכניות לימודים להדגמה.

      

3.תכנית הלימודים

 

3.1 רציונל התכנית, מטרות ויעדים.

 

3.2 אוכלוסיית היעד והצפי למספר התלמידים.

 

3.3 תנאי קבלה (בתכנית בין-תחומית יש להתייחס לכל אחד מתחומי הלימוד).

 

3.4 פירוט מסגרת הלימודים (חד-חוגי, דו-חוגי וכד').

 

 3.5 תנאי מעבר משנה לשנה (אם יש).

 

 3.6 הגדרת תנאי סיום הלימודים והדרישות לצורך קבלת הזכאות לתואר – פירוט מכסת השעות לתואר, מספר העבודות הסמינריוניות, בחינות גמר, ידיעת שפה זרה נוספת (מלבד אנגלית)  ודרישות נוספות (אם יש).

 

3.7 פירוט של תכנית הלימודים: טבלת הקורסים בחלוקה על-פי שנות לימוד וסמסטרים בציון היקפם (מספר שעות סמסטריאליות), מספריהם ושמות המורים. נא לציין את סך השעות בכל שנה ואת סך השעות לתואר. יש לפרט קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים, מעבדות, תרגילים וכדומה. יש לציין מהם הקורסים הייחודיים לתכנית, מהם הקורסים החדשים ומהם הקורסים הקיימים.

 

 

3.8 יש לצרף סילבוסים מלאים לכל הקורסים והסמינרים בתכנית, הן לקורסים הקיימים והן לקורסים החדשים/הייחודיים לתכנית (יפורטו: היקף הקורס, תוכן הקורס, רשימות קריאה ודרישות סיום).

 

3.9 אם התכנית נבנתה על בסיס תכנית קיימת, נא לצרף טבלת השוואה מפורטת של התכנית המבוקשת מול התכנית הקיימת.

 

3.10 חשוב! אם יש קורסים בפקולטה אחרת המוצעים לתלמידי התכנית, יש להציג אישור הדקאן של אותה פקולטה להשתתפות תלמידי התכנית בקורסים אלה.

 

 

4. ציון הגמר

יפורטו מרכיבי ציון הגמר ואופן שקלולם.

 

5. מורים

5.1 יש להציג רשימה מפורטת של מורי התכנית: שם+תואר, דרגת העסקה, היקף משרה, שיוך חוגי, נושאי ההוראה והמחקר. סגל ההוראה של התכנית יורכב בהתאם להנחיות המל"ג לפתיחת תכנית לימודים חדשה (עמ' 5 בנוהל).

לקראת הגשה למל"ג יש לפרט את מורי התכנית ואת הנתונים הנדרשים עפ"י הטבלאות המופיעות בנוהל מל"ג (בעמודים 12–15).

5.2 לקראת הגשת התכנית למל"ג יש לצרף קורות חיים של מורי התכנית.

5.3 בעת הגשת התכנית למל"ג יש לצרף התחייבות/הצהרת כוונות של 3 אנשי סגל בעלי תואר שלישי בתחום המבוקש ובעלי ניסיון  בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה, אשר יתחייבו לעבוד במוסד במשרה מלאה לפחות 3 שנים ויוכלו להוביל את התכנית האקדמית.

 

6.  נספח תקציבי

 

6.1 יש לצרף נספח תקציבי חתום בידי סמנכ"ל כספים (נא לפנות ליחידה לתקציבים וכלכלה לשם קבלת הטפסים).

6.2 לקראת הגשה למל"ג יש למלא טבלאות תקציב בהתאם לנדרש בהוראת מל"ג (בקובץ אקסל) בצירוף מכתב מלווה חתום בידי סמנכ"ל כספים.

      

7.לקראת הגשת התכנית לאישור המל"ג יש למלא את הטבלאות דלהלן, המצויות בנוהל מל"ג, ולצרפן לתכנית:

 • טבלת תכנית הלימודים – עמ'
 • 10
 • טבלת מספרי סטודנטים ומהלך הלימודים – עמ' 11
 • טבלאות המתייחסות לסגל ההוראה בתכנית – עמ' 12- 15

 

8. בעת הגשת תכנית למל"ג יש לצרף אישור על תשלום אגרה.

 

נוהל מל"ג להגשת תכניות לימודים >

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>