תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט

The Ariane de Rothschild Women Doctoral Program

"תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט" מציעה מלגות לארבע תלמידות דוקטורט מצטיינות של אוניברסיטת תל-אביב בכל התחומים. תכנית ייחודית זו שנוסדה על ידי קרן רוטשילד קיסריה, הפועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית, מבקשת לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב משמעותי לסיום התואר.

 

תנאים להגשת מועמדות למלגה:

 1.  התלמידה התקבלה ללימודי תואר דוקטור לאחר 1.10.2018.
 2.  תלמידה מצטיינת בעלת מחשבה מקורית ופוטנציאל להוביל בתחומה האקדמי.
 3.  בעלת רקע סוציו-אקונומי המקשה על מימוש הפוטנציאל האקדמי שלה או עלול לגרום להאטת קצב ההתקדמות במחקר.
 4.  המלגאיות מתחייבות לעסוק במהלך לימודיהן בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי בהיקף של 56 שעות בכל אחת משנות קבלת המלגה, ובכך לחזק צעירים וצעירות ולהוות עבורם מודל לחיקוי למצוינות ולנתינה לקהילה.

 

המלגה היא בסכום של 100,000 ₪ בשנה: 60,000 ₪ במימון קרן רוטשילד-קיסריה ו-40,000 ₪ במימון הפקולטה/היחידה/המנחה.

המלגה תוענק במשך 4 שנים או עד סיום הלימודים לתואר – המוקדם מבין השניים.  המשך הענקת המלגה מדי שנה כפוף להתקדמות נאותה בלימודים ובמחקר. המלגאיות תידרשנה להגיש לקראת סוף שנת הלימודים דוח התקדמות בצירוף מכתב המלצה מהמנחה להמשך הענקת המלגה.

כמו כן, הקרן תעניק לכל מלגאית מענק לצורך הצגת המחקר בכנסים בינלאומיים ולטובת נסיעות לחו"ל לקידום הצרכים האקדמיים הנוגעים למחקר בסכום כולל של 20,000 ₪. הסכום הזה יעמוד לרשותה מהשנה השנייה למלגה עד תום תקופת המלגה.

על מקבלות המלגה יחולו הכללים המפורטים בתקנון האוניברסיטה באשר להיקף העבודה המותר באוניברסיטה ומחוצה לה.

 

כל מועמדת מתבקשת להגיש את המסמכים שלהלן (הכול באנגלית):

 1. קורות חיים ורשימת  פרסומים (על הפרטים האישיים לכלול: שם+משפחה, מספר ת.זהות, ת. לידה, מקום לידה, שנת עליה, כתובת מגורים, טלפון נייד, כותבת דוא"ל, מצב משפחתי, פקולטה, מחלקה, נושא המחקר, שם המנחה)
 2. גיליונות ציונים של הלימודים לכל התארים.
 3. מכתב פנייה קצר של המועמדת הכולל בין היתר פרטים על עשייה חברתית (עד שני עמודים)
 4. שני מכתבי המלצה מאת: (א) המנחה לדוקטורט; (ב) חבר סגל אקדמי המכיר את המועמדת ואת המחקר. בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו (לא יותר משני עמודים לכל המלצה)
 5. תקציר תכנית המחקר המתוכננת (עד שני עמודים).

 

כמו כן יש לצרף:

 1.  כתב התחייבות לעסוק בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי בהיקף של 56 שעות בכל אחת משנות קבלת המלגה.
 2. בשלב זה אין המועמדת חייבת לצרף את התחייבות הפקולטה/היחידה/המנחה למימון בסך 40,000 ₪ לשנה במשך 4 שנות המלגה (לשימוש פנימי). פנייה ליחידה תתבצע רק באם תעבור המועמדת לשלב המיון המתקדם. ואולם, מועמדת שברשותה אישור כזה בעת מועד הגשת המועמדות תוכל לצרפו.

דוקטורנטיות המבקשות להגיש מועמדות יעבירו את מסמכי הבקשה עד ליום חמישי, 15 באוגוסט, 2019, בעותק אחד. יש להגיש את מסמכי המועמדות לחדר 221 בבניין הסנאט וכן לשלוח את המסמכים בדואר אלקטרוני ל-shlomita@tauex.tau.ac.il. את מכתבי ההמלצה ניתן להעביר בנפרד לכתובת זו.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive