הרשמה לתכנית ההשתלמות הבתר-דוקטורית

רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאי הסף שלהלן:

 • בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או תואר "דוקטור לרפואה" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות.
 • מי שקיבלו הסכמה של איש סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מדריך של ההשתלמות הבתר-דוקטורית.
 • תנאי הכרחי לביצוע ההשתלמות הוא קיומו של מקור מימון למלגת ההשתלמות.

 

מועדי הרשמה

למלגות שימומנו על ידי מדריך ההשתלמות, או כאלה שאינן ממומנות על ידי האוניברסיטה, ניתן להגיש מועמדות במשך כל השנה.

 

קול קורא למלגות מצ'ינג (50% במימון האוניברסיטה ו-50% במימון מנחה ההשתלמות) יפורסם בדרך כלל פעם בשנה, בחודשים ינואר-פברואר למבקשים להתחיל את השתלמותם בחודש אוקטובר.


 

מסמכים שיש לצרף בעת הגשת המועמדות

 • מכתב מאת ראש היחידה הקולטת, המאשר את ההשתלמות.
 • מכתב מאת חוקר בכיר מאוניברסיטת תל-אביב המוכן להדריך את המשתלם, המתייחס בין השאר למקור המימון.
 • טופס התחייבות מימון, חתום על ידי מדריך ההשתלמות. 
 • שלושה מכתבי המלצה - ביניהם, אחד ממנחה/י הדוקטורט ואחד מחוקר שאינו מהאוניברסיטה בה סיים המועמד את לימודי התואר השלישי.
 • תיאור קצר - כשני עמודים - של תכנית ההשתלמות. על התכנית לכלול התייחסות לסעיפים הבאים: הקדמה, מטרות מחקר, שיטות מחקר, תכנית מחקר וזמנים, המשאבים הדרושים, תוצאות צפויות, חשיבות המחקר. 
 • תולדות חיים ורשימת פרסומים.
 • אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה", או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • לקול הקורא (מלגות המצ'ינג) יש למלא גם טופס הצגת מועמדות. למידע נוסף: מלגות 2019

 
דרך הטיפול

המועמדים לכל סוגי המלגות יובאו לאישור של ועדת המשתלמים הבתר-דוקטורית.

הטיפול בוועדה יחל לאחר קבלת תיק מועמדות הכולל את כל המסמכים הנדרשים. 

המסמכים ימסרו למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית בבניין הסנאט, חדר 215

טלפון: 6408161 - 03

תשובות יינתנו בדרך כלל לא יאוחר משבועיים-שלושה ממועד הגשת המועמדות.

 

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801