הרשמה לתכנית ההשתלמות הבתר-דוקטורית

רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאי הסף שלהלן:

 • בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או תואר "דוקטור לרפואה" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות.
 • מי שקיבלו הסכמה של איש סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מדריך של ההשתלמות הבתר-דוקטורית.
 • תנאי הכרחי לביצוע ההשתלמות הוא קיומו של מקור מימון למלגת ההשתלמות.

 

מועדי הרשמה

למלגות שימומנו על ידי מדריך ההשתלמות, או כאלה שאינן ממומנות על ידי האוניברסיטה, ניתן להגיש מועמדות במשך כל השנה.

 

קול קורא למלגות מצ'ינג (50% במימון האוניברסיטה ו-50% במימון מנחה ההשתלמות) יפורסם בדרך כלל פעם בשנה, בחודשים ינואר-פברואר למבקשים להתחיל את השתלמותם בחודש אוקטובר.


 

מסמכים שיש לצרף בעת הגשת המועמדות

 • אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה", או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • מכתב מאת חוקר בכיר מאוניברסיטת תל-אביב המוכן להדריך את המשתלם, המתייחס בין השאר  למקור המימון.
 • מכתב מאת ראש היחידה הקולטת, המאשר את ההשתלמות.
 • שלושה מכתבי המלצה - אחד ממנחה הדוקטורט, ואחד מחוקר שאינו מהאוניברסיטה בה סיים המועמד את לימודי התואר השלישי.
 • תיאור קצר - עמוד או שניים - של תכנית ההשתלמות.
 • תולדות חיים ורשימת פרסומים.
 • לקול הקורא (מלגות המצ'ינג) יש למלא גם טופס הצגת מועמדות.

 
דרך הטיפול

המועמדים לכל סוגי המלגות יובאו לאישור של ועדת המשתלמים הבתר-דוקטורית.

הטיפול בוועדה יחל לאחר קבלת תיק מועמדות הכולל את כל המסמכים הנדרשים. 

המסמכים ימסרו למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית בבניין הסנאט, חדר 215 טלפון: 6408161 - 03

תשובות יינתנו בדרך כלל לא יאוחר משבועיים-שלושה ממועד הגשת המועמדות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive