הרשמה לתכנית ההשתלמות הבתר-דוקטורית

תנאי סף לקבלה לתכנית

רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאי הסף שלהלן:

 

 • בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או תואר "דוקטור לרפואה" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטוראט ועד תחילת ההשתלמות*
 • מי שקיבלו הסכמה של איש סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מדריך של ההשתלמות* הבתר - דוקטורית
 • תנאי הכרחי לביצוע ההשתלמות הוא קיומו של מקור מימון למלגת ההשתלמות*

 

 

מועדי הרשמה

למלגות שימומנו על ידי מדריך ההשתלמות, או כאלה שאינן ממומנות על ידי האוניברסיטה או על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ניתן להגיש מועמדות במשך כל השנה.

 

מכרזים על מלגות המוענקות על ידי המועצה להשכלה גבוהה - מלגות ות"ת, יפורסמו* בדרך כלל פעמיים בשנה:

 

 • בחודש יולי - מועד תחילת ההשתלמות יהיה באוקטובר
 • בחודש דצמבר - מועד תחילת ההשתלמות יהיה במרץ

 


מסמכים שיש לצרף בעת הגשת המועמדות

אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה", או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט

 

 • מכתב מאת חוקר בכיר מאוניברסיטת תל-אביב המוכן להדריך את המשתלם
 • מכתב מאת ראש היחידה הקולטת, המאשר את ההשתלמות
 • שלושה מכתבי המלצה - אחד ממנחה הדוקטורט, ואחד מחוקר שאינו מהאוניברסיטה בה סיים המועמד את לימודי התואר השלישי
 • תאור קצר - עמוד או שניים - של תכנית ההשתלמות
 • תולדות חיים ורשימת פירסומים
 • למלגות ות"ת יש למלא גם טופס הצגת מועמדות

 


דרך הטיפול

המועמדים לכל סוגי המלגות יובאו לאישור של ועדת המשתלמים הבתר דוקטורית.

 

הטיפול בוועדה יחל לאחר קבלת תיק מועמדות הכולל את כל המסמכים הנדרשים.

 

המסמכים ימסרו למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית בבנין הסנאט, חדר 215 טל' 6408161

 

תשובות ינתנו בדרך כלל לא יאוחר משבועיים-שלושה ממועד הגשת המועמדות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive