השתלמות בתר דוקטורית באוניברסיטת תל-אביב

מטרת ההשתלמות

מטרת ההשתלמות הבתר-דוקטורית היא לאפשר לחוקרים צעירים, שאושרה זכאותם לקבלת תואר שלישי ממוסד אחר, השתלמות מדעית במסגרת קבוצת מחקר מבוססת או בתחום מחקר מבוסס ובליווי חבר סגל בכיר. ההשתלמות נועדה לקדם את המשתלם לשלב נוסף ולהכשירו לשמש כחוקר באקדמיה או מחוצה לה.

 

במקרים חריגים ובאישור הוועדה, תנתן האפשרות לבצע השתלמות בתר-דוקטורית:

 

גם למי שהשלים את התואר השלישי באוניברסיטת תל-אביב, ובלבד שההשתלמות תתבצע ביחידה אחרת, והמלווה אינו קשור לקבוצת המחקר במסגרתה בוצעה עבודת הדוקטור.

 

וכן גם למי שמבקש להשתלם באותה מעבדה בה בוצעה עבודת הדוקטור, ובלבד שתקופת ההשתלמות לא תעלה על שנה.


 

הוועדה למשתלמים בתר-דוקטוריים

סגן הרקטור יכהן כיו"ר של ועדת המשתלמים הבתר-דוקטורים. בוועדה יהיו חברים סגן הנשיא למו"פ, וכן נציג אחד של כל אחת מהפקולטות. הוועדה תחליט על כשירותם של המועמדים לקבל מעמד של משתלם בתר-דוקטורי באוניברסיטה.

 


שיעורי המלגות ומשך הענקתן

שיעורי המלגות יקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה מזמן לזמן. ההיקף המינמלי הואשל 100% ולתקופה של שנה לפחות. גובה המלגה המינמלית לשנה הוא: 68850 ש"ח


ניתן להגדיל את היקף המלגה עד ל - 175%. הסכום החודשי של מלגה בהיקף 100% הוא: 5700 ש"ח. הסכום החודשי של מלגה בהיקף 175% הוא:9975 ש"ח

 

במקרים מיוחדים ניתן לפנות אל סגן הנשיא למו"פ בבקשה להגדלת היקף המלגה ל -200%


 

העסקת משתלמים בהוראה

משתלם לא יעסוק בתקופת השתלמותו בכל עבודה שהיא - בין באוניברסיטה ובין מחוצה לה - ויקדיש את מירב זמנו ומרצו להשתלמות.

 

חרף האמור לעיל יהיה המשתלם רשאי לעסוק בהוראה, בהיקף שלא יעלה על ארבע שעות הוראה שבועיות במשך שנה אקדמית. תמורת ההוראה ישולם שכר כפי שייקבע על ידי רשויות האוניברסיטה.


קניין רוחני

משתלם בתר דוקטורי יהיה כפוף לכל נוהלי האוניברסיטה בנושאי קניין רוחני.

 


אישור השתלמות

בתום ההשתלמות יהיה המשתלם זכאי לאישור המעיד על ההשתתפות בתכנית, ועל משך תקופת ההשתלמות.

 


מכרזים וגורם מטפל

המכרזים על מלגות למשתלמים בתר-דוקטוריים יפורסמו בדרך כלל פעמיים בשנה:

 

בחודשים מאי-יוני למבקשים להתחיל את ההשתלמות בחודש אוקטובר, ובחודשים נובמבר -דצמבר למבקשים להתחיל את ההשתלמות בחודש מרץ

 

בקשות למלגות שימומנו ע"י המנחה ניתן להגיש במשך כל השנה.

 

את כל הטפסים והשאלות בנושא התכנית למשתלמים בתר -דוקטורים יש להפנות למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית, בנין הסנאט חדר 215

 

טלפון - 6408161

 

פקס - 6416226

 

דוא"ל:  eitanh@tauex.tau.ac.il

 


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive