השתלמות בתר דוקטורית בחוג/ מחלקה/ מעבדה בה התבצעה עבודת הדוקטור

ניתן לבצע השתלמות בתר-דוקטורית קצרה בחוג/מחלקה/מעבדה בה נעשתה עבודת הדוקטור.

 

מטרתה של השתלמות זו היא לאפשר השלמות של עבודת המחקר לתואר שלישי, ולשמש כתקופת גישור קצרה לפני היציאה להשתלמות בתר-דוקטורית במוסד אחר.

 

להלן התנאים לביצוע השתלמות מסוג זה:

 

 

תקופה

ההשתלמות תהיה לתקופה מינימלית של חצי שנה ומקסימלית של שנה אחת. לא יאושרו תקופות קצרות או ארוכות יותר.

 

 

מימון

מימון השתלמות מסוג זה יהיה אך ורק על ידי מדריך ההשתלמות, שיידרש להעביר את העלות הכספית במלואה לפני תחילת ההשתלמות. לא יוענקו להשתלמות מסוג זה מלגות מתקציבי האוניברסיטה.

 

 

היקף

היקף המלגה המינימלי הוא 100%. ניתן להעניק תוספות של 25% עד לגובה של 175% מלגה.

 

 

מועד התחלה

ניתן יהיה להתחיל בהשתלמות מיד עם הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.

 

 

מסמכים שיש לצרף

  • אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
  • מכתב מאת חוקר בכיר מאוניברסיטת תל-אביב המוכן להדריך את המשתלם, המתייחס בין השאר  למקור המימון.
  • מכתב מאת ראש היחידה הקולטת המאשר את ההשתלמות.
  • שלושה מכתבי המלצה. רצוי שלפחות אחד מהם יהיה מחוקר בכיר מאוניברסיטה אחרת.
  • תיאור קצר - עמוד או שניים - של תכנית ההשתלמות.
  • תולדות חיים ורשימת פרסומים.

 

 

דרך הטיפול

יש להגיש את המסמכים למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית, בנין הסנאט, חדר 215, טלפון 03-6408161

בקשת ההשתלמות תובא לאישורה של ועדת המשתלמים הבתר דוקטורים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive