הגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים

כללי

 

ניתן יהיה במקרים מיוחדים להגיש עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים. חשוב להדגיש כי גם ובעיקר במקרים אלה יש להקפיד על מימושו של סעיף 3.2 בתקנון האוניברסיטאי הקובע כי לשם קבלת התואר על התלמיד - ...״לבצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משום תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר ולהגישו כיעבודת דוקטור׳

 

 

תנאים להגשת הבקשה

 

1. יוגשו לפחות שלשה מאמרים שהתקבלו לפרסום בעיתונות מובילה בתחום, המקיימת הליכי שיפוט. התלמיד יופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה (להוציא מקרים שבהם סדר הופעת המחברים הוא אלפאביתי).

 

2. כל חריגה מהאמור בסעיף (1) תובא לאישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.

 

3. יתקבלו אך ורק מאמרים הקשורים לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר.

 

 

אופן הגשת הבקשה

 

הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרים תכלול מכתבים מאת התלמיד והמנחה בצירוף עותק של המאמרים:

 

1. מכתב התלמיד יתייחס בפירוט לנושאים הבאים:

 

 1. מהן הסיבות המצדיקות שלא להגיש במקרה זה עבודת דוקטור במתכונת המקובלת אלא עבודה המורכבת ממאמרים.
 2. פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפרסום. (במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף אישור שהתקבלו לפרסום ממערכת כתב העת).
 3. סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר. כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא שנחקר.
 4. פרוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות שלא נכנסו למאמרים ואמורים להיכלל בעבודת המחקר.

 

2. מכתב המנחה יכלול התייחסות למאמרים ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא:

 

 1. מה היתה תרומת התלמיד למאמר - האם כתב את המאמר, האם ביצע את הניסוי, ומה היה חלקו של התלמיד ביחס לחלקם של המחברים האחרים.

 2. איכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים.

 3. הצהרה כי למרות שלא תוגש במקרה זה עבודת דוקטור במתכונת המקובלת  יישמר הכלל הבסיסי המעוגן בסעיף  3.2 בתקנון האוניברסיטאי.

 

 

המלצת הוועדה היחידתית

 

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תשקול את בקשת התלמיד והמנחה, ובמידה ותחליט להיענות לבקשה תמליץ לפני הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר לאשר הגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים.

 

 

הליכי הגשה ושיפוט

 

אופן הגשת העבודה

 

עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה היחידתית עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים לפי המתכונת הבאה:

 

א. מבוא נרחב שיכלול התייחסות לנושאים אלה:

 

 1. סקירה נרחבת ועדכנית של תחום המחקר הכללי אשר תסתיים בתת-פרק המציג את מטרות המחקר .
 2. סקירה כללית של המאמרים ואופן השתלבותם בתחום המחקר הכללי.
 3. תאור סדר הופעת המאמרים, הקשר ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני
 4. שיטות מחקר ומערכת ניסויית: תאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים, ובמקרה הצורך תיאור רחב של השיטות שתוארו במאמרים בקצרה.

 

יש לשים לב בעיקר דגש על שיטות שפותחו במהלך העבודה. במידה ומדובר בעבודה ניסויית תבוצע סקירה מפורטת של המערכת הניסויית ששמשה את המחקר .

 

 

ב. המאמרים

 

פרק זה יכלול את המאמרים, שיסודרו לפי רצף התקדמות המחקר, ואת החומר שנמצא בהליכי פרסום.

 

 

ג.  דיון וסיכום

 

•  דיון נרחב בתוצאות ובמשמעותן.

•  עיקרי התוצאות שהוצגו במאמרים.

•  הבלטת החידושים ותרומתם לתחום.

 

 

ד. רשימת מקורות למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים.


 

שפת העבודה

 

עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים תיכתב כולה באותה שפה. אופן ההגשה כפוף לסעיף 76 בתקנון האוניברסיטאי .

 

במקרה שהעבודה מוגשת בשפה האנגלית יצורף, כנדרש, גם תקציר בשפה העברית.

 

 

שיפוט העבודה

 

הליכי השיפוט של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים יהיו ההליכים הרגילים בהתאם לסעיף 77 בתקנון האוניברסיטאי .

 

יחד עם זאת, כיוון שמדובר בעבודה שהוגשה במתכונת מיוחדת, יצורף מכתב הסבר כללי לשופטים בנושא. כמו-כן, יצורף לעבודה הנשלחת לשיפוט מכתבו של המנחה המתייחס בפירוט למאמרים ולחלקו של התלמיד בהם.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive