נוהל הגשת עבודת דוקטור

עודכן: 13.08.2023

נובמבר, 2022

 

כללי

באוניברסיטת תל אביב ניתן להגיש עבודת דוקטור באחת משתי הדרכים הבאות:

 • עבודת דוקטור במתכונת "רגילה" – חיבור שלם המוגש כיחידה אחת, מסכם את עבודת המחקר וערוך לפי הכללים הנהוגים בתחום.

 • עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים – בהתאם לכללים המפורטים להלן.

 

עבודת דוקטור במתכונת "רגילה"
 

המחקר יסוכם בחיבור מדעי הכתוב לפי נוהגי המבנה, המינוח וכללי הציטוט המקובלים בספרות המקצועית בתחום.

מבנה עבודת הדוקטור במתכונת הרגילה בכל התחומים ייכתב עפ"י המקובל בתחום ועפ"י הכללים הבאים:

 • דף שער: בו יופיע לוגו אוניברסיטת תל אביב, שם היחידה האקדמית, נושא העבודה, שם התלמיד, שם המנחה/מנחים וכן המשפטים: "חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", הוגש לסנאט אוניברסיטת תל-אביב בתאריך:... ". דף השער יופיע בעברית ובאנגלית (משני צדי העבודה).

 • תודות: לאחר השלמת תהליך השיפוט ניתן להוסיף לעבודת המחקר עמוד הכולל הבעת תודה.

 • תוכן העניינים.

 • תקציר: ייכתב בעברית ובאנגלית ויסכם בצורה תמציתית את טענות העבודה ואת מסקנות המחקר.

 • רשימות קיצורים, סמלים, איורים וטבלאות כמקובל בתחום המחקר.

 • מבוא: יסקור ויסכם את הידוע בספרות המדעית על התחום הנחקר ויציג את שאלות המחקר. יוצגו בו מטרות העבודה והנחותיה, ותודגש התרומה המדעית שלה.

 • שיטות המחקר: בתחומים בהם הדבר מקובל ייכלל פרק שיסקור את שיטות המחקר שנעשה בהן שימוש, ויינתן מקום מיוחד לשיטות שפותחו במסגרת המחקר, או שיטות מוכרות ששונו במהלכו.

 • מהלך המחקר ותוצאותיו: מהלך המחקר ותוצאותיו יוצגו בפרק אחד או בכמה פרקים.

 • דיון וסיכום: הפרק יכלול דיון בנושא עבודת המחקר וחידושיה, מסקנותיה, מחקרי המשך אפשריים והתפתחויות נוספות העשויות לנבוע ממנה, הכל בהתאם למקובל בתחום.

 • ספרות: הפרק יכלול פירוט ביבליוגרפי מלא של הספרות הנזכרת בעבודת המחקר ומקורות אחרים. הרשימה תיערך כמקובל בפרסומים מדעיים בתחום.

 

כמו-כן, בעבודת דוקטור "רגילה":

 

 • אין לשלב מאמר כמות שהוא כפרק בעבודה. ניתן לצרף מאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום רק בנספח לעבודה.

 • אם תוצאות המחקר מוצגות בכמה פרקים, אין לחזור ולתאר את שיטות המחקר בכל פרק ופרק. כמו כן, אין לצרף רשימה ביבליוגרפית בסוף כל פרק, אלא יש לרכזה בסוף העבודה.

 

 

עבודת דוקטור מורכבת ממאמרים

תנאים להגשת הבקשה

 1. פורסמו או התקבלו לפרסום לפחות שלשה מאמרים מחקריים מקוריים (לא מאמרי סקירה) בכתבי עת מובילים בתחום, המקיימים הליכי שיפוט.

 2. לתלמיד תרומה מכרעת במאמרים. הוא מופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה (להוציא מקרים שבהם סדר הופעת המחברים הוא אלפאביתי, או מקרים בהם המנחה מופיע ראשון).   

 3. ניתן לכלול בעבודת דוקטור מורכבת ממאמרים מאמר אחד בלבד שבו תרומת התלמיד מצוינת
  כ- contributionEqual .

 4. מאמר שבין מחבריו מספר תלמידי מחקר יוכל להופיע בעבודות הדוקטור של שני תלמידים בלבד, ובתנאי שלתלמידים אלה הייתה תרומה ייחודית וחשובה- Equal contribution.

 5. יובאו בחשבון אך ורק מאמרים המבוססים על מחקר שנעשה לאחר קבלת התלמיד כ"תלמיד מחקר
  שלב א' ", וקשורים לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר. 

 

הגשת הבקשה

הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרים תכלול מכתבי הסבר מאת התלמיד והמנחה בצירוף עותק של המאמרים:

 

 1. מכתב התלמיד יתייחס לנושאים הבאים:

 • פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפרסום. (במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף אישור שהתקבלו לפרסום ממערכת כתב העת).

 • סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר: כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא שנחקר.

 • פרק נוסף של תוצאות שלא נכנסו למאמרים אשר אמור להיכלל בעבודת המחקר.

 

 1. מכתב המנחה יכלול התייחסות למאמרים ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא:

 • תרומת התלמיד לעבודת המחקר וכתיבת המאמר.

 • התייחסות לתרומה הייחודית של התלמיד למאמר כאשר התלמיד מבקש לכלול בעבודה מאמר שבו יש לו תרומה שווה עם מחבר נוסף Equal contribution -.

 • איכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים.  בנוסף, יש לציין מהו דירוג כתב העת ומה ה"אימפקט פקטור" שלו לפי ה- Web of Science.

 

 1. המלצת הוועדה היחידתית - הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תשקול את בקשת התלמיד והמנחה, ובמידה שתחליט להיענות לבקשה, תמליץ לפני הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר לאשר הגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים.  הוועדה היחידתית תתייחס במכתבה גם לאיכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים.

 

      4. טופס ייעודי בנושא.

 

 

מבנה עבודת דוקטור מורכבת ממאמרים

 

עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה היחידתית עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים לפי המתכונת הבאה:

 

 1. מבוא שיכלול התייחסות לנושאים אלה:

  • סקירה נרחבת ועדכנית של תחום המחקר הכללי והצגת מטרות המחקר.

  • סקירה כללית של המאמרים והתרומה של העבודה המוצגת בהם לתחום המחקר הכללי, הקשר ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני.

  • אם מדובר בעבודה ניסויית, תיאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים, ובמידת הצורך תיאור מפורט יותר של שיטות העבודה, כולל אלו המופיעות במאמרים. יש לשים דגש בעיקר על שיטות שפותחו במהלך העבודה.

 

 1. המאמרים

פרק זה יכלול את המאמרים, שיסודרו לפי רצף התקדמות המחקר, כאשר הם מהווים מחקר אינטגרטיבי אחד.

 

 1. תוצאות נוספות

ניתן לשלב פרק נוסף שיכלול ממצאים נוספים רלבנטיים לעבודה שהושגו על ידי התלמיד במהלך המחקר.

 

 1. דיון וסיכום, כנהוג בתחום, שיכלול:

 • דיון כללי נרחב בתוצאות המחקר ובמשמעותן.

 • משמעות התוצאות שהוצגו במאמרים.

 • הבלטת החידושים ותרומתם לתחום.

 

 1. רשימת מקורות למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים.

 

שפת העבודה

עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים תיכתב כולה באותה שפה. אופן ההגשה כפוף לסעיף 76 בתקנון האוניברסיטאי. במקרה שהעבודה מוגשת בשפה האנגלית יצורף, כנדרש, גם תקציר בשפה העברית. 

 

שיפוט העבודה

הליכי השיפוט של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים יהיו ההליכים הרגילים בהתאם לסעיף 77 בתקנון האוניברסיטאי. יחד עם זאת, כיוון שמדובר בעבודה שהוגשה במתכונת מיוחדת, יצורף מכתב הסבר כללי לשופטים בנושא. כמו-כן, יצורף לעבודה הנשלחת לשיפוט מכתבו של המנחה המתייחס בפירוט למאמרים ולחלקו של התלמיד בהם.

 

 

נוהל הגשת עבודת דוקטור - עברית - נובמבר 2022 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>