לימודים לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה

עודכן: 18.08.2019

תנאי הקבלה ללימודים | מהלך הלימודים והמחקר | הענקת התואר

 

 

המידע שלהלן מופיע בתקנון תלמידי מחקר (הוראה מס' 12-005) ומובא לצורך מתן מידע כללי ולא מחייב. על התלמיד לעיין בתקנון תלמידי מחקר המלא וגם בתקנון היחידתי, שניתן לקבלו במזכירות תלמידי מחקר היחידתית.

התקנון היחידתי יכול שיקבע תנאי קבלה, דרישות וחובות מיוחדים נוספים או מחמירים מאלה שנקבעו בתקנון האוניברסיטאי.

התואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D) הוא התואר הגבוה ביותר הניתן מטעם אוניברסיטת תל אביב (ולא מטעם יחידת לימוד כלשהי באוניברסיטה).

 

תלמיד מחקר שלב א' – מי שהתקבל ללימודי תואר דוקטור לפילוסופיה ותכנית המחקר שלו טרם אושרה.

תלמיד מחקר שלב ב' – מי שתכנית המחקר שלו לתואר דוקטור לפילוסופיה אושרה.

ועדה יחידתית – ועדה יחידתית לתלמידי מחקר

 

לשם קבלת התואר על התלמיד:

 1. לעמוד בהצלחה בתכנית הלימודים שנקבעה לו.
 2. לבצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משום תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר ולהגישו כעבודת דוקטור.
 3. להוכיח שליטה בחומר הרקע ובספרות המקצועית בתחום המחקר.

 

 

תנאי הקבלה ללימודים

תלמידים יתקבלו ללימודי התואר דוקטור לפילוסופיה בשני מסלולים: מסלול רגיל ומסלול ישיר.

 

המסלול הרגיל

רשאי לפנות לוועדה יחידתית בבקשה להתקבל כתלמיד שלב א' למסלול זה:

 1. מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" או "דוקטור לרפואה" (M.D) בציון משוקלל של "טוב" (80) לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות, וקיבל את הסכמתו של חבר סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקר, לשמש מנחה.
 2. במקרים של הישגים לימודיים, מחקריים או מקצועיים מיוחדים, תוכל ועדה יחידתית לאשר חריגה מן הציונים המינימליים הנקובים בסעיף הקודם, וזאת באישור הוועדה הכלל-אוניברסיטאית.
 3. לא יורשה עובד מנהלי או טכני של האוניברסיטה ללמוד ביחידה שבה הוא עובד. מקרים חריגים יובאו לאישור הרקטור.
 4. תלמיד (שאינו עובד אוניברסיטה) המבקש לבצע מחקר במקום עבודתו, בקשתו תיבחן על ידי הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

 

בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" (תואר שני) מאוניברסיטת תל אביב או ממוסד אקדמי מוכר אחר בארץ או בחו"ל, שקיבל את התואר בציון משוקלל של "טוב" (80) לפחות, אך ללא עבודת גמר, יוכל להתקבל כתלמיד מחקר שלב א' רק לאחר שיעמוד בתנאים שייקבעו על הוועדה היחידתית, ובהם שני התנאים הבאים:

 1. הגשת עבודת מחקר שקולה בהיקפה וברמתה לעבודת הגמר לתואר שני באוניברסיטת תל אביב
 2. הציון שיינתן על ידי כל אחד מקוראי העבודה לא יהיה נמוך מ-85

 

תלמיד מחקר שלב א' יהיה חייב, תוך שנה אחת, ובמקרים מיוחדים תוך שנתיים:

 1. לעמוד בלימודים ובהשתלמויות כפי שיוטלו עליו על ידי הוועדה היחידתית.
 2. להגיש – לאחר שסיים את הלימודים וההשתלמויות שהוטלו עליו – תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד.

 

תלמיד מחקר שלב א' שימלא כהלכה אחרי דרישות תכנית הלימודים וההשתלמויות, ותכנית המחקר שהגיש אושרה על ידי הוועדה היחידתית – יהיה לתלמיד שלב ב'. משך הזמן המוקצב לתלמיד לצורכי תיקון הצעת המחקר הוא לכל היותר שנה אחת מאז תום השתיים המוקצבות.

תלמיד מחקר שלב א' שלא יעמוד בדרישות אלה ו/או לא יעמוד במשך הזמן הנ"ל – יופסקו לימודיו.

 

לא תדחה ועדה יחידתית תכנית מחקר מבלי שתאפשר למנחה המיועד לחוות דעתו לגבי הנימוקים שהועלו נגדה.

 

לא תאושר תכנית מחקר לעבודת דוקטור חסויה.

 

 

המסלול הישיר

ההנחיות המלאות והמחייבות בנושא המסלול הישיר לתואר שלישי מפורטות בתקנון של הוועדה היחידתית (המתאימה) לתלמידי מחקר. להלן כמה הנחיות המתארות את המסגרת הכללית של המסלול הישיר כפי שהן מופיעות בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר:

 

רשאים לפנות לוועדה יחידתית בבקשה להתקבל למסלול זה:

1. תלמידים מצטיינים שקיבלו את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות בתכנית תלת-שנתית, או 85 לפחות בתכנית ארבע-שנתית, וקיבלו את הסכמתו של חבר סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקר לשמש מנחה.

2. ועדה יחידתית רשאית לקבוע בכללים שייקבעו על ידה קריטריונים הולמים אחרים לקבלה למסלול הישיר. קריטריונים אלה יכולים להביא בחשבון גם את הישגיו של תלמיד לתואר שני במסגרת לימודיו ומחקרו לתואר זה.

 

ועדה יחידתית תהיה רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר לדחותה לפי שיקול דעתה.

 

תלמיד מחקר שלב א' על תנאי שהתקבל למסלול זה יהיה חייב בלימודי השלמה מתוך לימודי התואר השני כפי שייקבעו על ידי הוועדה היחידתית.

תלמיד מחקר שלב א' על תנאי שהשלים את לימודי ההשלמה לשביעות רצון הוועדה היחידתית, יהיה חייב לעמוד ב"בחינת כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודה מחקרית עצמאית. מועד הבחינה, היקפה, תוכנה, צורתה והרכב הבוחנים בה ייקבעו על ידי הוועדה היחידתית.

 

תלמיד מחקר שלב א' על תנאי שעמד ב"בחינת הכשירות" יהיה לתלמיד שלב א'.

לא עמד תלמיד מחקר שנה א' על תנאי ב"בחינת הכשירות", ייחשבו לימודיו במסגרת המסלול הישיר כחלק מלימודיו לתואר מוסמך.

 

תלמיד מחקר שלב א' יהיה חייב להגיש תוך 6 חודשים מהמועד שבו נערכה "בחינת הכשירות", ובאישור מיוחד של ועדה יחידתית תוך שנה ממועד זה, תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד.

יצוין עוד כי הוועדות היחידתיות לתלמידי מחקר מעניקות לתלמידיהן תואר שני במסגרת המסלול הישיר לתואר שלישי, ועל פי החלטת הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני יינתן התואר ללא ציון גמר וללא ציון הצטיינות. את הפרטים המלאים בנושא ניתן, כאמור, למצוא בתקנון של הוועדה היחידתית (המתאימה) לתלמידי מחקר. 

 

 

מהלך הלימודים והמחקר

 • ועדה יחידתית תקבע תכנית לימודים לכל תלמיד תוך התחשבות בהמלצת המנחה.

 

 • תלמיד מחקר חייב להוכיח בזמן שייקבע על ידי הוועדה היחידתית, ידיעת שפה או שפות ברמה המאפשרת לו להבין כראוי את הספרות המדעית הרלוונטית. ועדה יחידתית רשאית להטיל על התלמיד לימודי שפה נוספים בהיקף וברמת מיומנות שייקבעו על ידה.

 

 • תלמיד חייב לפעול בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו על ידי המנחה.

 

 • מחקרו של תלמיד יבוצע באוניברסיטה או באחד ממכוני המחקר במוסד אקדמי או מוסד מחקר מוכר אחר, ובלבד שהתלמיד ישהה באוניברסיטה משך שנה אחת לפחות.

 

 • תלמיד יגיש למנחה, אחת לשנה, דוח התקדמות. המנחה יאשר את הדוח בחתימתו ויעבירנו לוועדה היחידתית.

 

 • לא התקדם תלמיד בלימודיו או במחקרו בצורה נאותה, רשאית הוועדה היחידתית, בהתייעצות עם המנחה, להחליט על ביטול רישומו כתלמיד.

 

 • תלמיד יהיה רשאי, באישור בכתב של המנחה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת מחקר.

 

 

 • על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור הוועדה היחידתית.

 

 • משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה היחידתית אחרת, והוועדה הכלל-אוניברסיטאית אישרה ההמלצה.

 

 • השתנה נושא המחקר או הרכב ההנחיה, תאריך הוועדה היחידתית את משך ביצוע עבודת המחקר לפרק זמן נוסף, בהתחשב בשינוי כאמור.

 

 • במקרים מיוחדים תוכל הוועדה היחידתית, על פי בקשה מנומקת של תלמיד והמלצת המנחה, לאפשר לתלמיד הפסקה בלימודיו לתקופה של עד שנה.

 

 

הענקת התואר

 • לאחר סיום כל הליכי אישור עבודת הדוקטור יפקיד התלמיד במדור תלמידי מחקר עותק מודפס ועותק דיגיטלי של עבודתו.

 

 • העותק המודפס וכן העותק הדיגיטלי של העבודה יועברו על ידי מדור תלמידי מחקר לספרייה הרלוונטית לעבודת המחקר. העותק המודפס יקוטלג בספרייה והעותק הדיגיטלי יועלה בעניין מיידי למאגר העבודות הדיגיטלי. תלמיד/ מנחה שיבקשו לעכב את העלאת העבודה למאגר הדיגיטלי, ימלאו ויחתמו על טופס העלאת עבודת דוקטור למאגר הדיגיטלי המצורף בנספח ב' לתקנון.

 

 • לאחר הפקדת העבודה יודיע יו"ר הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמיד בכתב, על הענקת התואר. העתקים מהודעה זו יישלחו למנחה, ליו"ר הוועדה היחידתית, לדקאן, לראש היחידה ולמזכיר האקדמי.

 

 • תלמיד יהיה זכאי לשאת את התואר ממועד קבלת ההודעה, וההודעה תשמש אישור זמני לזכותו זו.

 

 • לאחר משלוח ההודעה יכריז יו"ר הוועדה היחידתית או אחד מחבריה, במסגרת הפקולטה ובמידת האפשר בטקס פומבי, על מתן התואר. נעשתה ההכרזה בטקס פומבי, ירצה בו התלמיד על עבודתו.

 

 • התואר "דוקטור לפילוסופיה" יוענק בטקס פומבי, כלל-אוניברסיטאי, במועד שייקבע על ידי שלטונות האוניברסיטה.

 

נוהל תלמידי מחקר >

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>