לימודי התואר השני

עודכן: 26.08.2023

רישום מועמדים | דרישת אנגלית ועברית | משך הלימודיםמכסת לימודים | סוגי מעמד של תלמיד | עבודת גמר | מסלול ללא עבודת גמר | קורסים עודפים לתואר | ציון סופי בתואר | הצטיינות | לימודים בשתי מגמות התמחות בחוג | תואר שני נוסף בתחום קרוב

 

רישום מועמדים ללימודי התואר השני

רשאים להירשם ללימודים לקראת התואר השני מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון גמר "טוב" (75) לפחות.

כל פקולטה או יחידת לימוד מוסמכת לקבוע תנאי קבלה מיוחדים נוספים.

במקרים חריגים ובאישור הרקטור או סגנו יוכלו להירשם מועמדים אשר ציון הגמר שלהם נמוך מ"טוב", אך לא נמוך מציון 70. אם יתקבלו מועמדים כאלה, יהיה מעמדם "על תנאי" ויהיה עליהם להשלים חובות שיוטלו עליהם על ידי ועדת הקבלה היחידתית, תוך פרק זמן שייקבע על ידה, ושלא יעלה על שנת לימודים אחת.

מועמדותם של בעלי השכלה אקדמית ממוסדות מחו"ל (כולל משלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו"ל) תובא לדיון לפני ועדת הקבלה היחידתית. יורשו להירשם מי ש-80% מלימודיהם נלמדו במוסד עצמו או במוסד אקדמי מוכר.

 

למידע על רישום וקבלה לתואר שני > 

 

 

דרישות בשפה האנגלית ובשפה העברית

דרישות בשפה האנגלית - מועמדים בוגרי מוסדות ששפת הלימוד בהם אינה אנגלית ובוגרי שלוחות למיניהן יידרשו להציג רמת "פטור" באנגלית עד תחילת לימודי התואר השני.

 

דרישות בשפה העברית – ככלל, בתנאי המינימום לקבלה לתואר שני לא יחויב הסטודנט להוכיח ידע בשפה העברית. כל יחידה תהיה רשאית להוסיף דרישה של ידיעת השפה העברית לפי שיקול דעתה.

ועדות ההוראה היחידתיות רשאיות לאשר כל בסיס אישי דחייה בהשגת "פטור" בעברית ובאנגלית לתלמידים עולים חדשים – כל מקרה לגופו.

 

למידע מלא באתר ההרשמה על תנאי רישום וקבלה לתואר שני

 

 

משך הלימודים לתואר שני

משך הלימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה הוא שנתיים.

ניתן להאריך את הלימודים בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת. על כל שנת חריגה מעבר לשנות התקן ייגבו דמי גרירת לימודים נוסף על שכר הלימוד בהתאם לתקנות שכר לימוד.

תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מרב זמנם ללימודים ולסיים את חוק לימודיהם בשנתיים יוכלו לבחור, בחלק מהיחידות, לפני תחילת הלימודים, במסלול לימודי צבירה, מסלול לימודים לקראת תואר שני (במעמד מיוחד) בהיקף חלקי.

ראו פרטים נוספים בידיעוני הפקולטות ובאתרי היחידות.

לנוהל התיישנות לימודים תואר ראשון או לתואר שני >

 

 

מכסת לימודי התואר השני (לרבות הכרה בלימודים קודמים)

מכסת הלימודים לתואר שני לא תפחת מ-36 ש"ס במסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ובמסלול עיוני (ללא עבודת גמר).

במסלול מחקרי (עם תזה) חובת לימוד הקורסים היא לפחות 24 ש"ס.

מכסת שעות הלימודים שבגינם ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים לתואר שני באוניברסיטה מוכרת אחרת ושלא התקבלה בגינם תעודת תואר שני היא:

במסלול מחקרי (עם עבודת גמר) – תלמידים העוברים ממוסד אקדמי אחר המוכר על ידי מל"ג לאוניברסיטת תל אביב יהיו חייבים ללמוד באוניברסיטאת תל אביב לפחות מחצית ממכסת שעות הלימוד לתואר הנלמד וכן עבודת גמר.

במסלול עיוני (ללא עבודת גמר) – תלמידים העוברים ממוסד אקדמי אחר המוכר על ידי מל"ג לאוניברסיטת תל אביב יהיו חייבים ללמוד באוניברסיטאת תל אביב לפחות שני שלישים (2/3) ממכסת שעות הלימוד לתואר הנלמד, וכן מטלות נוספות כגון: פרויקט, בחינת גמר וכו'.

 

 

סוגי מעמד של תלמיד לקראת תואר שני

להלן מידע עיקרי מתוך נוהל סוגי מעמד של תלמיד באוניברסיטת תל אביב

 

7. תלמיד מן המניין

7.1       תלמיד בעל תואר בוגר בציון "טוב" לפחות, שנרשם ללימודים לקראת תואר שני, שעמד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ובתנאים המיוחדים של יחידת הלימוד שאליה ביקש להתקבל וועדת הקבלה של יחידת הלימוד אישרה את קבלתו.

7.2       תלמיד מן המניין הממשיך לימודיו על פי כללי האוניברסיטה וכללי יחידת הלימוד.

 

8. תלמיד שלא מן המניין

8.1.       תלמיד שוועדת הקבלה אישרה את קבלתו ללימודים לקראת תואר שני ושלא השלים את הדרישות לתואר בוגר אוניברסיטה. קבלתו של תלמיד כזה הינה במקרים חריגים בלבד.

 

8.2.       תלמיד שלא מן המניין מתקבל ללימודים בתנאי שיהיה זכאי לתואר "בוגר אוניברסיטה" בציון "טוב" לפחות, תוך פרק הזמן שקבעה ועדת הקבלה ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת.

8.3.       זכויות וחובות: תלמיד שלא מן המניין זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים), בציון מעמדו.

8.4.       שינוי מעמד: תלמיד שלא מן המניין יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע (רטרואקטיבית) אם יעמוד בתנאי שהותנה בעת קבלתו ללימודים, בתוך פרק הזמן שנקבע.

 

9. תלמיד על תנאי

9.1.       במקרים מיוחדים מתקבל תלמיד במעמד על תנאי ללימודי התואר המוסמך בעל תואר בוגר אשר:

9.1.1     ציונו הסופי בלימודי התואר בוגר הנו נמוך מ"טוב" אך לא נמוך מ-70.

9.1.2     הוטל עליו בהתאם לכללי האוניברסיטה ו/או כללי יחידת הלימוד, להשלים מטלות מסוימות כגון השגת ממוצע ציונים מסוים בלימודי השנה הראשונה, הוכחת ידיעת שפה (עברית או אחרת).

9.2.       זכויות וחובות: תלמיד על תנאי מתקבל ללימודים בתנאי שישלים את המטלה/ות שהוטלו עליו, בתוך פרק הזמן שקבעה ועדת הקבלה/ ההוראה ואשר לא יעלה על שנת לימוד אחת.

9.3.       תלמיד על תנאי יהיה זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) בציון מעמדו.

9.4.       שינוי מעמד: תלמיד על תנאי יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע (רטרואקטיבית) אם יעמוד בתנאי שהותנה בעת קבלתו ללימודים ובדרישות האקדמיות של יחידת הלימוד שבה הוא לומד.

9.5.       לא עמד תלמיד כנ"ל בתנאי שהוטל עליו בתוך פרק הזמן שנקבע – לא יורשה להמשיך בלימודיו.

 

10. תלמיד במעמד מיוחד

10.1.     תלמיד שעל פי החלטה מנומקת של ועדת הקבלה ביחידת הלימוד או של הרקטור התקבל ללימודים בחוג מסוים וקיבל אישור להשתתף בקורסים מתכנית הלימודים הרגילה, לקראת התואר "בוגר" או "מוסמך" ואשר איננו לומד לקראת תואר באוניברסיטת תל אביב. למעט תלמידים ב"לימודי צבירה", הלימודים במעמד מיוחד אינם לימודים לקראת תואר באוניברסיטת תל אביב.

בקבלת תלמיד במעמד מיוחד יחול לפחות אחד התנאים הבאים:

10.1.1   הינו בעל תואר אקדמי

10.1.2   הינו בוגר מכללה שהוכרה כמוסד להשכלה גבוהה.

10.1.3   לומד לשם קבלת זכויות (על לימודיו) במוסד אחר להשכלה גבוהה וקיבל ממוסד זה אישור ללמוד באוניברסיטת תל אביב.

10.1.4   תלמיד שאושרו לימודיו בקורסים מסוימים מבלי שלימודים אלה מקנים תואר אקדמי או תעודה.

10.2.     תלמיד במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש עבודות ותרגילים בקורסים שבהם הורשה להשתתף.

10.3.     תלמיד במעמד מיוחד לא יהיה זכאי לתואר אקדמי ולימודיו במעמד זה לא יקנו לו זכויות מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי, אלא אם כן תחליט ועדת ההוראה היחידתית אחרת. חרף האמור בסעיף זה, לימודיו של התלמיד ב"לימודי צבירה" יקנו לו זכויות מצטברות ולימודיו במעמד זה יוכרו לכשיעבור למעמד תלמיד מן המניין. תלמיד בלימודי צבירה הוא תלמיד שאושרה קבלתו ללימודי התואר השני באוניברסיטת תל אביב, אך הוא אינו יכול להקדיש את מרב זמנו ללימודיו לתואר ומשתתף בקורסים בודדים מדי שנה.

10.4.     תלמיד במעמד מיוחד זכאי לקבלת אישור על לימודיו (גיליון ציונים) בציון מעמדו.

 

 

עבודת גמר (תזה)

עבודת הגמר תוגש בשפה העברית או בשפה האנגלית (השפה תיקבע בהתייעצות עם המנחה/ים).

יש יחידות שבהן עבודת הגמר תוגש בעברית בלבד.

באישור הוועדה היחידתית לתואר שני תוכל להיכתב עבודת הגמר בשפה אחרת הרלוונטית לטיב המחקר. במקרים אלה ייכתב תקציר בשפה העברית. בכל מקרה על התלמיד לכתוב תקציר ותוכן עניינים בעברית ובאנגלית.

תלמידים בתכניות בין-לאומיות המגישים את עבודת הגמר בשפה האנגלית, יהיו פטורים מכתיבת תקציר בעברית. במקרים שבהם לומדים תלמידים זרים בתכנית רגילה וכותבים את עבודת הגמר לתואר השני באנגלית, תוגש בקשה לוועדת הוראה פקולטית אם לפטור גם אותו מכתיבת התקציר בעברית.

אין האוניברסיטה מתירה הכנת עבודות גמר חסויות.

כל עבודת גמר (ללא הגבלה של הציון) תועבר בעותק דיגיטלי אחד לספרייה הרלוונטית. עבור כל עבודה יוגש טופס חתום על ידי התלמיד והמנחה שבו הסכמה או עיכוב להצגת העבודה במאגר הדיגיטלי.

סדרי הנחיה לעבודת גמר מצויים ביחידות.

אין אפשרות ערעור על ציון עבודת גמר לתואר שני.

משקל עבודת הגמר בכל תוכניות הלימודים המחקריות הוא 12 נקודות זכות (נ"ז), הנוספות אל מכסת שעות חובות קורסי השמיעה של תכנית הלימודים.

 

 

מסלול לימודים לתואר שני עיוני (ללא עבודת גמר)

בחוגים רבים קיים מסלול לימודים לתואר שני ללא עבודת גמר.

מכסת השעות המינימלית למסלול לימודים עיוני היא 36 ש"ס. לפרטים מדויקים יש לבדוק בידיעוני הפקולטות.

תלמידים אשר סיימו לימודיהם לתואר שני במסלול זה ונמצאו מתאימים על ידי הוועדה הרלוונטית רשאים להגיש עבודת גמר בשלב מאוחר יותר במסגרת מסלול לימודים לתלמידים בעלי תואר שני עיוני, ללא עבודת גמר (מסלול 75).

תלמידים אלה לא יקבלו תעודת מוסמך נוספת, אלא אישור זכאות חתום על ידי דקאן הפקולטה והמזכיר האקדמי. כמו כן, ציון עבודת הגמר שלהם לא ישוקלל עם הציונים בלימודי התואר השני שסיימו.

 

 

קורסים עודפים לתואר

במהלך הלימודים לתואר שני זכאי התלמיד, באישור הפקולטה, ללמוד עד 6 ש"ס עודפות עודפות לצורכי העשרה (מעבר למכסת השעות לתואר), ללא גביית תשלום נוסף (בסמסטר א' ו/או ב'). הזיכוי יינתן בסיום הלימודים על סמך אישור החוג בכפוף לתקנות. להלן הקריטריונים שלפיהם תאשר הפקולטה קורס עודף: 1. הקורס אינו מחליף קורס שבו נכשל הסטודנט; 2. הקורס אינו מחליף קורס חובה או קורס המהווה תנאי מוקדם לקורס אחר מלימודי התואר; 3. מולאו כל הדרישות בקורס והציון הסופי בו אינו 220 או 240 או 230 או 250 או 260; 4. הקורס אינו מהווה חזרה על קורס שכבר נלמד.

על התלמיד לפנות למזכירות החוג עם סיום לימודיו.

 

 

שקלול הציונים וקביעת הציון הסופי בלימודי התואר השני

כל פקולטה מוסמכת לקבוע את אופן שקלול הציון הסופי לתואר השני. מרכיבי הציון הם:

ציון עבודת גמר (במסלול עם עבודת גמר) או ציון בחינת הגמר וכן ציוני התלמיד בקורסים, בעבודות סמינריוניות וכיו"ב.

לא ניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון הגמר וקבלת אישור הזכאות לתואר.

אין אפשרות ערעור על ציון עבודת הגמר.

בתעודת סיום לימודים לתואר שני במסלול הישיר לדוקטורט לא יינתן ציון גמר.

 

 

הענקת תואר שני בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

ציון הצטיינות או הצטיינות יתרה בתעודת מוסמך אוניברסיטה איננו הליך טכני בלבד, אלא טעון אישור הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בעבור כל תלמיד ותלמיד.

תנאי מינימלי לבדיקת זכאותו של תלמיד לקבל תעודת מוסמך בהצטיינות הוא ציון סופי לתואר של 90 ומעלה ובהצטיינות יתרה 95 ומעלה, בתכנית לימודים שהיקפה עומד בדרישות האוניברסיטה. 

ככלל, שיעור המקבלים תואר בהצטיינות לא יעלה על 15% - 20% מכלל המסיימים.

כללים אלה הם בבחינת כללי מינימום, וכל יחידה רשאית לקבוע כללים מחמירים מאלה.

בתעודה לתואר שני המוענקת במסלול הישיר לדוקטורט לא תצוין ההצטיינות.

לנוהל הענקת תארים בהצטיינות>

 

 

לימודים לקראת תואר מוסמך בשתי מגמות התמחות באותו חוג

בעל תואר מוסמך אשר סיים לימודיו במגמת התמחות אחת ומעוניין ללמוד לימודי תואר שני במגמת התמחות נוספת באותו חוג – יוכל לעשות כן בכפוף לאישור ועדת ההוראה היחידתית.

 

 

תואר שני נוסף בתחום לימודים קרוב

בעל תואר מוסמך (תואר שני) המבקש ללמוד לקראת תואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב, יידרש להשלים שני שלישים (2/3) לפחות ממכסת שעות הלימוד, כמתחייב מתכנית הלימודים, ולכתוב עבודת גמר נוספת.

הפטור שיינתן מסך השעות הנדרש לתואר יהיה על סמך בחינת הקורסים החופפים בשני התחומים.

 

לימודים בשתי תכניות במקביל

לימודים בשתי תוכניות במקביל הם למשל, לימודים לתואר שני ולימודי תעודה, לימודים לתואר שני וחוג לאחר תואר וכדו'. לימודים אלה טעונים אישור של הוועדות היחידתיות של שתי יחידות הלימודים.

 

השתתפות תלמידים לתואר שני בקורסים מתקדמים מלימודי התואר הראשון

השתתפות בקורסים מתקדמים מלימודי התואר הראשון לתלמידי התואר השני תותר בהיקף שלא יעלה על 25% מתכנית הלימודים לתואר שני ולא יותר משלושה קורסים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801