לימודי התואר הראשון

תנאי הקבלה | סוגי מעמד של תלמיד | משך הלימודים | חובות כלל-אוניברסיטאיות | הכרה בלימודים קודמים | התיישנות לימודים |   
חוג לאחר תואר | תעודת בוגר נוספת | תלמידים מצטיינים בלימודים | הענקת תארים ותעודות | הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה | פטור מתשלום שכ"ל לתלמידים מצטיינים | הכרה במילואים או בפעילות חברתית התנדבותית

 

 

תנאי הקבלה ללימודי התואר הראשון

תנאי קבלה כלליים

זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה.

עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה למעט מי שעומד בדרישות קבלה מסוימות.

למידע מפורט יש להיכנס לאתר רישום ומידע למועמדים>

 

ידיעת השפה האנגלית – המועמדים לרוב יחידות הלימוד חייבים להגיע לרמת מתקדמים א' לפני תחילת לימודיהם. בחלק מן היחידות נדרשת רמה גבוהה יותר. לפרטים נוספים היכנס לפרק היחידה להוראת שפות או במידע למועמדים.

מועמדים הפטורים מהבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן בבחינת המיון באנגלית (אמי"ר).

למידע מלא על ידיעת השפה אנגלית והיחידה ללימודי שפות >

 

ידיעת השפה העברית – המועמדים חייבים להוכיח רמת מיומנות לשונית בעברית הנדרשת ללימודים אקדמיים (רמה ג' לפחות). כל זאת לפני תחילת לימודיהם באוניברסיטה.

למידע מלא על ידיעת השפה העברית >

 

תנאי קבלה של יחידות הלימוד

ועדות הקבלה של יחידות הלימוד קובעות את תנאי הקבלה אליהן. החלטותיהן סופיות ואינן ניתנות לערעור, פרט למקרה של מועמד בעל נתונים אקדמיים חדשים, אשר לא הובאו לידיעת ועדת הקבלה והוגשו במועד.

החלטות ועדת הקבלה כוחן יפה רק לסמסטר שאליו ביקש המועמד להתקבל. מועמד שהתקבל ולא התחיל בלימודיו באותו סמסטר, או לא סיים סמסטר אחד או שנת לימודים אחת לפחות, חייב להירשם ולעבור את הליך הקבלה שוב.

 

 

סוגי מעמד של תלמיד לקראת תואר ראשון

להלן עיקרי המידע המופיע בנוהל סוגי מעמד של תלמיד באוניברסיטת תל אביב

 

3. תלמיד מן המניין

3.1       תלמיד בעל תעודת בגרות שנרשם ללימודים לקראת תואר ראשון, עמד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ובתנאים המיוחדים של יחידת הלימוד שאליה ביקש להתקבל, וועדת הקבלה אישרה את בקשתו.

3.2       תלמיד לקראת תואר ראשון אשר התקבל ללימודים במעמד זה לאחר לימודים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד שלאוניברסיטה יש עמו הסכמי אקרדיטציה.

3.3       תלמיד כאמור לעיל  הממשיך לימודיו על פי כללי האוניברסיטה וכללי יחידת הלימוד.

3.4       תלמיד שהועבר למעמד זה כאמור בסעיפים 4.4, 5.5 בנוהל.

 

4. תלמיד שלא מן המניין

4.1.       תלמיד שוועדת הקבלה אישרה את קבלתו ללימודים לקראת תואר ראשון וחסר לו ציון במקצוע אחד להשלמת תעודת בגרות, או בוגר תיכון מצטיין שוועדת הקבלה אישרה את קבלתו ללימודים לקראת תואר ראשון, ואחד או יותר מציוני הבגרות שלו טרם התקבלו ממשרד החינוך במועד הרשמתו לאוניברסיטה.

4.2.       תלמיד שלא מן המניין מתקבל ללימודים בתנאי שיהיה זכאי לתעודת בגרות בתוך פרק זמן שקבעה ועדת הקבלה, ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת.

4.3.       זכויות וחובות: תלמיד שלא מן המניין זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) בציון מעמדו.

4.4.       שינוי מעמד: תלמיד שלא מן המניין יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו למפרע (רטרואקטיבית) אם יעמוד בכל הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל יחידת הלימוד שבה הוא לומד ויהיה זכאי לתעודת בגרות.    

 

5. תלמיד על תנאי

5.1.       תלמיד במעמד מן המניין אשר הוטל עליו להשלים תנאי אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן: (5.1.1) להוכיח ידיעת השפה העברית; (5.1.2) להוכיח ידיעת שפה זרה; (5.1.3) להשלים מטלה מסוימת שקבלה ועדת הקבלה או ועדת ההוראה.

5.2.       תלמיד על תנאי מתקבל ללימודים בתנאי שישלים את המטלה/ות שהוטלה/ו עליו בתוך פרק הזמן שקבעה ועדת הקבלה/ ההוראה, אשר לא יעלה על שנת לימודים אחת. במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה לאשר לתלמיד על תנאי המשך לימודים במעמד זה לשנת לימודים נוספת, אך בשום מקרה לא יותר לתלמיד ללמוד במעמד זה תקופה שתעלה על שתי שנות לימוד.

5.3.       תלמיד על תנאי חייב בכל הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל יחידת הלימוד שבה הוא לומד. נוסף על כך הוא חייב למלא את התנאי שהותנה בעת קבלתו ללימודים בתוך פרק הזמן שקבעה ועדת הקבלה/ ההוראה.

5.4.       תלמיד על תנאי זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) בציון מעמדו.

5.5.       שינוי מעמד: תלמיד על תנאי יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע (רטרואקטיבית), אם יעמוד בתנאי שהותנה בעת קבלתו ללימודים ובכל הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל יחידת הלימוד שבה הוא לומד בתוך פרק הזמן שנקבע.

5.6.       לא עמד תלמיד על תנאי בתנאי האמור בתוך פרק הזמן שנקבע – לא יורשה להמשיך בלימודיו ולא יהיה זכאי לתואר אקדמי.

 

6. תלמיד במעמד מיוחד

6.1       תלמיד שעל פי החלטה מנומקת של ועדת הקבלה ביחידת הלימוד או של הרקטור התקבל ללימודים לחוג מסוים בתכנית הלימודים הרגילה לקראת התואר הראשון, והוא אינו לומד לקראת תואר באוניברסיטת תל אביב, ואשר חל עליו לפחות אחד התנאים שלהלן:

   6.1.1     הנו בעל תואר אקדמי;

   6.1.2     לומד לשם קבלת זכויות (על לימודיו) במוסד אחר להשכלה גבוהה וקיבל ממוסד זה 
                אישור ללימוד באוניברסיטת תל אביב;

   6.1.3     תלמיד שאושרו לימודיו בקורסים מסוימים מבלי שלימודים אלה מקנים תואר אקדמי.

6.2.       תלמיד במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש עבודות ותרגילים בקורסים שבהם הורשה להשתתף.

6.3.      ----

   6.3.1     תלמיד במעמד מיוחד לא יהיה זכאי לתואר אקדמי. לימודיו במעמד זה לא יקנו לו  
   זכויות מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי, אלא אם כן תחליט ועדת ההוראה של
   הפקולטה/ ביה"ס אחרת, ובלבד שהציונים שהושגו בכל אחד מהקורסים אשר בגינם מבקש הוא
   זכויות לא יפחתו מ-70 ושהממוצע של ציוני כל הקורסים שאותם למד במעמד המיוחד לא יפחת
   מ-80. חריגה מתנאי זה טעונה אישור הרקטור.

   6.3.2.    מבלי לגרוע בסעיף 6.3.1, הרי שבעת קבלתם של תלמידי תיכון מצטיינים כתלמידים
   מן המניין, תהיה ועדת ההוראה היחידתית מוסמכת להכיר בקורסים מסוימים שלמדו תלמידים
   אלה, ללא הדרישות האמורות בס"ק 6.3.1. בנושא התיישנות הלימודים לא יובאו בחשבון
   שנות השירות הצבאי.

6.4       תלמיד במעמד מיוחד זכאי לקבל אישור על לימודיו בציון מעמדו.

 

 

משך הלימודים לתואר ראשון

משך הלימודים לתואר ראשון ביחידות הלימוד השונות אינו אחיד.

מתכונת הלימודים הרגילה לתואר ראשון היא תכנית לימודים מלאה בת שלוש שנים (שישה סמסטרים), למעט בכמה יחידות, למשל, הפקולטה להנדסה, ביה"ס לרפואה, ביה"ס לאדריכלות, החוג לסיעוד ועוד.

בלימודי התואר הראשון מסלולי הלימודים הנפוצים הם:

מסלול לימודים דו-חוגי הכולל שני חוגים או מסלול לימודים חד-חוגי הכולל חוג לימודים אחד.

 

 

חובות כלל-אוניברסיטאיות ותנאי מעבר

השגת פטור באנגלית

תלמיד שנה א' לתואר ראשון באוניברסיטה  החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה נדרש לסיים את לימודיו בקורסי אנגלית ולהגיע לציון "פטור" תוך שנה ממועד תחילת לימודיו באוניברסיטה (פרק זמן זה יחושב על פי לוח השנה הקלנדרית). יש יחידות שבהן ניתנת האפשרות להגיע לפטור תוך שלושה סמסטרים. על כל תלמיד לבדוק זאת בידיעון הפקולטה שבה הוא לומד.

תלמיד המחליף חוג לימודים חייב להגיע לרמת פטור בפרק זמן שלא יעלה על משך הזמן הנדרש לפטור על ידי היחידה שאליה עבר משנת התחלת לימודיו באוניברסיטה.

יוצאים מכלל זה: עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית. תלמידים שלא הגיעו לרמת המינימום ישתתפו בקורסים מתאימים ויהיה עליהם להגיע לרמת "מתקדמים א" עד תחילת השנה השנייה ללימודיהם ולרמת "פטור" עד תחילת השנה השלישית ללימודיהם. ועדת ההוראה הפקולטית רשאית לאשר לתלמידים הנ"ל (הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני) דחייה בהשגת רמת "פטור" על בסיס אישי, כל מקרה לגופו.

תלמיד אשר על סמך לימודיו הקודמים, התקבל לשנה ב' באוניברסיטה חייב להגיע לרמת "מתקדמים ב" לפני תחילת לימודיו באוניברסיטה ולרמת "פטור" בתום הסמסטר הראשון ללימודיו. תלמיד כנ"ל המתקבל לשנה ג' חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית לפני תחילת לימודיו באוניברסיטה.

הכללים הנ"ל הם כללי מינימום והפקולטה רשאית לקבוע כללים מחמירים מאלה.   

 

פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה >

לאתר היחידה ללימודי שפות >

 

השגת פטור בעברית

תלמידים חייבים להגיע לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלה חלים גם על תלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים ועדות ההוראה הפקולטיות רשאיות לאשר על בסיס אישי דחייה בהשגת הפטור לתלמידים, כל מקרה לגופו.

האוניברסיטה אינה מקיימת במסגרת לימודי החובה לתואר קורסים לידיעת השפה העברית. ניתן ללמוד את השפה העברית במסגרת חוץ-אוניברסיטאית, לפי בחירת התלמיד. אחת המסגרות ללימודי השפה העברית היא באמצעות העמותה "המרכז ללימודי עברית (ע"ר)", שלה העניקה האוניברסיטה הרשאה למתן שירותי ההוראה בשטח האוניברסיטה. הקורסים כרוכים בתשלום אשר ישולם על ידי התלמיד למרכז (גובה התשלום יפורסם בחוברת שכר הלימוד).

מסגרות נוספות ללימודי העברית מצויות באולפנים ללימוד השפה העברית.

תלמידים שלמדו במסגרות חיצוניות יידרשו לעבור בחינת מיון פנימית במסגרת המרכז ללימודי עברית (ע"ר).

במסגרת המרכז ללימודי עברית (ע"ר) מתקיים קורס קיץ מרוכז ברמות השונות, פתיחת הקורס מותנית במספר התלמידים ברמה. ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום. מינהל הסטודנטים מקיים קורסי עברית במסגרות שונות. קורסים אלה הם באחריות מינהל הסטודנטים. 

כתובת המרכז: בית הספר להנדסאים, רחוב חיים לבנון 30, חדר 140.

טלפון 03-6408947, 03-6406357

ליצירת קשר בדוא"ל עם המרכז ללימודי עברית >

 

לימודי העשרה 

תכנית כלים שלובים היא תכנית אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון ומציעה קורסים בתחומי דעת שונים. מטרתה להרחיב את הדעת, להאיר בהשכלה כללית ולעורר עניין וסקרנות, תוך חשיפה למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה הרחוקים מתחום הלימודים לתואר. כאמור, קורסי "כלים שלובים" הם חלק בלתי נפרד מחובות התלמיד לסיום התואר, ועל התלמידים למלא את מכסת שעות כלים שלובים בהתאם למסלול לימודיהם עד תום הלימודים לתואר ראשון. הקורסים יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמיד, אך לא ישוקללו בציון הסופי לתואר.  

מידע מלא על מבנה התכנית, על הקורסים, על היקף שעות כלים שלובים נמצא באתר התכנית. 

לאתר תכנית כלים שלובים>

החל משנה"ל תשפ"ב תלמידים חדשים בפקולטות: הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החיים יחויבו במסגרת תכנית הלימודים שלהם ללמוד קורסים במסגרת תכנית "שאר רוח" במקום חובת כלים שלובים. לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות התלמידים. 

 

קורסים בשפה האנגלית – כל תלמיד מחויב ללמוד שני קורסים באנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים (אין מדובר בקורסים להשלמת רמת אנגלית של היחידה ללימודי שפות, אלא קורסים של הדיסציפלינה). תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור  אם ללמוד את שני הקורסים באותו חוג, או ללמוד קורס אחד בכל חוג (תלוי בדרישות תכנית הלימודים). החובה הלימודית חלה על כל תלמיד חדש בתכנית לימודים משנה"ל תשפ"ב ואילך. תלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט - תשפ"א מחויבים בקורס אחד באנגלית.

החובה הלימודית חלה על כל תלמיד חדש בתכנית לימודים משנה"ל  תשפ"ב ואילך.

 

הכרה בלימודים קודמים

הכרה בלימודים ממוסד אקדמי אחר

תלמיד אשר למד במוסד אקדמי מוכר לימודים לקראת תואר בוגר (תואר ראשון), לא קיבל תואר עבור לימודים אלה ומעוניין להמשיך את לימודיו לתואר באוניברסיטת תל אביב, יפנה לוועדת ההוראה של החוג או הפקולטה או למי שהוסמך על ידיהם, בבקשה כי לימודיו יוכרו כחלק מחובותיו לתואר.

תלמיד כאמור חייב לעבור את תהליכי הרישום והקבלה הרגילים לאוניברסיטה, במועדים הרשמיים. בכל מקרה על תלמיד שלא סיים לימודים במוסד אחר ומבקש להמשיך את לימודיו באוניברסיטת תל אביב ללמוד לפחות שליש (1/3) מתכנית הלימודים, ולא פחות משנת לימודים אחת (בכל אחד ממרכיבי מסלול לימודיו). פקולטה רשאית לקבוע כללים מחמירים מאלה.

יובהר כי תלמיד כנ"ל חייב ללמוד את השליש המשלים של סך הלימודים הנדרשים ביחידת הלימוד וקורס סמינריון אחד לפחות בכל אחד ממרכיבי מסלול לימודיו (בחוגים שבהם ניתן סמינריון) באוניברסיטת תל אביב.

ציונים המהווים בסיס לפטור מקורסים באוניברסיטת תל אביב אינם נכללים בשקלול ציון הגמר.

תלמיד שסיים לימודיו באוניברסיטת תל אביב, לאחר שקיבל פטור מחלק ממקצועות הלימוד על סמך לימודים במוסד אחר, יהיה זכאי לקבל את התואר בוגר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה אם למד באוניברסיטת תל אביב מכסת שעות לימודים כמפורט בנוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה.

לא יוכרו קורסים שנלמדו במוסדות לא אקדמיים. במקרים חריגים תהא יחידה אקדמית רשאית לבקש הכרה בקורס לא אקדמי בכפוף לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר ראשון.

 

 

התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני

להלן עיקרי המידע המופיע בנוהל התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני:

הפסקת לימודים פירושה הפסקה בלימודים לקראת תואר ראשון או שני באוניברסיטה, ביוזמת התלמיד או ביוזמת האוניברסיטה, תהיה סיבת ההפסקה אשר תהיה. על אף האמור לעיל הפסקת לימודים שנגרמה עקב שירות חובה בצה"ל לא תיחשב להפסקת לימודים.

3.         תכנית לימודים לאחר הפסקה: תלמיד המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש לימודיו, למעט קורסים שבהם עמד בהצלחה, ושבהם לא התיישנו לימודיו, בין לאור הוראות סעיף 4 שלהן, ובין מכוח החלטה על פי הסעיפים 5 או 6.

4.         הפסקה שאין עמה התיישנות: הפסקת לימודים לתקופה של עד שנתיים קלנדריות לא תגרום להתיישנות הקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה בתקופה שקדמה להפסקה כאמור.

5.         הפסקה שאפשר שתהיה עמה התיישנות:

5.1.       בכל מקרה של הפסקת לימודים לתקופה העולה על שנתיים, אך אינה עולה על חמש שנים כאלה, יידון נושא ההכרה בקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה לפני הפסקת הלימודים, בוועדת הוראה יחידתית (במקום שיש ועדה כזו) או בוועדת הוראה פקולטית (במקום שאין בנמצא ועדה יחידתית).

5.2.       ועדת ההוראה תבדוק בין היתר, את הציונים שהשיג התלמיד בקורסים האמורים בס"ק ואת השינויים שחלו בתוכני קורסים אלה, ותהיה רשאית לקבוע כי לא תחול התיישנות על הקורסים, כולם או חלקם, או כי חלה התיישנות על הקורסים הללו והתלמיד חייב ללמוד מחדש את מלוא תכנית הלימודים.

6.         הפסקה שיש עמה התיישנות: אם עלתה תקופת הפסקת לימודיו של תלמיד על חמש שנים קלנדריות, תחול התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד התלמיד לפני הפסקת לימודיו.

7.         חריגים להפסקה שיש עמה התיישנות: במקרים מיוחדים יהיו הרקטור או סגנו רשאים לקבוע כי קורסים שבהם עמד תלמיד בהצלחה קודם שהפסיק לימודיו לתקופה העולה על חמש שנים, לא יתיישנו, אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:

7.1.       ועדת הוראה פקולטית תגיש בכתב המלצה מנומקת על כך.

7.2.       ציון התלמיד בכל אחד מקורסים אלה יהיה "טוב" לפחות.

7.3.       בכל מקרה לא יעלה היקף ההכרה בקורסים מלפני הפסקת לימודיו על שני שלישים (2/3) מתכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש הלימודים, והתלמיד יחויב על כן ללמוד לפחות שליש (1/3) מתכנית הלימודים שתנהג באותה עת.

 

כללי מינימום

הכללים המפורטים בנוהל זה הם כללי מינימום כלל אוניברסיטאיים, וכל פקולטה רשאית לקבוע ללומדים בה כללים מחמירים מאלה.

 

 

מתכונת לימודים של חוג לאחר תואר (תכנית לימודים נוספת בלימודי התואר הראשון)

לימודים בתכנית דו-חוגית לבעלי תואר ראשון או תואר שני

1.         בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) או בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או בעלי תואר מוסמך (תואר שני), אשר מעוניינים ללמוד חוג לימודים נוסף מתוך תכנית דו-חוגית לקראת התואר הראשון, יוכלו לעשות זאת בכפוף לאישור ועדת הקבלה היחידתית, לאחר שעברו תהליכי רישום וקבלה רגילים. על תלמידים אלה להשתתף במלוא מכסת שעות הלימוד כמתחייב מתכנית הלימודים של החוג. תתאפשר המרת קורסים בהיקף של עד רבע מתכנית הלימודים בגין קורסים בעלי תוכן חופף שנלמדו בתואר הקודם, זאת באישור הוועדה היחידתית. יודגש כי תינתן המרה בגין תוכן חופף בלבד, ולא הפחתה ממכסת שעות הלימוד בתכנית.

2.         תלמידי תכניות לימודים חד-חוגיות לתואר ראשון אשר מעוניינים ללמוד במקביל ללימודיהם חוג לימודים נוסף מתוך תכנית דו-חוגית לקראת תואר ראשון, יוכלו לעשות זאת בכפוף לאישור ועדת הקבלה היחידתית, לאחר שעברו תהליכי רישום וקבלה רגילים. בתכניות בתחום דיסציפלינרי קרוב לתחום הלימודים הראשי, תתאפשר הפחתה של נקודות זכות בהיקף של עד רבע מתכנית הלימודים במתכונת החד-חוגית בגין קורסים בעלי תוכן חופף בשתי התכניות (ככל שקיימת חפיפה כזו), זאת באישור הוועדה היחידתית. החוג הנלמד במתכונת "חוג לאחר תואר" יילמד בהיקף המלא הנדרש.

עם סיום הלימודים מוענקת תעודת "בוגר אוניברסיטה" בציון מתכונת הלימודים (חוג לאחר תואר). התעודה מקנה את הזכות להמשיך בלימודי התואר השני באותו תחום (כפוף לתנאי הקבלה).

 

 

תעודת בוגר (תואר ראשון) נוספת

בעלי תואר בוגר המבקשים ללמוד באוניברסיטת תל אביב לתואר בוגר אוניברסיטה נוסף, במסלול דו-חוגי או במסלול מורחב, יידרשו ללמוד לפחות שלושה רבעים מתכנית הלימודים המלאה. פטור מקורסים יינתן על סמך הישגים בקורסים רלוונטיים, באישור הוועדה היחידתית.  

 

 

תלמידים מצטיינים בלימודים לקראת תואר ראשון

בכל שנה, לקראת סוף הסמסטר הראשון, בוחר הרקטור את התלמידים המצטיינים בשנת הלימודים החולפת. הרקטור מעניק לתלמידים אלו תעודת הצטיינות בטקס מיוחד.

 

 

הענקת תארים ותעודות

תעודות מוענקות אחת לשנה בטקסים פקולטיים מיוחדים. עד למועד הטקס ניתן לקבל אישורי זכאות לתואר במזכירות הפקולטה.

 

 

הענקת תואר ראשון בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

ציון הצטיינות או הצטיינות יתרה בתעודת בוגר אוניברסיטה איננו הליך טכני בלבד, אלא טעון אישור הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בעבור כל תלמיד ותלמיד.

תנאי מינימלי לבדיקת זכאותו של תלמיד לקבלת תעודת בוגר בהצטיינות הוא ציון סופי לתואר של 85 ומעלה, ובהצטיינות יתרה 95 ומעלה, ובלבד שהיקף תכנית הלימודים שלמד עומד בדרישות האוניברסיטה.

כללים אלה הם כללי מינימום, וכל יחידה רשאית לקבוע כללים מחמירים מאלה.

לתלמידים המסיימים לימודיהם במסלול דו-חוגי תצוין הצטיינות או הצטיינות יתרה בתעודתם, אם הצטיינו באחד החוגים או בשניהם. ההצטיינות או ההצטיינות היתרה תירשם ליד שם החוג המתאים בתעודה.

לתלמידים המסיימים חוג ראשי וחוג משני, או חוג מורחב וחטיבות, תצוין ההצטיינות בתעודותיהם, אם הממוצע המשוקלל של הציונים הסופיים בחוג הראשי ובחוג המשני, או בחוג המורחב ובחטיבה/ות, יעמוד בקריטריונים להצטיינות.

לנוהל הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה >

 

 

פטור מתשלום שכר לימוד בעבור שעות עודפות לתלמידים מצטיינים

תלמידים שסיימו את התואר הראשון כולו בהצטיינות (במסלול דו-חוגי או משולב – הצטיינות בשני החוגים), יהיו זכאים לפטור משכר לימוד של עד 6 שעות עודפות מלימודי התואר הראשון. השעות העודפות יילמדו במקביל לקורסים אחרים מהתכנית הרגילה. לצורך הזיכוי על התלמיד לפנות ליחידה לשכר לימוד לאחר סיום הלימודים. בכל מקרה על התלמיד להשלים מינימום שכר לימוד כנדרש לקבלת התואר.

 

הכרה במילואים או בפעילות חברתית התנדבותית

סטודנט הלומד לקראת תואר ראשון (תואר ראשון מלא) יהיה זכאי להגיש בקשה להכרה בשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו בעבור פעילות חברתית וקהילתית ובהתאם לכללי האוניברסיטה המופיעים באתר דקאנט הסטודנטים.

פרטים מלאים על הקריטריונים המזכים בהכרה בגין מילואים או פעילות חברתית התנדבותית מופיעים באתר היחידה למעורבות חברתית שבדקאנט הסטודנטים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>