הנחיות להגשת תכנית לימודים חדשה לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני

ראשית לכל - יש לוודא כי הוגש לרקטור דף תקציר לתכנית הלימודים/מסלול והתקבל אישורו להנעת הליכי אישור התכנית.

1. מכתב נלווה

מכתב מדקאן הפקולטה, המבקש להביא את התכנית לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני והמציין את המועד שבו אושרה התכנית במועצת הפקולטה.

 

2. נתונים כלליים

2.1  שם התואר המבוקש וסימולו כפי שיירשם בתעודה (בעברית ובאנגלית) וכן דוגמת תעודה מבוקשת.

2.2  המסגרת הארגונית שבתוכה תפעל התכנית (פקולטה, בי"ס, חוג וכדו חשוב במיוחד בתכנית בינתחומית)

2.3  מועד מבוקש משוער לפתיחת התכנית (בהתחשב בנוהל המל"ג), ומשך הלימודים.

2.4 הנימוקים להגשת הבקשה:

 • פנים מוסדיים בהתאם לתכנית הקדימויות של המוסד
 • חוץ מוסדיים, תוך התייחסות לצורכי המשק לאפשרויות העסקת הבוגרים ולתכניות דומות במוסדות אחרים (בארץ או בחו"ל) וכו'.

2.5 תשתיות פיזיות:

 • פירוט התשתית הפיזית, לרבות מבנים, כיתות, מעבדות, ציוד ומחשבים הדרושים לקיום תכנית הלימודים ברמה אקדמית נאותה והעומדים כיום לרשות המוסד.
 • תכנית פיתוח פיזית ותכניות רכש עתידיות.

2.6 ספריה:

 • נתונים על ספריית המוסד: שטח, מקומות ישיבה, עמדות מחשב, תקציב וכו'.
 • רשימת הכותרים, כתבי עת ומאגרי מידע המצויים בספרייה והרלוונטיים לתכנית המוצעת.

2.7 מנגנוני ניהול התכנית:

 • מי מיועד להיות ראש התכנית.
 • פירוט הגורמים האחראים על תכנית הלימודים וניהולה (ועדת הוראה, ועדת קבלה וכדומה).
 • תיאור בעלי תפקידים וסמכויות בתכנית ויחסי הגומלין ביניהם.

2.8 השוואה לתכניות לימודים דומות - יש לצרף תיאור קצר על הנעשה בתחום באוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם, בצירוף 2-3 תכניות לימודים להדגמה.

  

3. תכנית הלימודים

3.1  רציונל התכנית, מטרות ויעדים.

 

3.2 אוכלוסיית היעד והצפי למספר התלמידים.

 

3.3 תנאי קבלה (בתכנית בין-תחומית יש להתייחס לכל אחד מתחומי הלימוד) .

 

3.4 לימודי השלמה (יילקחו מלימודי התואר הראשון ולא ייחשבו במניין השעות  לתואר). בתכנית בין- תחומית יש להתייחס לתחומי הלימוד השונים.

 

3.5 פירוט מסלולים: עם תזה/ בלי תזה או מסלולי התמחות/מגמות (אם יש).

ציון האפשרויות למעבר ממגמת התמחות אחת לאחרת במסגרת התכנית או ממסלול עם עבודת גמר למסלול ללא עבודת גמר והעיתוי. (יש להבהיר מתי יתבצע הרישום למסלול עם עבודת גמר ובאילו תנאים).

 

3.6 תנאי מעבר משנה לשנה (אם יש).

 

3.7 הגדרת הדרישות לצורך קבלת הזכאות לתואר – פירוט מכסת השעות לתואר בכל מסלול לימודים (עם/בלי עבודת גמר), מספר עבודות סמינריוניות, בחינת גמר, ידיעת שפה זרה נוספת (מלבד אנגלית) ודרישות נוספות (אם יש).

 

3.8 פירוט תכנית הלימודים: טבלת הקורסים - קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים, מעבדות, תרגילים וכדומה, בציון היקפם בש"ס, מספריהם והמורה המיועד ללמד – בחלוקה לפי שנות לימוד וסמסטרים. יש לציין מהם הקורסים הייחודיים לתכנית, מהם הקורסים החדשים, מהם הקורסים הקיימים ומהם הקורסים המשותפים לתלמידי תואר ראשון ושני (אם יש כאלה).

 

3.9 טבלת השוואה בין מסלול עם עבודת גמר למסלול ללא עבודת גמר. 

 

3.10 יש לצרף סילבוסים מלאים לכל הקורסים והסמינרים בתכנית, הן לקורסים הקיימים והן לקורסים החדשים/ייחודיים לתכנית. (יפורטו היקף הקורס, תוכן הקורס, רשימות קריאה ודרישות סיום).

 

3.11 אם התכנית נבנתה על בסיס תכנית קיימת נא לצרף טבלת השוואה מפורטת של התכנית המבוקשת מול התכנית הקיימת.

 

3.12 אם יש קורסים בפקולטה אחרת שיוצעו לתלמידי התכנית, יש להציג אישור הדקאן של אותה פקולטה להשתתפות תלמידי התכנית בקורסים אלה.

 

4. עבודת הגמר וציון הגמר

4.1 תיאור אופי העבודה

4.2 הנחיית עבודת הגמר; בתכנית בין-תחומית - לציין האם קיימת דרישה למנחה אחד מכל תחום.

4.3 הרכב ציון הגמר, תנאי סיום הלימודים והדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר.  

 

5. מורים

5.1 יש להציג רשימה מפורטת של מורי התכנית: שם+תואר, דרגת העסקה, היקף משרה, שיוך חוגי, נושאי ההוראה והמחקר. סגל ההוראה של התכנית יורכב בהתאם לתנאי הסף לתואר השני. לקראת הגשה למל"ג יש לפרט את מורי התכנית ואת הנתונים הנדרשים על פי הטבלאות המופיעות בנוהל מל"ג  (עמ' 15-12)

5.2 לקראת הגשת התכנית למל"ג יש לצרף קורות חיים של מורי התכנית.

5.3 בעת הגשת התכנית למל"ג יש לצרף התחייבות/הצהרת כוונות של 3 אנשי סגל בדרגת מרצה לפחות בתחום המבוקש ובעלי ניסיון בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה, אשר יתחייבו לעבוד במוסד במשרה מלאה לפחות 3 שנים ויוכלו להוביל את התכנית האקדמית

 

6. נספח תקציבי

6.1 יש לצרף נספח תקציבי חתום בידי סמנכ"ל לכספים (נא לפנות ליחידה לתקציבים וכלכלה לשם קבלת הטפסים).

6.2 לקראת הגשה למל"ג יש למלא טבלאות תקציב בהתאם לנדרש בהוראות מל"ג (בקובץ אקסל) בצירוף מכתב מלווה חתום בידי סמנכ"ל לכספים.

 

7.  לקראת הגשת התכנית לאישור המל"ג יש למלא את הטבלאות המצויות בנוהל המל"ג

 • טבלת תכנית הלימודים – עמ' 10
 • טבלת מספרי סטודנטים ומהלך הלימודים – עמ' 11
 • טבלאות המתייחסות לסגל ההוראה בתכנית – עמ' 15-12

 

8. בעת הגשת תכנית למל"ג יש לצרף אישור על תשלום אגרה.

 

נוהל מל"ג להגשת תכניות לימודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>