סל קליטה לחברי סגל אקדמי בכיר

אנו מבקשים לברך אותך עם הצטרפותך לסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת תל-אביב.

 

עם קבלתך כחבר בסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה בתל-אביב, עומד לרשותך "סל קליטה" בסך 319,464 ₪ (בכפוף להיקף משרה) אשר נועד לשמש אותך למימון הוצאות/שירותים שונים כפי שיפורט בהמשך.

 

עקרונות השימוש בכספי סל הקליטה:

א. חבר סגל אקדמי שהתחיל עבודתו באוניברסיטה במינוי אקדמי בכיר באחד המסלולים: רגיל/מקביל/נלווה/חוקרים (למעט המועסקים עפ"י פרק 7 או 8 בתקנון חוקרים) ביום 1.10.2003 או לאחר מכן, המבוטח בפנסיה צוברת, יוכל להשתמש בסל הקליטה לשם מימון הוצאות ו/או שירותים שיפורטו בהמשך, וזאת במשך כל תקופת עבודתו באוניברסיטה במינוי כאמור לעיל (להלן: "מינוי מזכה").

 

כספי סל הקליטה יעמדו לרשותו של חבר הסגל באופן שיוכל לנצל, מדי שנה במשך 6 השנים הראשונות לעבודתו, לא יותר מ 1/6 מסכום הסל. חבר סגל שהתחיל עבודתו לפני פרסום מסמך זה יוכל לנצל, בכפוף לאמור במסמך זה, את כספי הסל שהצטברו לזכותו בגין שנות עבודתו הקודמות.

 

ב. יתרות לא מנוצלות של שנה אחת יועברו לשנה העוקבת ויצטרפו לסכום העומד לרשות חבר הסגל באותה שנה.

 

ג. סכומים שיימשכו ע"י חבר הסגל מסל הקליטה יירשמו כהלוואה עומדת. בסוף כל חודש יהפוך החלק ה-1/144 (0.6944%) מערך הסל למענק, כך ש:

  • בתום 12 שנות עבודה באוניברסיטה (למעט חל"ת), יהפכו הסכומים שנוצלו ונרשמו כהלוואה עומדת למענק, שפירושו שגם אם יעזוב חבר הסגל את האוניברסיטה, לא יצטרך להחזיר כספים לאוניברסיטה.
  • הפסקת עבודה באוניברסיטה, מכל סיבה שהיא (למעט במקרה של פטירה חו"ח) לפני תום 12 שנות עבודה (למעט חל"ת), תחייב להחזיר לאוניברסיטה אותו חלק מכספי סל הקליטה שנוצל ונרשם כהלוואה עומדת ולא הפך למענק.

 

ד.  כל הסכומים המשולמים מכספי סל הקליטה חייבים בניכוי מס במקור. האוניברסיטה תנכה את המיסים במועדם משכרו של חבר הסגל.

 

משיכת כספים מסל הקליטה תבוצע אך ורק כנגד הצגת קבלות מקוריות ו/או מסמכים אחרים המוכיחים את ביצוע ההוצאה (חוזה שכירות, הסכם הלוואה וכד'), או על סמך הצהרה אישית כפי שיפורט בהמשך.

 

על חבר סגל שמבקש לנצל את כספי סל הקליטה, למלא את כתב ההתחייבות המצ"ב בטרם תחילת ניצול כספי סל הקליטה.

 

enlightened לתשומת לב: חבר סגל שהתחיל עבודתו לפני פרסום עדכון זה יוכל לנצל את כספי סל הקליטה כמפורט במסמך זה בגין זכויות שהצטברו לזכותו מיום תחילת עבודתו אך לא לפני 1.10.2003.

 

המטרות שלשמן ניתן למשוך כספים מסל הקליטה:

 

1. תשלום שכר דירה
חבר סגל שאין בבעלותו דירה, יוכל למשוך סכום של עד 500 $ לחודש ובכפוף לכך שיחד עם הסיוע בשכר הדירה הניתן ע"י האוניברסיטה עפ"י נוהליה לא יחרוג הסכום הכולל מסכום שכר הדירה החודשי עפ"י חוזה השכירות.

 

2. הוצאות הקשורות ברכישת דירה/בית
סכומים ששולמו בגין הרכישה כגון – שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, הוצאות הובלה וכד' (מותנה בכך שאין בבעלות חבר הסגל דירה/ (בית אחר).

 

3. הכללת החזר תשלומי משכנתא (תשלום אחת לשנה)

ניתן למשוך כספים מסל הקליטה בגין תשלומי משכנתא עד לגובה של 3,200 ₪ לחודש. בקשה להחזר משכנתא, בצירוף אישורים רלוונטיים, תוגש אחת לשנה בחודש ינואר (לטובת השנה שחלפה) בכפוף לאמור לעיל.

 

ניתן יהיה לקבל החזר רטרואקטיבי על תשלומי משכנתא מתחילת עבודתו של חבר הסגל אך לא מוקדם מיום 1.10.2003.

 


4.  דמי ניהול

לצורך קבלת משכנתא/הלוואה לרכישת דירה/בית בבעלות חבר הסגל ולמגוריו ו/או לצורך קבלת הלוואה לרכישת רכב על שמו של חבר הסגל – ניתן יהיה לשלם מכספי סל הקליטה את   דמי הניהול (בערך מהוון) שייגבו ע"י הבנק במסגרת ההלוואה/המשכנתא שנלקחה ע"י חבר הסגל.

 

5. החזר תשלומים בגין מעונות יום / גני ילדים

ניתן לקבל החזרי תשלומים בגין מעונות/ גני ילדים/ מטפלות וצהרונים, עד הגיע הילד לגיל 10.

 

6. החזר תשלומים לחינוך מיוחד / מוסדות טיפוליים

ניתן לקבל החזר מתוך סל הקליטה, עבור התשלום למוסדות טיפוליים עבור ילדי העובד ללא הגבלת גיל.

 

7. החזר תשלומים בגין ביטוח רכב (תשלום אחת לשנה)

ניתן לממש, מתוך סל הקליטה, את תשלומי הביטוח והרכב הרשום על שמו של חבר הסגל כל עוד יש יתרה בסל. הבקשה להחזר תוגש על פי מועד תחילת וחידוש הביטוח.

 

8. החזר תשלומים בגין ביטוחי בריאות

מימון ביטוחים לחבר הסגל ומשפחתו, לרבות אשפוז, ביטוח שיניים, ביטוחים סיעודיים, ביטוחי בריאות בחברות הביטוח.

 

9. ביטוח פנסיוני (העברה אחת לשנה)

ניתן (ואף מומלץ) להפנות סכומים מסל הקליטה לצורך תגבור ההסדר הפנסיוני של חבר הסגל (כספים אלו לא יבואו במקום הפרשות המעביד להסדר הפנסיוני) בהתאם לכללים שנקבעו.

 

enlightened ברצוננו להדגיש באופן מיוחד את האופציה להפנות סכומים מסל הקליטה לצורך תגבור החיסכון הפנסיוני האישי לעתיד לבוא.

לדעתנו החשיבות של הפניית הכסף לאפיק זה גוברת על כל רצון למימוש הכספים והוצאתם באופן מיידי לכיסוי הוצאה שוטפת כבדה ככל שתהיה. ככל שחבר הסגל צעיר יותר התרומה של כל שקל שנחסך היום תהיה גבוהה יותר בעתיד ביום פקודה. מומלץ מאד לממש כמה שיותר, אם לא את כל הסכום, מסל הקליטה לטובת יעוד זה. אגף משאבי אנוש יעמיד לעניין זה סיוע בייעוץ פנסיוני לשם קבלת הבהרות אובייקטיביות מקצועיות של ערוץ חסכון זה.

 

10. הצהרה אישית

תוצע אופציה להחזר ללא חשבונית / אישורים. חבר סגל יוכל לקבל החזר מסל הקליטה לטובת כל המטרות שהופיעו בחוזר הנ"ל (פרט להחזר משכנתא) ללא חשבונית בגין הוצאות עד שנת 2008 (כולל) על סמך הצהרה אישית.

 

פניות לקבלת מידע

בכל הקשור לנושא סל הקליטה יש להפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לבעלי התפקידים הרשומים מטה:

מר אשר קרסנטי, מנהל יחידת השכר:   asherc@tauex.tau.ac.il טל: 8616

מר חיים טייב, סגן מנהל היחידה:   taieb@tauex.tau.ac.il טל: 6130

 

כתובות המייל ומספרי הטלפון של הרפרנטים ביחידת תשלומי שכר לצורך טיפול שוטף. החלוקה לפי שמות משפחה:

א - ג, דליה נוי -  טל: 6811, דוא"ל:  dalian@tauex.tau.ac.il

ד - ט, מוטי כיאט -  טל: 6810, דוא"ל:   motik@tauex.tau.ac.il

י - ס, שולי מליחי - טל: 6812, דוא"ל:    shulim@tauex.tau.ac.il

ע  - ק, רות בן יעקב -  טל: 6813, דוא"ל:  ruthb@tauex.tau.ac.il

ר  - ת, דליה נוי -  טל: 6811, דוא"ל:  dalian@tauex.tau.ac.il

     

למכתב המלא ולמילוי כתב התחייבות >         

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive