מידע אקדמי כללי

עודכן: 14.03.2024

תלמיד | ענייני תלמידים - למי לפנות? | תוארי האוניברסיטה | החלפת חוג או הוספת חוג | רישום לתכנית לימודים נוספת | רישום לקורסים | נוכחות בשיעורים | התנהגות בחדרי הלימוד | בחינות | עבודות | ציונים | ציון גמר | סיום לימודים ומועד זכאות | אישורים לימודיים | הפסקת לימודים וחידוש לימודים | משמעת תלמידים | מניעת הטרדה מינית

 

 

תלמיד - הגדרה

כתלמיד או כתלמידה באוניברסיטת תל אביב ייחשבו מי שהתקבלו ללימודים על ידי הגורם המוסמך לכך באוניברסיטה, ו/או קיבלו רשות להמשיך את הלימודים על פי כללי האוניברסיטה והפקולטה או יחידת הלימוד שבה הם לומדים, ועשו את הנדרש ללימודים, ובכלל זה רישום לקורסים וסידור שכר הלימוד כנדרש. חובת תשלום שכר הלימוד חלה גם על תלמידים ותלמידות הפטורים מתשלום חלקי או מלא של שכר הלימוד.

עובד או עובדת אוניברסיטה הנמנים עם הסגל המנהלי או הטכני, לא יורשו ללמוד בפקולטה שבה הוא עובדים. חבר או חברת סגל אקדמי בדרגת מרצה ומעלה לא יורשו ללמוד לתארים מתקדמים בפקולטה שבה הם עובדים.

חריגה מכללים אלה טעונה אישור  הרקטור.

 

מסירת מידע אישי על תלמיד או תלמידה – על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 רשאית האוניברסיטה להעביר מידע על תלמיד רק לתלמיד עצמו. אסורה העברת מידע לקרוב של התלמיד או התלמידה, אף אם אלה בגדר בן/בת זוג, הורים, אחים או קרובי משפחה אחרים. העברת מידע על התלמיד לאדם אחר תותר רק אם יוצג ייפוי כוח שנחתם כדין על ידי התלמיד או התלמידה ושבו הוא מצהיר על הסכמה למסור את המידע.

 

 

ענייני תלמידים - למי לפנות?

בעלי תפקידים אקדמיים ומנהליים המטפלים בענייני תלמידים:

הפקולטה היא המסגרת הארגונית שבה פועלים בתי הספר, החוגים ותכניות לימודים מדיסציפלינות קרובות. הפקולטה אחראית על הנושאים האקדמיים והמנהליים שבתחומה. הפקולטה רשאית לקבוע כללי לימודים הנוספים על הכללים האוניברסיטאיים, והיא מטפלת בעניינים מנהליים ואקדמיים של התלמידים.ות במהלך לימודיהם.ן.

 • לקראת מועד הרישום לקורסים נשלחים לתלמידים מכתבים (בדואר או בדואר אלקטרוני) מהחוגים/ מהיחידות, ובהם מידע לגבי תכניות הלימודים, מועדי הרישום והנחיות כלליות. בכל חוג או יחידת לימוד ממנים יועצים שתפקידם להדריך את התלמידים, במידת הצורך, בכל הנוגע להרכבת תכנית הלימודים. שמות היועצים ושעות הקבלה שלהם מתפרסמים על ידי הפקולטה או על ידי יחידת הלימוד לפני תחילת שנת הלימודים. ליועצי היחידות שעות קבלה מוגדרות שבהן רשאים התלמידים לפנות אליהם במהלך שנת הלימודים.
 • ניתן לפנות למרצים בכל הנוגע לקורסים שהם מלמדים. שעות הקבלה של המורים ואופן ההתקשרות עמם מתפרסמים בתחילת שנת הלימודים באתר האינטרנט ובפרסומי החוג.
 • פנייה לראש החוג או לראש המחלקה – תלמיד המבקש את עצתו של ראש החוג או של ראש המחלקה יכול לפנות אליו בשעות הקבלה המתפרסמות באתרי הפקולטה באינטרנט.
 • פנייה למזכירות הפקולטה או למזכירות בית הספר – בעניינים שלא מצאו את פתרונם בטיפול השגרתי של החוגים יכול התלמיד לפנות למזכירות הפקולטה. שעות הקבלה מתפרסמות באתר הפקולטה באינטרנט. 
 • פנייה לוועדת ההוראה – בעניינים הנתונים לטיפולה של ועדת ההוראה יוכל התלמיד לפנות בכתב אל יו"ר ועדת ההוראה באמצעות סגן ראש המנהל לענייני תלמידים והוראה או באמצעות מזכירות ראש ביה"ס. בפנייתו יפרט התלמיד את בקשתו או את העניין שבגינו פנה. הסבר על מהותם של עניינים הנתונים לטיפולה של ועדת ההוראה יוכל התלמיד לקבל במזכירות הפקולטה או במזכירות ביה"ס.
 • פנייה לראש מנהל הפקולטה – בעניינים שלא מצאו את פתרונם במסגרת הטיפול השגרתי של החוגים או של מזכירות הפקולטה, יכול התלמיד לפנות לראש מנהל הפקולטה לאחר תיאום מראש.
 • פנייה לדקאן הפקולטה או לראש ביה"ס – תלמיד המבקש לפנות לדקאן הפקולטה או לראש ביה"ס יגיש בקשה באמצעות מזכירת הדקאן. בפנייתו יפרט התלמיד את בקשתו או העניין שבגינו פנה. רצוי שהפנייה תבוא לאחר שהתלמיד ניסה למצות את אפשרויות הבירור האחרות כאמור לעיל.
 • דקאנט הסטודנטים – יש לקרוא באתר הדקאנט על שירותיו.
 • נציב קבילות תלמידים – פרופ' דני מור.
 • פנייה למדור תלמידים ביחידה לשירותי מינהל תלמידים – היחידה מטפלת בין השאר במעקב ובקרה אחר הדרישות הכלליות של התלמידים בכל התארים. כמו כן, המדור מטפל בעדכון מצב התלמידים באוניברסיטה, בעדכון פרטים אישיים, כגון: שינוי שם, שינוי מצב משפחתי, בהשלמת מסמכים, אישור על היות אדם תלמיד אוניברסיטה. 
 • פנייה למזכירה האקדמית – בעניינים שלא מצאו את פתרונם במסגרת הטיפול בפקולטה, בביה"ס או בדקאנט הסטודנטים יכול התלמיד לפנות למזכירה האקדמית. לאתר המזכירות האקדמית
 • הטרדה מינית – פרופ' תמר ברוש משמשת הנציבה המרכזת למניעת הטרדה מינית. ניתן לפנות לפרופ' ברוש בטלפון 03-6407875 או בדוא"ל. ד"ר נעמה שפטלוביץ היא הנציבה למניעת הטרדה מינית וניתן לפנות אליה בטלפון 03-6406891 או בדוא"ל. למידע נוסף אנא היכנסו לנוהל למניעת הטרדה מינית.  
 • מידע אישי לתלמיד באינטרנט ובאפליקציה – פורטל מידע לתלמיד בנושא לימודים.

 

 

התארים שמעניקה האוניברסיטה

האוניברסיטה תעניק תעודה לכל תלמיד ותלמידה אשר סיימו בהצלחה תכנית לימודים המזכה בתואר, ומילאו את החובות הלימודיות כנדרש. תעודת התואר תוענק בטקס הענקת התארים כפי שייקבע בכל אחת מן היחידות. עד למועד הטקס ניתן לקבל אישורי זכאות לתואר במזכירות הפקולטה.

 

ככלל, התארים המוענקים באוניברסיטת תל אביב הם:

בוגר אוניברסיטה (תואר ראשון)                    B.A.,  B.Sc.  (בהתאם לתחום)

מוסמך אוניברסיטה (תואר שני)                    M.A., M.Sc.  (בהתאם לתחום)

דוקטור לפילוסופיה                                        Ph.D. 

דוקטור לרפואה                                             M.D.

דוקטור לרפואת שיניים                                   D.M.D.

 

נוסף על התארים שלעיל מעניקה אוניברסיטת תל אביב תארים נוספים מיוחדים ולהם קיצורים מיוחדים.

לרשימת התארים המלאה בנספח שבנוהל התארים האקדמיים של אוניברסיטת תל אביב>

 

לרשימת הפקולטות ותכניות הלימודים >

 

 

החלפת חוג או הוספת חוג (לתלמידים ממשיכים)

תלמידי האוניברסיטה המבקשים להחליף או להוסיף חוג לימוד יירשמו במועדי הרישום הרגילים, ויחולו עליהם כל תנאי הרישום והקבלה הרגילים כמפורט באתר המידע למועמדים>. 

פרק הזמן להשלמת החובות האוניברסיטאיות, כגון: רמת אנגלית ורמת עברית, של תלמיד המחליף חוג או מסלול לימודים תקף מיום תחילת הלימודים באוניברסיטה ולא מהסמסטר שבו עבר התלמיד לחוג או למסלול הלימודים החדש.

 

 

רישום לתכנית לימודים נוספת (חוג לאחר תואר)

תלמיד תואר ראשון הלומד חוג אחד במתכונת מורחבת (חד חוגית) או בשני חוגים במתכונת דו-חוגית רשאי ללמוד במקביל בחוג אחד נוסף בתכנית דו-חוגית. על התלמיד לעבור את הליכי הרישום והקבלה הרגילים לחוג הנוסף שבו הוא מעוניין ללמוד ובמועדים הרשמיים.

ניתן להירשם לתכנית לימודים נוספת בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה בכפוף לאישור ולתקנון הלימודים בכל יחידה. הפקולטה למשפטים, ביה"ס לעבודה סוציאלית, וכן הפקולטות למדעי הרוח, למדעי החברה, לניהול מאפשרים לכל תלמידיהם ללמוד במקביל חוג במסלול דו-חוגי נוסף על הלימודים לקראת התואר.  תלמיד בפקולטה אחרת יפנה בקשתו בכתב אל ועדות ההוראה של הפקולטה וימציא את אישור ועדות ההוראה למדור תלמידים באגף רישום ומנהל תלמידים לפני תחילת שנת הלימודים.

אישור ללמוד במקביל בתכנית לימודים נוספת נדרש גם מתלמיד לתואר שני או שלישי הלומד לתואר נוסף. תלמיד הלומד באותה שנת לימודים בחוג נוסף לקראת שני תארים או תעודות, יחויב בצירוף של שכר הלימוד שהוא חייב בגין כל תואר בנפרד (מידע מפורט באתר מדור שכר לימוד).

 

 

רישום לקורסים

הרישום לקורסים מתקיים בסמוך לתחילת שנת הלימודים או בסמוך לתחילת כל סמסטר.

מועדי הרישום בכל יחידות הלימוד מובאים לידיעת הסטודנטים. כל רישום או שינוי ייערך במועדים אלה בלבד. בסיום תקופת הרישום והשינויים מוטלת על התלמיד האחריות לבדוק את פלט הרישום לקורסים.

לתשומת לבך, לאחר סיום תקופת הרישום לקורסים מתבצע חישוב שכר הלימוד. לצורך החישוב יובאו בחשבון כל הקורסים שאליהם רשום התלמיד.

תלמיד שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.

תלמידה שנעדרה מבחינה של קורס בשל אירוע מזכה, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.

 

 

נוכחות בשיעורים

חובת נוכחות בשיעורים נתונה לשיקול דעתו של המרצה ותצוין על גבי סילבוס הקורס.

רישום הנוכחות נעשה על פי הנהלים הפנימיים של כל פקולטה. תלמיד הנעדר משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתף באורח פעיל - רשאי המורה להודיע למזכירות כי יש למחוק את שמו מרשימת התלמידים (התלמיד יחויב בתשלום בגין קורס זה).

חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם.

חובת הנוכחות לא תיאכף כלפי תלמידים שנעדרו בתקופת שירות המילואים או בחגים רשמיים שמועדם מופיע בלוח השנה האקדמי, ובתנאי שיסדירו מראש את אופן מילוי חובותיהם האקדמיות.

היעדרות משיעורים עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה - סטודנט.ית לאחר לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאי.ת להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת הילד למשמורת או אומנה. על אף האמור לעיל סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים לתקופה של שישה שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.

כמו כן, סטודנט.ית לאחר לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאי.ת להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות עבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה. הסטודנט.ית מחויב.ת להודיע למרצה מראש ולהתעדכן בדבר השלמת החומר.

בקורסים מעשיים, קורסי הכשרה, קורסים קליניים, מעבדות, סמינריונים וסיורים - באפשרות הסטודנט.ית: [1] להשלים את השיעורים שהחסיר או [2] לקבל פטור מהשתתפות או [3] להשתתף בהם במועד אחר, מאוחר יותר. כל זאת, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ועל פי החלטת המרצה ובתיאום עמו, ובהתאם לנוהלי היחידה.

 

היעדרות בשל מילואים

סטודנט.ית זכאי.ת להיעדר משיעורים בתקופת המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו.ה בשל כך, לרבות עניין דרישות הנוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב. 

סטודנטים.ות ששירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, זכאים.ות להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות מילואים. אם תקופת שירות המילואים עלתה על 10 ימים, יהיו זכאים ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות מילואים; כל יום היעדרות יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים. 

סטודנטים.ות הורים שבן או בת זוגם שירתו שירות מילואים, זכאים.ות להיעדר משיעורים בכל יום בתקופת שירות המילואים למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00 וזכויותיהם.ן לא ייפגעו בשל היעדרות זו לרבות דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

סטודנטים.ות שבן או בת זוגם שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאים.ות להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוג, אך לא יהיו רשאים.ות להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים.

במקרה של היעדרות מקורסים מעשיים, קורסי הכשרה, קורסים קליניים, מעבדות, סמינריונים סדנאות וסיורים זכאי.ת הסטונדט.ית: [1] להשלים את השיעורים שהחסיר או [2] לקבל פטור מהשתתפות או [3] להשתתף בהם במועד אחר, מאוחר יותר. כל זאת, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ועל פי החלטת המרצה ובתיאום עמו, ובהתאם לנוהלי היחידה.

 

התחשבות בסטודנטים בימי חג

יום חג רשמי אשר הוגדר בחקיקה כאחד מימי מנוחה לעובדים שאינם יהודיים יוכר כיום מנוחה עבור סטודנט.ית שאינו.ה יהודי על פי הפירוט בהמשך. סטודנט.ית זכאי.ת להיעדר משיעורים בימי חג, והיעדרות זו לא תיחשב במניין ימי ההיעדרות המותרים.

אין לקבוע בחינות ביומיים הראשונים של החגים שלהלן: חג המולד, עיד אל פיטר, עיד אל אדחא.

במידה ונקבע מועד להגשת מטלה ביום חג, ניתן להגישה יום סמוך לאחר החג.

סטודנט.ית שנעדר.ה מבחינה שנערכה ביום חג, זכאי.ת להיבחן במועד מיוחד, כאמור בנוהל בחינות.

בערבי חג רשמיים זכאות להיעדר משיעורים משעה 13:00, בתיאום עם המרצה ולהסדרת השלמת החומר. 

 

רשימת החגים המוכרים כיום מנוחה

חגי הנוצרים: חג מולד (יומיים), ראש השנה האזרחית, התגלות, יום שישי לפני פסחא, יום שני לפסחא, עלייה השמיימה, יום שני לשבועות. לתשומת הלב, מועדי החגים הנוצריים של הקתולים והפרוטסטנטיים שונים משל האורתודוכסים והאמרנים.

חגי המוסלמים: הראשון במוחרם (ראש השנה ההג'רית), חג מולד הנביא, חג אל-פיטר, חג אל-אדחא.

חגי הדרוזים: חג אל-אדחא, חג הנביא שועיב (יתרו), חג אל-ח'ידר (אליהו הנביא).

 

לאתר לוח שנת הלימודים >

 

התנהגות בחדרי הלימוד

האכילה אסורה בחדרי ההרצאות (בזמן ההרצאות, הבחינות וכן בהפסקה).

העישון אסור בכל בנייני הקמפוס.

אין להשתמש במכשירי טלפון ניידים בחדרי ההרצאות, ובספריות – רק באזורים המורשים.

 

 

בחינות

בדרך כלל בחינות נערכות בתום כל קורס, בסוף הסמסטר או בסוף שנת הלימודים. יורשו להשתתף בבחינות אלה רק תלמידים אשר עמדו בדרישות האקדמיות של הקורס ושילמו את שכר הלימוד בהתאם להתחייבותם ובכפוף לתקנות שכר הלימוד של האוניברסיטה.

תלמידים לתואר ראשון או לתואר שני (למעט בתכניות בין-לאומיות) זכאים להיבחן בשני מועדי הבחינה שקבעה האוניברסיטה באותם התנאים ובאותה המתכונת, כל עוד הם עמדו בחובות הקורס המאפשרות להם להיבחן, ללא קשר לרמת הישגיהם בבחינות הקודמות.

מועדי הבחינות מפורסמים בידיעונים שבאתר האינטרנט ובמידע האישי בתחילת כל שנה, לקראת מועד הרישום לקורסים. על התלמיד מוטלת האחריות להתעדכן במועדי הבחינות לקורסים.

אם נקבע מבחן באחד מן החגים הלא יהודיים שהוכרזו על פי חוק כימי מנוחה, זכאי התלמיד להיבחן במועד מיוחד.

הוראות לנבחן:

 1. על הנבחן להיבחן רק בחדר שבו הוא רשום.
 2. על הנבחן להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני מועד תחילתה והוא לא יורשה לצאת את החדר אלא בכפוף לסעיפים 5 ו-12 בנוהל בחינות.
 3. בעת כניסתו לבחינה ימסור הנבחן למשגיח תעודה מזהה נושאת תמונה.
 4. עם כניסתו לחדר הבחינה יניח הנבחן בכניסה את חפציו, לרבות אמצעי תקשורת אלחוטיים כגון טלפונים ניידים, שעונים חכמים, מחשבים ניידים (פרט לבעלי אישור מוועדת הוראה), שאותם ישאיר במצב כבוי. הנבחן יצטייד אך ורק בחומר המותר לשימוש בבחינה, יתיישב במקום שנקבע לו על ידי המשגיח ויימנע משיחות.
 5. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר בכתב על ידי המורה. 
 6. נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה ייחשב כמי שנבחן במועד זה.
 7. נבחן כאמור לעיל, שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהא רשאי לעזוב את חדר הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילא את פרטיו האישיים על גבי המחברת והחזיר את המחברת ואת טופס הבחינה. ציונו בבחינה יהיה 0 (אפס).
 8. הנבחן יעיין בטופס הבחינה רק לאחר מתן הרשות לכך מאת המשגיח.
 9. על שולחן המבחן יימצאו רק טופס הבחינה, מחברת הבחינה וחומר המותר לשימוש בבחינה.
 10. בקבלו את מחברת בחינה ימלא הנבחן את הפרטים הנדרשים על מחברת הבחינה במקום המיועד לכך בלבד. אין לכתוב את השם או כל פרט מזהה בתוך מחברת הבחינה.
 11. נבחן המקבל יותר ממחברת בחינה אחת יציין על גבי כל מחברת את מספרה מתוך מספר המחברות הכולל שבידו, לדוגמה: מחברת 1 מתוך 2, מחברת 2 מתוך 2 וכו'.
 12. יש לכתוב את התשובות בעט בכתב יד ברור ונקי. נבחן הבוחר לכתוב טיוטה יעשה זאת בעמוד הימני של דפי מחברת הבחינה ויציין בראש העמוד "טיוטה".
 13. לא ישתמש נבחן בטופס הבחינה או בכל נייר אחר לצורך כתיבת טיוטה. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
 14. לא ייכנס נבחן לחדר הבחינה לאחר סגירת הדלתות אלא במקרים מיוחדים ובהיתר מיוחד של אחראי הבחינות ועל דעת המורה או על דעת ממלא מקומו, ולא יאוחר מ-30 דקות בתחילת הבחינה.
 15. לא יעזוב נבחן את מקומו ולא ישוחח עם זולתו במהלך הבחינה. המבקש לפנות בבקשה או בשאלה ירים את ידו.
 16. כל מחברת הבחינה שבידי הנבחן תהיינה בפיקוחו ובאחריותו במשך כל הבחינה. נבחן היוצא מן החדר במהלך הבחינה לאחר שהורשה לעשות כן, חייב להפקיד את מחברותיו ואת טופס הבחינה בידי המשגיח.
 17. חל איסור על הנבחן להוציא מן החדר כל חומר הקשור לבחינה.
 18. יש להישמע לכל הוראה הניתנת על ידי המשגיח בתוקף תפקידו.
 19. בתום הבחינה יחזיר הנבחן את מחברות הבחינה עם טופס הבחינה ויקבל את התעודה המזהה שלו.
 20. נבחן שינהג בניגוד לכללי הוראה זו ונספחיה צפוי להפסקת בחינתו על ידי המורה ואף להעמדה לדין משמעתי.

 

מועדים מיוחדים

זכאות

התלמידים שלהלן יהיו זכאים למועד מיוחד והכול בתנאים המפורטים להלן:

1. מילואים – תלמיד אשר נעדר מבחינה בשל שירות מילואים זכאי להיבחן במועד מיוחד עבור כל מועד שהפסיד, לרבות תלמיד הורה שבן או בת זוגו שירותו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה בהתאמה.

תלמיד אשר היה בשירות מילואים של 3 ימים ומטה, ובתנאי שהפקולטה הכירה בשירות מילואים זה כאמור בהכרה בשירות מילואים (מפורט בהמשך).

תלמיד אשר היה  בשירות מילואים פעיל ורצוף של 4 – 6 ימים, והמבחן נערך בטווח של 48 שעות מיום חזרתו ממילואים

תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 7 ימים ויותר ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו.

תלמיד שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד מיוחד בתום הסמסטר או בסמוך לו.

על אף האמור לעיל אין בזכאות למועד מיוחד כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס.

תלמיד אשר בשל שירות מילואים פעיל הגיש ערעור באיחור ועקב כך לא ניתן לו ציון עד לאחר המועד שבו התקיים מועד ב', אליו לא ניגש, יהיה זכאי למועד מיוחד אם ממילא מתקיים מועד כזה. 

2. היריון או לידה - תלמידה שנעדרה מבחינה בשל אירוע מזכה (שמירת היריון, בלידה, בטיפולי פוריות, באימוץ או בקבלת ילד/ה למשמורת) זכאית למועד מיוחד.

לאירוע הקשור בטיפולי פוריות, באימוץ, בקבלת ילד למשמורת הכלל תקף גם לתלמידים.

תלמידה לאחר לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת, שנעדרה מבחינה בתקופה של 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ, או קבלת ילד למשמורת זכאית למועד מיוחד.

3. אבל – תלמיד אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר חו"ח, ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה או במהלך ימי השבעה.

4. מבחן שנקבע באחד מימי החג הלא יהודיים ובתנאי שהתלמיד, בן העדה, ניגש למועד האחר של הבחינה.

5. צום ותענית – בחינה באחד המועדים (א' או ב') שהתקיימה בשעות הצהריים (מהשעה 14:00), ובתנאי שהתלמיד הוא בן העדה.

6. חפיפה בבחינות קורסי חובה (בתכנית הלימודים של אותה שנה) – בחינות במועד א' או ב' המתקיימות באותה שעה ביום או בפרק זמן של 24 שעות לכל היותר, ובכפוף לכך שהתלמיד ניגש לאחת משתי הבחינות במועד א'.

7. אישור ועדת הוראה – תלמיד אשר ועדה פקולטית או יחידתית (בהתאם להחלטת הפקולטה), החליטה שהוא זכאי למועד מיוחד.

8. תלמיד אשר ציון מועד א' שלו פורסם פחות משבוע ימים לפני המועד בו מתקיים מועד ב'.

9. תלמיד אשר נבחן בבחינה שבה לא מולאו התנאים לגבי נוכחות מרצה/ מתרגל בבחינה (סעיף 22 בנוהל)

 

קביעת המועד המיוחד

ככלל, מועד מיוחד יינתן בסמוך ככל האפשר לסמסטר שבו נלמד הקורס. הודעה על קיום המועד המיוחד תפורסם לפחות 10 ימים לפני המועד המתוכנן, בתיאום עם התלמיד הזכאי, והכול לפי החלטת הפקולטה. הסדר זה אינו חל על זכאות למועד מיוחד בגין מחלה של שלושה ימים לפחות.

במקרים שבהם מתקיים קורס זהה בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת לסמסטר שבו התקיימה הבחינה, תהא הפקולטה רשאית לאשר לסטודנט, על פי בקשתו, לקבוע שהמועד המיוחד יתקיים יחד עם המועד הרגיל של הבחינה בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת.

במקרים שבהם ציון מעבר בקורס הנו תנאי רישום לקורס אחר, והמועד המיוחד מתקיים לאחר הרישום לקורס, יהא התלמיד רשאי להירשם לקורס העוקב, ורישומו יהא על תנאי שיעבור את הבחינה במועד.

מועד בחינה מיוחד לסטודנטים ששירתו במילואים יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת המוסד, בהסכמת הסטודנט שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט.

אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק. 

 

הכרה בשירות מילואים:

1. שירות מילואים פעיל יוכר רק אם התלמיד יציג אישורים רשמיים.

2. במקרים שבהם תלמיד נעדר מן הבחינה עקב שירות מילואים של 3 ימים ומטה, יוכר שירות המילואים רק אם הודיע התלמיד עליו למזכירות מיד עם קבלת צו הקריאה.

3. היחידה תהא רשאית שלא להכיר בשירות מילואים במקרים שבהם התברר שהתלמיד הוא שבחר לקיים את שירות המילואים במועד שבו התקיימה הבחינה.

 

מועד נוסף בגין מחלה של 3 ימים לפחות

תלמיד שלא נבחן בגלל מחלה של שלושה ימים לפחות יהיה זכאי למועד נוסף בכל אחד מהקורסים בתקופת מחלה זו בכפוף לכללים האלה:

1. התלמיד יציג אישור מחלה שהונפק במהלך ימי המחלה;

2. התלמיד ניגש לאחד משני המועדים של הבחינה.

מספר האישורים המקנים זכאות למועד נוסף בגין מחלה יוגבל לפעמיים בסמסטר בכל חוגי הלימוד של התלמיד גם יחד (למען הסר ספק, התכניות דו-חוגיות, כפולות, או בחוג לאחר תואר – סה"כ פעמיים ולא ארבע פעמים). במקרים חריגים יוכל התלמיד לפנות לוועדת ההוראה של היחידה.

מועד נוסף בגין מחלה של 3 ימים לפחות יינתן בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת אם הקורס מתקיים.  אם יתקיים מועד מיוחד עבור משרתים במילואים או יולדות אפשר לצרף למועד זה גם תלמידים שהציגו אישור רפואי באחד משני המועדים שנקבעו מראש. 

 

הסדר בחינות מיוחד לתלמידים בעלי לקויות למידה

תלמידים בעלי לקויות למידה זכאים להתאמות לימודיות כדי לתת להם הזדמנות שווה להצליח בבחינות. הזכאות להתאמות מבוססת על חוות הדעת הניתנת על ידי המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים ובאישור ועדת ההוראה של החוג/ הפקולטה.

תלמיד שעבר אבחון של מת"ל מוזמן למרכז לייעוץ לימודי לבדיקת ההתאמות שניתנו לו ולקבלת דוח שבו יומלצו לו ההתאמות הלימודיות שלהן הוא זכאי. המלצות המרכז יהיו ההמלצות שיופנו לאישור ועדת ההוראה בפקולטה.

 

הארכה בבחינה לסטודנטים עולים חדשים

תלמידים עולים חדשים שהגיעו לישראל במשך שבע השנים שקדמו לתחילת לימודי התואר הראשון זכאים להארכה של 15 דקות על כל שעת בחינה הנערכת בשפה העברית.

 

בדיקת הבחינה ופרסום ציונים

המורה יסיים את בדיקת מחברות הבחינה בפרק זמן שיאפשר פרסום ציונים ולא יאוחר משבועיים ממועד הבחינה. בבחינות רב ברירה (בחינה אמריקאית) יימסרו ציוני הבחינה לא יאוחר משבוע ימים ממועד קיום הבחינה.

 

ערעורים

תלמיד זכאי לעיין בכל בחינה שנבחן בה לאחר פרסום הציונים.

נבחן זכאי לערער על ציון הבחינה בקורס או בעבודה מסכמת בקורס תוך 5 ימים מיום פרסום הציון או מיום חשיפת המחברת הסרוקה (המועד הרחוק בין השניים) במידע האישי לתלמיד.

המורה חייב להגיב לערעור בכתב תוך 10 ימים מיום פרסום הציונים או מחברת הבחינה הסרוקה (האחרון ביניהם). 

בחינה שהוגש לגביה ערעור תינתן לבדיקה חוזרת בשלמותה. המורה ירשום את החלטתו בערעור, ובמקרה של דחייה, ירשום את הנימוק להחלטתו.

הערעור יוגש במערכת הערעורים הממוחשבת.

בחינות שאינן נסרקות – הערעור יוגש בכתב למזכירות היחידה על פי הנהלים הפנימיים של היחידה.

ציון שהתפרסם הוא ציון סופי כל עוד לא פורסמו תוצאות הערעור.

 

מידע נוסף:

לנוהל סדרי בחינות >

מתוך אתר המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה):

התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים >

זכויות הקשורות בהורות >

 

 

הגשת עבודות

עבודה היא כל עבודת בית לרבות: עבודת גמר של קורס, עבודה סמינריונית, רפרט, פרויקט ומטלת ביניים במהלך הקורס כגון: דוח מעבדה או דוח ניסוי.

הכללים בנוהל הגשת עבודות ובתמצית ההוראות שלהלן אינם חלים על עבודות גמר לתואר שני (תזה) ושלישי (דוקטורט). בעבודות גמר לתואר שני ושלישי יש לנהוג על פי תקנות הלימודים הרלוונטיות לתארים אלה.

 

כללים לכתיבה ולהגשה של עבודות

כל עבודה המוגשת על ידי תלמיד חייבת להיות פרי עבודתו העצמית של התלמיד.

כתיבת העבודה כפופה לכללים בדבר הנחיות האתיקה והמשמעת לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות כפי שהן מופיעות באתר המזכירות האקדמית.

מורה רשאי להתיר מראש כי העבודה תוגש על ידי קבוצת תלמידים. היתר זה אינו חל על עבודות סמינריון ועל רפרטים. בעבודות גמר קורס המוגשת על ידי קבוצת תלמידים יהיה מרכיב של הערכה יחידנית.

 

הגיש תלמיד עבודה למורה, רשאי המורה לזמנו להופיע לפניו כדי לבחון ידיעות התלמיד בנושא מושא עבודה ולאמת כי העבודה הינה פרי עבודתו העצמית של התלמיד.

 

אסורה הסתייעות כלשהי בעזרה חיצונית. כל ציטוט מחומר שפורסם או שעדיין לא פורסם מתוך: ספר, מאמר, עבודה, רעיון תכנה, דיאגרמה, גרף וכדומה יובא במירכאות עם התייחסות למקור בגוף העבודה וברשימה הביבליוגרפית (על פי כללי הציטוט).

 

מועד ההגשה

מועדי הגשת עבודות גמר שהן מטלות סופיות של קורס יפורסמו בידיעונים בתחילת כל שנה לקראת מועד הרישום לקורסים. העבודה תוגש במועד שנקבע להגשתה.

לא נקבע מועד, יהא המועד האחרון להגשת העבודה לא יאוחר מסוף הסמסטר שלאחר הסמסטר שבו נלמד הקורס (לרבות סמסטר קיץ).

חריגה מכלל זה תיתכן רק באישור המורה או ועדת הוראה של היחידה הנוגעת בדבר.

לא יהיה באישור כנ"ל כדי לשמש עילה לסטייה מהוראות שכל לימוד.

 

תלמידים שנקראו לשירות מילואים פעיל רצוף ומועד הגשת העבודה חל בתוך תקופת השירות או בסמוך אליה, יהיו זכאים לאורכה בהגשת העבודה, בתיאום עם מורה הקורס ובאישור ועדת הוראה, לפרק זמן שלא יפחת ממשך השירות.

תלמידים שנעדרו בשל אירוע מזכה* במועד שנקבע להגשת עבודה או בסמוך לו (עד יומיים לפני המועד שנקבע), יוכלו להגיש את המטלה או מטלה חלופית (מטלה חלופית אפשרית למעט במקרים של עבודות גמר של קורס או עבודות סמינריוניות), בהתאם להחלטת המורה, וזאת בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.

(*) אירוע מזכה – שמירת היריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת (כמפורט בסעיף 19ב ס"ק (ג) בחוק זכויות הסטודנט תשס"ז-2007).  

תלמידה שילדה לפני מועד ההגשה ומועד ההגשה היה במהלך שלושת השבועות שלאחר תאריך הלידה, תהא זכאית לארכה דומה.

 

מסירת העבודה

התלמיד ימסור את העבודה לידי המורה אישית או באמצעות מזכירות החוג או מזכירות תלמידים, או באמצעות דואר אלקטרוני, העבודות יוגשו על ידי התלמיד בהתאם להנחיות שייקבעו על ידי היחידה.

 

הגשת עבודות סמינריון

עבודות סמינריוניות יוגשו למורה באמצעות מזכירות היחידה על פי מועדי ההגשה שתקבע המזכירות האקדמית בשנת הלימודים של אותה שנה. מועדים אלה יפורסמו בידיעוני הפקולטות. המועדים הכלל-אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ד:

סמסטר א':  יום א',  21 ביולי 2024, ט"ו בתמוז תשפ"ד.

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 24 בנובמבר 2024, כ"ג בחשוון תשפ"ה.

סמסטר קיץ:  יום א', 15 בדצמבר 2024, י"ד בכסלו תשפ"ה.

 

בדיקת העבודה ומתן ציונים

מסירת ציונים:

עבודה סמינריונית – מורה ימסור למזכירות ציון של עבודה סמינריונית תוך חודשיים מהמועד שנקבע להגשת העבודה. במקרים חריגים רשאית ועדת ההוראה לאשר ארכה של מועד פרסום הציון.

עבודת גמר של קורס – מורה ימסור למזכירות ציון של עבודת גמר של קורס תוך שלושה שבועות מהמועד שנקבע להגשתה.

המזכירות תנהל מעקב אחר מועד מסירת הציונים. 

 

החזרת עבודות

עבודת גמר של קורס ועבודות סמינריוניות יוחזרו לתלמידים או יופקדו במזכירות החוג/ פקולטה, הכול בהתאם להנחיות היחידה.

עבודות שהופקדו במזכירות יישמרו עד סוף הסמסטר העוקב, שלאחר מועד פרסום הציון.

 

באחריות התלמיד:

לשמור בידיו עד למתן ציון סופי לעבודה את הנתונים, נתוני העזר ותוצאות הביניים ששימשו בסיס לעבודה ואשר הוכנו על ידיו בתיאום עם המורה.

 

להשאיר בידיו העתק של העבודה שהגיש

 

לא יגיש תלמיד אותה עבודה ביותר מקורס אחד באוניברסיטה.

 

ערעורים:

תלמיד זכאי לערער על ציון של עבודה ובלבד שניתנה לו אפשרות לעיין בה טרם הגשת הערעור. התלמיד יגיש ערעור ענייני תוך 5 ימים מיום פרסום הציון. הערעור יוגש בכתב למזכירות היחידה על פי הנהלים הפנימיים של היחידה. המורה יהא חייב להשיב בכתב על הערעור תוך 10 ימים ממועד הגשת הערעור.

לנוהל הגשת עבודות>

 

 

שימוש בשם האוניברסיטה

תלמידים המבקשים לפרסם את עבודות הגמר שהכינו במסגרת לימודיהם יהיו רשאים להשתמש בשם האוניברסיטה רק לאחר קבלת אישור המנחה.

 

במקרה שניתן האישור הנ"ל, יש להדפיס את שם המנחה ואת שם האוניברסיטה על העבודה ולציין בפרסום שהעבודה הוכנה כעבודת דוקטורט או כעבודת גמר לתואר שני במסגרת האוניברסיטה. אופן אזכור שם האוניברסיטה (אם יופיע) בעבודה סמינריונית המוגשת לפרסום, ייקבע בין המנחה לתלמיד.

 

תלמיד הפונה לגופים שונים בקשר לעבודה סמינריונית ו/או עבודת תזה, או בקשר לעל עבודה אחרת הנעשית במסגרת לימודיו באוניברסיטה, חייב לציין שהפנייה היא בקשר לעבודה כזו, והיא איננה מהווה פנייה של האוניברסיטה, אלא פנייה אישית שלו.

לנוהל שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה >

 

 

ציונים

מרכיבי הציון הסופי של קורס מובאים לידיעת התלמידים על ידי המורה בסילבוס או בתחילת כל קורס. ציון המעבר נקבע על יסוד מרכיבים שונים כגון מבחני ביניים, הגשת תרגילים, בחינה בסוף קורס וכיו"ב.

 

מפתח הציונים

מפתח הציונים באוניברסיטת תל אביב הוא:

0   – 59

נכשל

60 – 64

מספיק

65 – 74

כמעט טוב

75 – 84           

טוב

85 – 94

טוב מאוד

95 – 100

מעולה

 

                       

ציון המעבר הנמוך ביותר הוא 60.

כישלון יצוין ברשומת הלימוד בציון מספרי.

באישור קורסים וציונים (גיליון הציונים) יצוין כישלון בקורס "נכשל" ולא בציון מספרי. ציונים אחרים יצוינו בערכם המספרי.

 

שיפור ציון חיובי

תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת הנהלים והתקנות של הפקולטה או היחידה שבה הוא לומד.

 

נבחן תלמיד יותר מפעם אחת בקורס – הציון האחרון הוא הציון הקובע.

 

ציון גמר

לכל תלמיד באוניברסיטה נקבע ציון גמר לאחר שסיים את חוק לימודיו לקבלת התואר. הפקולטה או יחידת הלימוד תקבע את מרכיבי ציון הגמר ואת דרך שקלולם. דרך השקלול מובאת לתלמידים מבעוד מועד בידיעוני הפקולטות.

ציוני קורסים שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה והיו בסיס לפטור מקורסים באוניברסיטת תל אביב, לא ישוקללו בציון הגמר.

 

לא ניתן לשפר או לשנות ציון או להעביר ציון למסגרת של קורסים עודפים לתואר לאחר שקלול ציון הגמר וקבלת אישור הזכאות לתואר. 

 

 

סיום לימודים ומועד זכאות לתואר

מועד הזכאות לתואר הראשון או השני הוא היום שבו השלים התלמיד את חובתו האחרונה לתואר (תאריך הבחינה האחרונה, תאריך הגשת עבודה, תאריך הגנה על התזה לתואר שני).

 

 

אישורים לימודיים

תנאים לקבלת אישורים לימודיים:

עמידה בכל הדרישות האקדמיות

תשלום שכר לימוד לפי תקנות שכר הלימוד באוניברסיטה

תשלום בעד האישור.

 

להלן פירוט האישורים והגורם המנפק:

תרגום תעודה מעברית לאנגלית

המזכירות האקדמית

העתק תעודה

המזכירות האקדמית

רשומת לימודים (עברית או אנגלית) דיגיטלית הנושאת חתימה דיגיטלית

 ניתן להפיק באופן עצמאי במערכת הבוגרים

אישור זכאות (עברית או אנגלית) דיגיטלי הנושא חתימה דיגיטלית - השירות פתוח לבוגרים שזכאים לתואר החל משנת 2021 בלבד

ניתן להפיק באופן עצמאי במערכת הבוגרים

אישור זכאות לתואר או לתעודה

מזכירות הפקולטה

אישור לסטאז'

מזכירות הפקולטה

אישור על לימודים בשנה מסוימת

מזכירות הפקולטה או מדור תלמידים באגף רישום ומנהל תלמידים

 

 

** רשומת הלימודים הניתנת במהלך הלימודים או בעת הפסקת הלימודים משקפת את מצבו הלימודי של התלמיד: מעמדו האקדמי, הישגיו בלימודים (ציון אחרון בכל רישום לקורס), וכל הקורסים שאליהם נרשם מתחילת לימודיו בחוג.

 

לא יינתן אישור על קורס אחד או על חלק מהקורסים שלמד התלמיד.

 

 

הפסקת לימודים וחידוש לימודים

הפסקת לימודים

תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה במניין שנות לימודיו לתואר.

תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך מיד לחוג הלימודים ולמדור שירותי מנהל תלמידים באגף רישום ומנהל תלמידים. את ההודעה על הפסקת לימודים ניתן להודיע באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: במידע האישי לתלמיד, בדוא"ל mt@tauex.tau.ac.il, או בדואר רשום או במסירה אישית. כאסמכתא על כך שהתלמיד הודיע על הפסקת לימודיו בדואר רשום, ישמש אך ורק אישור ממשרד הדואר, המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב מאגף רישום ומנהל תלמידים על קבלת ההודעה האישית. תלמיד המודיע על הפסקת לימודים חייב לוודא קבלת אישור על הודעתו תוך שבועיים ממשלוח ההודעה.

חרף האמור לעיל, תלמיד שלא רשום כלל לקורסים (פרט למי שאינו חייב בשמיעת קורסים או שיש מניעה אקדמית להרשמתו לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך. על הפסקות הלימודים יחולו הכללים המצוינים בתקנות שכר לימוד המתפרסמות באתר האוניברסיטה באינטרנט. כמו כן, תלמיד המפסיק את לימודיו חייב להחזיר לאלתר ספרים ששאל מספריות האוניברסיטה.

 

חידוש לימודים

תלמיד שלא נרשם לקורסים או הפסיק את לימודיו לפני שסיים 4 – 5 קורסים לפחות בהיקף של 8 – 10 ש"ס לפחות ולא ניגש לבחינות, לא יוכל לחדש את לימודיו בפקולטה. עליו להירשם כמועמד חדש ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הרישום מחדש.

תלמיד שסיים 4 – 5 קורסים לפחות בהיקף של 8 – 10 ש"ס לפחות, עמד בהצלחה בבחינות והיה זכאי להמשיך בלימודיו בעת שהודיע על הפסקת לימודיו, וברצונו לחדש את לימודיו, יגיש למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש לימודים. תלמיד כנ"ל חייב בתשלום דמי חידוש הלימודים, וכן נדרש להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.

חידוש לימודים לתואר ראשון ושני כפוף לנוהל התיישנות למודים המפורט בהמשך. תלמיד המחדש לימודים מחויב על פי מתכונת הלימודים הנוהגת בשנת שבה חידש לימודים.

 

 

משמעת

הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהלות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת המעמד של התלמיד.

עבירה משמעתית גוררת אחריה העמדה לדין משמעתי בהתאם לתקנוני המשמעת נוסף על הצעדים הננקטים על ידי מורי האוניברסיטה או עובדיה, בתוקף סמכותם. על התלמידים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה תחומי הפעילות השונים, באוניברסיטה ומחוצה לה. מעשה או מחדל ייחשבו עבירה משמעתית במקרים כגון:

 • אי ציות לתקנונים ולנהלים הנקבעים על ידי רשויות האוניברסיטה או אי מילוי הוראות עובדיה או מוריה
 • אי הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר, ואחרות, וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פנייה בכתב או בע"פ לרשויות האוניברסיטה
 • התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן במורים ובעובדים
 • התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים
 • גרימת נזק למתקנים, לציוד ולרכוש הקמפוס
 • התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים
 • גרימת נזק למתקנים, לציוד ולרכוש האוניברסיטה
 • הפרעה לפעילות המתקיימת בקמפוס.

העונשים שלהם צפויים תלמידים שהורשעו בעבירה משמעתית הם כבדים, לעתים עד כדי פסילת הישגים בלימודים ואף הרחקה מלימודים לתקופות ארוכות.

לתקנון משמעת סטודנטים>

 

 

מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין החל מכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית. הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי עבודה ועומדות בניגוד למדיניות המעביד והוא לא ישלים עמן.

למידע בנושא קמפוס בטוח - מניעה וטיפול בהטרדה מינית>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>